Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dużym stopniu" na angielski

Zobacz także: w dużym stopniu
Wyszukaj dużym stopniu w: Definicja Synonimy
heavily
highly
broadly
large part
high degree
closely

Sugestie

974
W rzeczy samej, głupotą ze strony poszczególnych państw byłoby poleganie w zbyt dużym stopniu na sąsiadach pod względem dostaw energetycznych.
Countries would indeed be foolish to rely too heavily on their neighbours for energy supplies.
Wysoki procent gospodarstw, które zbankrutowały w ostatnich latach i wzrost liczby rolników pracujących w niepełnym wymiarze godzin wyraźnie pokazują, że polityka UE w zakresie subsydiowania ukierunkowana jest w zbyt dużym stopniu na intensywną gospodarkę hodowlaną itp.
The high rate of farms going under in the past few years and the increase in part-time farmers clearly show that the EU subsidy policy focuses far too heavily on intensive livestock farming and the like.
Z tego względu, interakcje wynikające z wypierania leków o dużym stopniu wiązania z białkami osocza są mało prawdopodobne.
Therefore, interactions resulting from displacement of highly protein-bound drugs are unlikely.
Dane te wskazują, że obniżenie całkowitego narażenia z dietą na aflatoksyny można osiągnąć, obniżając ilość żywności o dużym stopniu zanieczyszczenia wprowadzanej do obrotu poprzez skuteczniejsze egzekwowanie i obniżenie narażenia z innych źródeł żywności niż migdały, orzechy laskowe i pistacje.
The data indicate that reduction of total dietary exposure to aflatoxins could be achieved by reducing the number of highly contaminated foods reaching the market through more effective enforcement and reducing exposure from food sources other than almonds, hazelnuts and pistachios.
Dlatego też skutecznie zapobiegliśmy przyjęciu przez Parlamentu Europejski stanowiska ukierunkowanego w zbyt dużym stopniu na obowiązkowe przepisy w sprawie ładu korporacyjnego.
We therefore successfully prevented the European Parliament adopting a position geared too much towards mandatory regulations on corporate governance.
Problemy, przed którymi stoi europejski przemysł motoryzacyjny w bardzo dużym stopniu wynikają z kryzysu gospodarczego i finansowego.
Mr President, the problems that the European car industry is facing are to a large extent a result of the economic and financial crisis.
Prawdą jest, że produkcja tytoniu w Grecji spadła w bardzo dużym stopniu.
It is true that tobacco production in Greece fell enormously.
Obecnie Zjednoczone Królestwo zapewnia pomoc w nieproporcjonalnie dużym stopniu.
At the moment, the UK is disproportionately providing assistance.
Jesteśmy w zbyt dużym stopniu uzależnieni od innych, aby móc osiągnąć postęp.
We are very much dependent upon others to be able to make progress.
To w bardzo dużym stopniu dotyczy ciebie, Denny.
It very much involves you, Denny, and you're not invited.
Uważam, że przyszłość europejskiej polityki rolnej w bardzo dużym stopniu zależy od rynku.
I believe the future of European agriculture policy is very much with the market.
Powinniśmy to robić szczególnie na obszarach o dużym stopniu uprzemysłowienia.
We should do this particularly in highly industrialised areas.
Mimo pewnych pozytywnych propozycji, sprawozdanie w zbyt dużym stopniu skupia się na szczegółowych przepisach.
Despite some positive proposals, the report is too concerned with detailed regulation.
Pokój i stabilność na Bałkanach, u bram UE, w bardzo dużym stopniu zależy od Europejczyków.
Peace and stability in the Balkans, at the gates of the EU, is very much a matter for Europeans.
Parlament Europejski wprowadził zmiany polityczne w bardzo dużym stopniu jednogłośnie, ponad podziałami grupowymi.
The European Parliament has introduced political changes with great unanimity right across the group divide.
Jestem rozczarowana nieformalnym porozumieniem w Radzie, ponieważ popiera ono w zbyt dużym stopniu wolę mniejszości.
I am disappointed with the informal agreement in Council, because it has bent too much to the will of the minority.
Ceny eksportowe wywozu do tych państw różnią się w bardzo dużym stopniu i odzwierciedlają odmienny charakter poszczególnych rynków.
The export prices to these countries vary enormously reflecting the disparate nature of each market.
Dochodzenie wykazało również, że produkty chińskie są w bardzo dużym stopniu obecne na rynku unijnym.
The investigation also showed that Chinese products are massively present in the Union market.
Parę pęcherzy na policzkach, ale twarz nie jest poparzona w tak dużym stopniu jak klatka piersiowa i ręce.
Some blistering on the cheeks, but the face didn't suffer the same degree of burns as the chest and the hands.
Nie zagłosowałem za przyjęciem tego projektu rezolucji, ponieważ moim zdaniem w zbyt dużym stopniu ingeruje on w prawo krajowe, szczególnie zaś w dziedzinie regulacji dotyczących partnerów społecznych.
I did not vote in favour of the motion for a resolution because in my opinion there is too much interference with national law here, particularly in the area of the regulation of social partners.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 116. Pasujących: 116. Czas odpowiedzi: 163 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo