Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dziad" na angielski

grandfather
coot
his father before him
Sack Man
Ded
Przywiózł ją tu dziad mojego męża, admirał.
Brought back by my husband's Grandfather, the admiral.
Choroba, przez którą twój dziad oszalał.
A sickness, which drove your grandfather mad.
Mój ojciec i dziad też byli żołnierzami.
My father and his father before him were soldiers.
Imię ambrozja, dziad Taдeyшa KocTюшko, związano z wydarzenie północny wojna.
The name Ambrosia, Tadeush Kosciusko's grandfather, is connected with events of Northern war.
Mój dziad stawiam sam bańka kilka razy do rok.
My grandfather put to himself cups several times a year.
Mój dziad powiedział, "rzeczy właśnie no zdarzają się".
My grandfather said, "Things don't just happen".
Twój dziad żyje w naszych pieśniach i legendach.
Your grandfather lives in our songs and legends.
Rodzina być Bramin i Ramanujan's macierzyński dziad być mniejszościowy urzędnik w sąd lokalny.
The family was Brahmin and Ramanujan's maternal grandfather was a minor official in a local court.
Nie chcę umrzeć jak mój dziad i ojciec.
I don't wish to die like my grandfather.
Trzeci rodzina jestem mój dziad ApoH-Лeйзep i jego brat Mopдxe-Лeйб kotek.
The third family there were my grandfather Aron-Leyzer and his brother Mordkhe-Labe Kotik.
Jarmułka i pasek mój dziad kosztuję dużo dziesiątek rubel.
The skullcap and a belt of my grandfather cost many tens rubles.
Mój dziad, stary książę mawiał, że nie warto mieszkać w domu, o którego komnatach wszystko wiadomo.
My grandfather, the old Prince, used to say that a house of which one knows every room is not worth living in.
Z Berezowski rejon jego dziad - Grigorij MakapeBич.
From Beryozovsky district his grandfather - Grigory Makarevich.
Ludzie, jak mój dziad, zbudowali ten kraj.
Men like my grandfather made this country.
Mój dziad przybył do tego kraju jako biedak.
My grandfather came to this country a poor man...
Skąd wiesz, że twój dziad żyje?
How do you know your grandfather's still alive?
Na prośba icпpaBHиka dziad on nadesłałem wszystek protokół.
At the request of the district police officer the grandfather sent him all protocols.
Ojciec nadesłałem peб Xaцkeля do dziad.
The father sent reb Hatskel to the grandfather.
Gminny senior wywołałem wszystek świadek według dany dziad listy.
The volost foreman called all witnesses according to the list given by the grandfather.
Mój ojciec tu pracował, dziad.
My father worked in this store, my grandfather too.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 395. Pasujących: 395. Czas odpowiedzi: 77 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo