Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dwóch trzecich" na angielski

Wyszukaj dwóch trzecich w: Definicja Synonimy
two thirds
two-third
two-thirds
two third

Sugestie

Nie przedłuża się jednocześnie kadencji więcej niż dwóch trzecich członków.
No more than two thirds of the members shall be renewed at the same time.
W porównaniu do zeszłego roku stopa bezrobocia wzrosła w dwóch trzecich państw członkowskich.
Compared with the situation last year, the unemployment rate has risen in two thirds of Member States.
Grupa przyjmuje swój program prac większością dwóch trzecich głosów swoich członków.
The Group shall adopt its work programme by a two-third majority of its component members.
Niezależnie od art. 10 ust. 3, do decyzji podejmowanych na mocy niniejszego ustępu ma każdorazowo zastosowanie kworum dwóch trzecich.
Notwithstanding Article 10(3), a quorum of two-third shall always apply in respect of decisions taken under this paragraph.
Decyzje Komitetu Technicznego będą podejmowane większością co najmniej dwóch trzecich głosów obecnych członków.
A decision of the Technical Committee shall be taken by a majority comprising at least two-thirds of the members present.
Przyjmuje się je większością dwóch trzecich głosów.
They are adopted by a two-thirds majority.
Zarząd stanowi większością dwóch trzecich głosów swoich członków, o ile niniejsza decyzja nie stanowi inaczej.
The Management Board shall act by a majority of two thirds of its members unless otherwise stipulated in this Decision.
Rada Administracyjna podejmuje decyzje większością dwóch trzecich głosów obecnych członków.
Decisions of the Administrative Board shall be adopted on the basis of a two-thirds majority of the members present.
Grupa Zainteresowanych Stron uchwala swój regulamin wewnętrzny na podstawie porozumienia osiągniętego większością dwóch trzecich głosów członków.
The Stakeholder Group shall adopt its rules of procedure on the basis of the agreement of a two-thirds majority of members.
Komitet naukowy wyraża swoje stanowisko większością dwóch trzecich głosów.
The Scientific Committee shall pronounce itself by two thirds majority.
Sektor prywatny zapewnia około dwóch trzecich funduszy przeznaczanych co roku na badania w UE.
The private sector provides about two-thirds of the funds spent on research in the EU each year.
Rada Sterująca przyjmuje decyzje większością kwalifikowaną co najmniej dwóch trzecich głosów uczestniczących Państw Członkowskich.
Decisions to be adopted by the Steering Board by qualified majority shall require at least two thirds of the votes of the participating Member States.
Dla podjęcia decyzji o postępowaniu trybie poufnym wymagana jest większość dwóch trzecich głosów obecnych członków.
A majority of two thirds of the members present shall be required for a decision to apply the confidential procedure.
Ważność wyborów do Komitetu Pracowniczego wymaga uczestnictwa dwóch trzecich uprawnionych do głosowania.
Elections to the Staff Committee shall be valid only if two-thirds of the staff members entitled to vote take part.
Porozmawiajmy o tym na osobności, w idealnej w dwóch trzecich replice biura Dona Drapera.
Let's go talk about it in private in a perfect two-thirds replica of Don Draper's office.
Zarząd podejmuje decyzję w sprawie wewnętrznych ustaleń językowych CEPOL-u większością dwóch trzecich głosów swoich członków.
The Management Board shall decide by a majority of two-thirds of its members on the internal language arrangements of CEPOL.
Może zostać usunięty z urzędu przez KOlegium większością dwóch trzecich głosów.
He may be removed from office by the College by a two-thirds majority.
0,1 stopnia w górę lub w dół w granicy dwóch trzecich tej długości.
0,1 deg up or down within two thirds of said length.
Zarząd podejmuje większością dwóch trzecich głosów członków decyzję w sprawie wewnętrznych zasad Europolu dotyczących systemu językowego.
The Management Board shall decide by a majority of two-thirds of its members on the internal language arrangements of Europol.
Zarząd przyjmuje budżet większością dwóch trzecich głosów członków uprawnionych do głosowania.
The budget shall be adopted by the Management Board, by a two-thirds majority of its members entitled to vote.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 368. Pasujących: 368. Czas odpowiedzi: 103 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo