Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "drut kolczasty" na angielski

Wyszukaj drut kolczasty w: Definicja Synonimy
barbed wire
razor wire
Ale w Chicago zaczynają gromadzić drut kolczasty.
But they're starting to stockpile barbed wire in Chicago.
Wysokie mury, drut kolczasty i zawoalowane kobiety.
Only high walls, barbed wire and veiled women.
Ale jeśli miałabym rozciągnąć tu drut kolczasty, to równie dobrze mogłabym wrócić do miasta.
But if I've got to string up razor wire, I might as well move back to the city.
Chociaż otacza nas beton i drut kolczasty, mogę pokazać wam więcej wolności niż ludzie trzymający klucze.
Though we're surrounded by concrete and razor wire, I can show you more freedom than the men who hold the keys.
Spot zaplątał się w drut kolczasty co spowodowało infekcję.
Spot had got caught in barbed wire that infected.
Wszędzie gdzie pójdziesz jest ściana, siatka czy drut kolczasty.
Everywhere you go there's a wall, a fence, barbed wire.
Dwadzieścia lat temu przecięto drut kolczasty dzielący Austrię i Węgry.
Twenty years ago the barbed wire between Austria and Hungary was cut.
To nie ocean czy drut kolczasty.
Meaning it's not miles of ocean or barbed wire.
Potrzebuję kowadło, drut kolczasty i łuk i strzały.
I need an anvil, barbed wire and a bow and arrow.
Jesteś tak przytulny, jak drut kolczasty.
You're as cozy as barbed wire.
Odwagę i tatuaże, wyglądające jak drut kolczasty.
Bravery and tattoos that look like barbed wire.
Nic, jeśli lubisz karabiny maszynowe i drut kolczasty.
Nothin'. If you like machine guns and barbed wire.
Pole, biegnę, drut kolczasty.
Fields, running around, barbed wire.
Jakby ktoś przewlekł drut kolczasty przez ranę.
Like somebody was pulling a barbed wire throught it.
To prawdziwy drut kolczasty z DMZ.
This is real barbed wire of the DMZ.
Kazałem ci zabrać ten drut kolczasty.
I thought I told you to replace that barbed wire.
Uzbrojona straż, obligatoryjna godzina policyjna i drut kolczasty.
Armed guards, mandatory curfew and barbed wire.
To ten sam typ facetów, którzy mają wytatuowany drut kolczasty dookoła bicepsa.
This is the same kind of guy that has that barbed wire tattoo that goes all the way around the bicep.
Ale musimy, mamo, nie ma wyboru, nie można biec na drut kolczasty.
But you've got to, Mother, there's no choice, you can't run at barbed wire.
Drut kolczasty nareszcie został usunięty, a Słowenia w dniu 1 stycznia objęła prezydencję Rady ponownie zjednoczonej Europy.
The barbed wire has finally been removed and Slovenia took over the Presidency of the Council of a reunited Europe on 1 January.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 89. Pasujących: 89. Czas odpowiedzi: 55 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo