Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "doustnych środków antykoncepcyjnych" na angielski

Wyszukaj doustnych środków antykoncepcyjnych w: Definicja Synonimy
oral contraceptive
oral contraception
W badaniu klinicznym, prowadzonym u zdrowych ochotników, ambrisentan (10 mg raz na dobę) w stanie stacjonarnym nie wpływał w istotny sposób na farmakokinetykę pojedynczych dawek etynyloestradiolu i noretindronu wchodzących w skład złożonych, doustnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 5. 2).
In a clinical study in healthy volunteers, steady-state dosing with ambrisentan 10 mg once daily did not significantly affect the single-dose pharmacokinetics of the ethinyl estradiol and norethindrone components of a combined oral contraceptive (see section 5.2).
Stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, zawierających noretyndron i 17 a- etynyloestradiol, równocześnie z preparatem VIRACEPT powodowało zmniejszenie AUC środków antykoncepcyjnych.
Co-administration of the combination oral contraceptive containing norethindrone and 17 a -ethinylestradiol with VIRACEPT resulted in a decrease in AUC of the contraceptive -medicinal product.
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej utrzymuje się przez 4-6 tygodni po zakończeniu stosowania dwuskładnikowych doustnych środków antykoncepcyjnych.
The risk of venous thromboembolism continues for 4-6 weeks after discontinuing combined oral contraception.
Zaleca się stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji w celu uniknięcia osłabienia działania doustnych środków antykoncepcyjnych w przypadku wystąpienia ciężkiej biegunki.
The use of an additional contraceptive method is recommended to prevent possible failure of oral contraception that could occur in case of severe diarrhoea.
Równoczesne podawanie rymonabantu nie miało znamiennego wpływu na właściwości farmakokinetyczne doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających etynyloestradiol i op
The steady-state pharmacokinetics of an ethinyl estradiol/ levonorgestrel combination oral contraceptive were not significantly altered by concomitant administration of rimonabant.
Zmienność międzyosobnicza (% CV) parametrów farmakokinetycznych po zastosowaniu produktu EVRA była większa niż po zastosowaniu doustnych środków antykoncepcyjnych.
Inter-subject variability (%CV) for the PK parameters following delivery from EVRA was higher relative to the variability determined from the oral contraceptive.
Etynyloestradiol i lewonorgestrel Przyjmowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (30 µg etynyloestradiolu i 150 µg lewonorgestrelu) godzinę przed podaniem preparatu BYETTA (10 µg dwa razy na dobę) nie powodowało zmian w wartościach pola pod krzywą AUC, Cmax lub Cmin etynyloestradiolu oraz lewonorgestrelu.
Ethinyl estradiol and levonorgestrel Administration of a combination oral contraceptive (30 µg ethinyl estradiol plus 150 µg levonorgestrel) one hour before BYETTA (10 µg BID) did not alter the AUC, Cmax or Cmin of either ethinyl estradiol or levonorgestrel.
Doustne środki antykoncepcyjne: podawanie nelfinawiru w dawce 750 mg 3 razy na dobę i złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych, zawierających 0, 4 mg noretyndronu i 35 µg 17 a- etynyloestradiolu przez 7 dni, powodowało zmniejszenie AUC etynyloestradiolu i noretyndronu odpowiednio o 47% i 18%.
Oral contraceptives: administration of nelfinavir 750 mg TID and a combination oral contraceptive which included 0.4 mg of norethindrone and 35 μg of 17 a-ethinylestradiol for 7 days resulted in a 47% decrease in ethinylestradiol and an 18% decrease in norethindrone plasma AUC.
Dlatego nie ma konieczności zmian w stosowaniu doustnych środków antykoncepcyjnych, gdy jednocześnie podawany jest lumirakoksyb.
Thus no alteration in oral contraceptive medication is necessary when lumiracoxib is co-administered.
Zwiększenie stężenia składników doustnych środków antykoncepcyjnych spowodowane jest hamowaniem UGT.
The concentration of oral contraceptives was increased due to UGT inhibition.
Nie badano skutków jednoczesnego stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych i produktu REYATAZ z rytonawirem.
The effects of co-administration of oral contraceptives and REYATAZ/ ritonavir have not been studied.
Nie można wykluczyć, że w trakcie leczenia skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych może ulec zmniejszeniu.
It may not be excluded that the efficacy of oral contraceptives may be reduced during treatment.
Obecność fezoterodyny nie wpływa na stężenia w osoczu stosowanych jednocześnie doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających etynyloestradiol i lewonorgestrel.
In the presence of fesoterodine there are no changes in the plasma concentrations of combined oral contraceptives containing ethinylestradiol and levonorgestrel.
Nie badano doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających dawki inne niż 1 mg noretysteronu i 0, 035 mg etynyloestradiolu.
Oral contraceptives containing doses other than 1 mg norethisterone and 0.035 mg ethinylestradiol have not been studied.
Dostępność biologiczną zwiększa przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych, a zmniejsza palenie tytoniu.
The bioavailability is increased by intake of oral contraceptives and reduced by smoking.
W badaniach interakcji nie stwierdzono istotnego klinicznie wpływu laropiprantu na farmakokinetykę następujących produktów leczniczych: symwastatyny, warfaryny, doustnych środków antykoncepcyjnych, rozyglitazonu i digoksyny.
In interaction studies, laropiprant did not have clinically significant effects on the pharmacokinetics of the following medicinal products: simvastatin, warfarin, oral contraceptives, rosiglitazone and digoxin.
Możliwe jest, że lek ORACEA obniża skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych,
There is a possibility that ORACEA reduces the effectiveness of oral contraceptives, resulting
APTIVUS może wpływać na działanie doustnych środków antykoncepcyjnych (patrz:
APTIVUS can affect oral contraceptives (see 2.
Syldenafil nie wykazywał wpływu na stężenia w osoczu doustnych środków antykoncepcyjnych (ethynyloestradiolu 30 μg i lewonorgestrelu 150 μ).
Sildenafil had no clinically significant impact on the plasma levels of oral contraceptives (ethinyloestradiol 30 μ g and levonorgestrel 150 μ g).
Jednoczesne stosowanie antybiotyków i doustnych środków antykoncepcyjnych może zmniejszać skuteczność działania antykoncepcyjnego.
Concurrent use of antibiotics with oral contraceptives may render oral contraceptives less effective.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 36. Pasujących: 36. Czas odpowiedzi: 87 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo