Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dur brzuszny" na angielski

Wyszukaj dur brzuszny w: Definicja Synonimy
typhoid
Jego badania krwi wykazały wysoki poziom przeciwciał wirusowego zapalenia wątroby typu A i B, dur brzuszny, wścieklizna i malaria.
His blood work revealed high levels of antibodies for hepatitis A and B, typhoid, rabies and malaria.
cholere, dur brzuszny, gruźlice i żółtą febrę.
cholera, typhoid, tuberculosis and yellow fever.
Więc dostałaś... na zapalenie wątroby "A" i "B," dur brzuszny, wściekliznę i japońskie zapalenie mózgu?
So you've been getting... hep "A" and "B," typhoid, rabies, and Japanese encephalitis?
Dur brzuszny, byli mężowie i niedźwiedzie.
Typhoid, ex-husbands, and bears.
Dur brzuszny, zapalenie opon mózgowych, zapalenie wątroby typu A i B.
Typhoid, meningitis, hepatitis A and B.
SARS, MERS... dur brzuszny, Ebola.
SARS, MERS... typhoid fever, Ebola.
Podczas amerykańskiej wojny secesyjnej, choroby takie jak dur brzuszny, czerwonka i gruźlica zabijały dwa razy więcej ludzi niż rany odniesione w bitwie.
During the American Civil War, diseases such as typhoid fever, dysentery and tuberculosis killed twice as many men as battle wounds.
Dury rzekome mają takie same objawy jak dur brzuszny, ale ich przebieg jest zazwyczaj łagodniejszy.
Paratyphoid fever has the same symptoms as typhoid fever, however usually a milder course.
Szansa, że trafisz na żyłę w jednym ze swoich szybów czy szansa, że dopadnie cię dur brzuszny.
Chance of you hitting the pay streak in one of these Prospect holes, or the chance the nervous fever get you.
Dur brzuszny chowa się w woreczku żółciowym, prawda?
Typhoid likes to hide out in the gallbladder, right?
Umarły na dur brzuszny.
Dead. Dead from typhoid fever.
To jest dur brzuszny.
It is the typhoid fever.
Oboje mają dur brzuszny.
Both have typhoid fever.
Ogromne przeludnienie, odra, cholera, malaria i dur brzuszny już zaczęły siać spustoszenie właśnie w tych obozach.
Severe overcrowding, measles, cholera, malaria, and typhoid have already begun to ravage the refugee camps.
robią się giętkie słone można tym leczyć dur brzuszny
It's refrigerant and can ease itch very flexile saline It can cure typhoid fever
Jeśli urwiesz kawałek położysz to tutaj jest chłodzące i rozluźnia robią się giętkie słone można tym leczyć dur brzuszny
If you pick a small piece apply it to here It's refrigerant and can ease itch very flexile saline It can cure typhoid fever
Oczywiście, polio, żółtaczka A, B grypa, dyzenteria, dur brzuszny ospa wietrzna, influenza, żółtaczka zakaźna typ B rubela, roto wirus, koklusz i angina.
Yes sir, polio, hepatitis A, hepatitis B... measles, mums, diphtheria, tetanus... chicken-pox, influenza, hemophilic influenza type B... rubela, roto-virus and vaccine.
Mówi, że Sophy Hutton jest chora na dur brzuszny. Dur brzuszny? Jesteś pewien?.
She says Sophie Hutton has the typhoid fever.
świadomy tego, że obszary dotknięte suszą są terenem sprzyjającym rozwojowi licznych chorób zakaźnych takich jak malaria, zapalenie wątroby, cholera, dur brzuszny i biegunka,
whereas drought-ridden areas are also known to be conducive to the outbreak of a number of communicable diseases such as malaria, hepatitis, cholera, typhoid fever and diarrhoea,
Dur brzuszny Zakażenia w obrębie
Typhoid fever Intra-abdominal infections due to Gram-negative bacteria
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 21. Pasujących: 21. Czas odpowiedzi: 34 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo