Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dyrektor naczelny" na angielski

Wyszukaj dyrektor naczelny w: Definicja Synonimy
Chief Executive
managing director
Executive Director
general manager
Chief Executive Officer
CEO of
Dyrektor naczelny Golden Aaron Pte Ltd (Singapur)
Chief Executive of Golden Aaron Pte Ltd (Singapore) F
Thomas Andrews był dyrektor naczelny i prezydent Harland i Wolff Shipbuilders.
Thomas Andrews was managing director and president of Harland and Wolff Shipbuilders.
Jeśli osoba mianowana jest w momencie mianowania prezesem, dyrektorem zarządzającym lub zastępcą, rezygnuje z takiego stanowiska przed podjęciem obowiązków jako dyrektor naczelny.
If the appointee is, at the time of his appointment, a governor or an executive director, or an alternate, he shall resign from such position prior to taking up his duties as managing director.
W przypadku przedsiębiorstwa importującego, nie było żadnego wskazania, że jego dyrektor naczelny nie będzie nim zarządzał ani go reprezentował.
In the case of the importing company, there was no indication that its Managing Director would not be managing and representing it.
Dyrektor naczelny Iran Electronic Industries (zob. część B pkt 20).
Managing Director of Iran Electronic Industries (see Part B, no 20)
Dyrektor naczelny Defence Industries Organisation (DIO), wskazanej na mocy rezolucji nr 1737 (2006) Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Managing Director of the Defence Industries Organisation (DIO) which is designated under UNSCR 1737 (2006)
Dzisiaj nasz wspaniały dyrektor naczelny chciał, żebym pozwolił wszystkim meksykańcom wziąć wolne, by poszli głosować.
Today, our brilliant general manager wants me to let all the wetbacks know they can have time off to go vote.
W tym celu dyrektor naczelny przedkłada roczne sprawozdanie finansowe Agencji, z poszanowaniem terminów określonych w art. 44.
For this purpose, the Chief Executive shall submit the annual accounts of the Agency respecting the time limits set out in Article 44.
Jonathan Lundy, dyrektor naczelny, właściciel?
Jonathan Lundy, General Manager, owner?
dyrektor naczelny, Ministerstwo Hotelarstwa i Turystyki
General Manager, Ministry of Hotels & Tourism
Niedawno widziałam w telewizji transmisję konferencji prasowej, na której dyrektor naczelny General Motors apelował do Kongresu Stanów Zjednoczonych o kolejne kredyty.
Recently, I saw on television the press conference broadcast when the head of General Motors appealed to the United States Congress for further loans.
Pan Price, dyrektor naczelny firmy?
You are Mr. Price, CEO of this company?
Lsmay J. Bruce był dyrektor naczelny White Star Line, i on zawetował pomysł mienia 48 łodzi ratunkowych.
J. Bruce lsmay was managing director of the White Star Line, and he vetoed the idea of having 48 lifeboats.
Po pierwsze, dyrektor naczelny malezyjskiego przedsiębiorstwa zajmował uprzednio kierownicze stanowisko w przedmiotowym chińskim przedsiębiorstwie.
First, the General Manager of the Malaysian company previously occupied a managerial position at the Chinese company.
Przed udzieleniem jakiejkolwiek pożyczki lub dotacji, dyrektor naczelny przedstawia Zarządowi szczegółową ocenę propozycji wraz ze swymi zaleceniami i stanowiskiem Komitetu Konsultacyjnego, o ile jest to właściwe, zgodnie z artykułem 25 ustęp 2.
Before any loan or grant is made, the managing director shall present to the executive board a detailed appraisal of the proposal along with his recommendations and the advice of the Consultative Committee, as appropriate, in accordance with Article 25 (2).
Na warunkach przewidzianych w budżecie ogólnym Agencji i z uwzględnieniem trzyletnich ram planowania, dyrektor naczelny jest uprawniony do zawierania umów i rekrutacji personelu.
Within the terms of the general budget of the Agency and taking into account the agreed 3-year Planning Framework, the Chief Executive shall be empowered to enter into contracts and to recruit staff.
Kangwon Lee, dyrektor naczelny KEB "I will not tell" ("Nie powiem"), Maeil Business Newspaper, dnia 23 sierpnia 2002 r.
Kangwon Lee, CEO of KEB 'I will not tell', Maeil Business Newspaper, 23 August 2002.
Kiedy zdaniem spółki celowe jest, by w skład komisji ds. nominacji wchodziła mniejszość niezależnych członków, dyrektor naczelny powinien być członkiem komisji.
When a company deems it appropriate for the nomination committee to comprise a minority of non-independent members, the Chief Executive Officer could be a member of such a committee.
Do dnia 31 marca następującego po zakończeniu roku budżetowego dyrektor naczelny przedkłada kolegium audytorów - do analizy i zaopiniowania - projekt rocznego sprawozdania finansowego Agencji zgodnie z art. 19.
By 31 March following the end of the financial year, the Chief Executive shall submit to the College of Auditors, for examination and their opinion, a draft of the annual accounts of the Agency as referred to in Article 19.
Do dnia 15 lipca następującego po zakończeniu roku budżetowego dyrektor naczelny przedkłada Radzie Sterującej końcowe poddane audytowi roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z audytu wraz z odpowiedziami Agencji.
By 15 July following the end of the financial year, the Chief Executive shall submit to the Steering Board the final audited annual accounts and the audit report accompanied by the Agency's replies.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 114. Pasujących: 114. Czas odpowiedzi: 100 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo