Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dzień" na angielski

Wyszukaj dzień w: Definicja Synonimy

Sugestie

7982
1459
831
753
703
660
609
Dla bezpieczeństwa przywożą je dzień wcześniej.
They bring it in the day before, for security reasons.
Cały dzień śmierdziałem jak kubeł popcornu.
I walked around all day smelling like a bucket of popcorn.
Uwzględnia się na dzień zamknięcia (a nie na faktyczny dzień powstania ryzyk), tj. stanowi ono część najlepszego oszacowania na dzień zamknięcia.
This shall be considered at the closing date (and not at the actual date of inception of the risks), i.e. this shall form part of the Best Estimate at closing date.
Przypomniałem sobie najważniejszy dzień mojego dzieciństwa.
Then I thought back to the most important day of my childhood.
Nie możesz stracić pracy na dzień przed wyborami.
You can't afford to lose your job... the day before a close election.
W dzień będzie dwóch na 11:00.
Now, on the day, there'll be two guys with Glocks at 11:00.
Jeden dzień życia za każdą duszę którą dostarczysz Opiekunowi.
One more day of life for every soul you deliver to the Keeper.
Wczoraj cały dzień prałam twoje koszule.
I spent all day yesterday washing your clothes.
Mamy pechowy dzień, to wszystko.
We're having an off day, that's all.
Shawn, mam spotkania cały dzień.
Shawn, I'm in meetings all day.
I teraz jestem dzień do tyłu.
No. And now I'm a day behind.
Cały dzień myślałam o naszym ostatnim zaklęciu.
I've been thinking about that last spell we did all day.
To mógł być najszczęśliwszy dzień mojego życia.
This could turn out to be the luckiest day of my life.
Zamówiłem dzień wcześniej i ledwo to pamiętam.
I ordered it the day before and I barely had any recollection.
I jak światło rozjaśni twój dzień.
And, like light it will brighten... up your day.
Twój syn urodzi się lada dzień.
Your son should be making an appearance any day now.
Kompania będzie nieobecna dzień lub dwa.
The Company will be gone a day or two.
Poświęciłem każdy dzień mego rodzinnego życia.
I... sacrificed every day of my family's life.
To twój ostatni dzień bycia frajerem.
So, dude, it's your last day of being a loser.
Musimy określić dokładny dzień nieruchomienia ofiary.
We have to determine the precise day the victim was struck.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 43302. Pasujących: 43302. Czas odpowiedzi: 286 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo