Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dwa razy do roku" na angielski

Wyszukaj dwa razy do roku w: Definicja Synonimy
twice a year
twice per year
twice yearly
twice each year
twice in a year
Przychodzą tu dwa razy do roku.
I throw these parties twice a year.
Dopóki składał ofiary, dwa razy do roku...
As long as the sacrifices continued twice a year.
formalne regionalne spotkania krajowej komisji ds. BSiL dwa razy do roku;
Formal regional meetings of National SALW Commissions twice per year;
W przypadku wspólnego przedsięwzięcia wypłata pomocy przewidzianej w ustępie 1 jest dokonywana dwa razy do roku.
In the case of joint ventures, payment of the aid provided for in paragraph 1 shall be made twice yearly.
Chociaż informacje o cenach przekazywane są dwa razy do roku, w celu uniknięcia wahań sezonowych obliczenia dokonywane są na podstawie danych rocznych.
Although information is to be provided twice yearly, annual consumption figures should be used in order to avoid seasonal variations.
Który dzwoni z Oregonu dwa razy do roku.
Your dad calls you from Oregon maybe twice a year.
podlega inspekcji urzędowego weterynarza przynajmniej dwa razy do roku;
is subject to inspection by an official veterinarian at least twice a year;
Widuję go najwyżej dwa razy do roku... i cały czas się kłócimy.
I only see him, like, twice a year, then all we do is fight.
Komitet kierowniczy przyjmuje swój regulamin i na wniosek przewodniczącego zbiera się co najmniej dwa razy do roku.
The Steering Board shall adopt its own rules of procedure and it shall meet, as convened by its Chair, at least twice a year.
Przewodniczący zwołuje zarząd dwa razy do roku, bez uszczerbku dla jakichkolwiek dodatkowych posiedzeń nadzwyczajnych.
The Chairperson shall convene the Management Board twice a year, without prejudice to any additional extraordinary meetings.
WKP zbiera się dwa razy do roku.
The JPC meets twice a year.
Bywam w Afryce dwa razy do roku.
Twice a year I go to Africa.
A zatem pożyteczne byłoby stworzenie możliwości przedstawiania nowych programów informacyjnych i promocyjnych dwa razy do roku.
It would therefore appear useful to provide for the possibility of submitting new information and promotion programmes twice a year.
Dokuje w Meksyku tylko dwa razy do roku.
It only docks in mexico twice a year.
Dlatego badam się dwa razy do roku.
That's why I get tested twice a year.
Rada obraduje co najmniej dwa razy do roku, na wiosnę i jesienią.
The Council shall meet at least twice a year, in the spring and autumn.
Sprawozdania przedstawia się co najmniej dwa razy do roku.
Reporting shall be carried out at least twice a year.
Zgodnie z ogólną zasadą zarząd zwoływany jest dwa razy do roku przez przewodniczącego.
As a general rule, it shall be convened twice a year by the chairperson.
Kopuła pojawia się dwa razy do roku.
So it comes to the site twice a year.
Zjawia się dwa razy do roku.
He blows through town twice a year.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 147. Pasujących: 147. Czas odpowiedzi: 183 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo