Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "działanie" na angielski

Wyszukaj działanie w: Definicja Synonimy

Sugestie

313
180
108
Wesprę każde działanie zmierzające do tego celu.
I will support any action that leads to this goal.
To będzie zaplanowane działanie, 23 uczestników.
It will be a planned action, with 23 participants.
Należy określić zadania i działanie Urzędu.
The tasks and operation of the Office need to be defined.
Panie Przewodniczący! Komisja Europejska przeprowadziła niedawno przegląd ramowego dokumentu regulującego działanie grup ekspertów.
Mr President, the European Commission has recently revised its framework document governing the operation of expert groups.
To działanie jest bezpośrednią reakcją na rozpad małżeństwa.
This action is the direct result of a marital breakdown.
W obliczu tych danych istnieje zapotrzebowanie na pilne działanie.
Faced with such figures, there is an urgent need to take action.
Jego działanie ocaliło życie Ministra Obrony i wielu innych.
His action saved the life of the defense minister and countless others.
W rzadkich przypadkach S.H.I.E.L.D. musi podjąć działanie.
Though, in rare cases, S.H.I.E.L.D. Has had to take action.
Poprawka wyjaśnia charakterystykę finansową wydatków na działanie 2.
Amendment clarifies financial characteristics of the expenditure on Action 2.
Musimy podjąć stanowcze działanie przeciwko takiej prowokacji.
We have to take decisive action against such provocation.
Dlatego niezbędne jest szybkie działanie UE.
For this reason, rapid action by the EU is sought.
Wprowadzenie wiz dla obywateli rumuńskich to również działanie bezzasadne i niedopuszczalne.
The introduction of visas for Romanian citizens is also an unjustified and unacceptable action.
A zatem szef banku podejmie działanie.
Then the head of the Medici Bank shall take action.
Musimy zamienić ten gniew na działanie.
We have to turn that anger into action.
Przedawkowanie u ludzi może spowodować przedłużone działanie preparatu.
Overdose in humans may result in a prolonged duration of action.
Między innymi takie działanie może uratować polski przemysł stoczniowy.
Such action, for example, could save the Polish shipyard industry.
Definiuje działanie podejmowane, gdy pokrywa laptopa zostanie zamknięta.
Defines the action that will be done when the laptop lid gets closed.
Określa działanie podejmowane, gdy zostanie wciśnięty przycisk usypiania.
Defines the action that will be done when the sleep button gets pressed.
Osiągnąłem sukces tylko dlatego że podjąłem działanie.
I was successful in lot of ways because I took action.
Inne leki przeciwnadciśnieniowe mogą nasilać hipotensyjne działanie losartanu.
Other antihypertensive agents may increase the hypotensive action of Losartan.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 10497. Pasujących: 10497. Czas odpowiedzi: 130 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo