Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dzień wolny od pracy" na angielski

Wyszukaj dzień wolny od pracy w: Definicja Synonimy
day off
public holiday
bank holiday
A to możesz nosić w dzień wolny od pracy.
And this is for you to wear on your day off.
W średniowieczu jednakże uznawano niedzielę za dzień wolny od pracy.
In the Middle Ages, however, they respected Sunday as a day off.
Jeśli ostatni dzień na doręczenie dokumentu przypada w sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy w Unii Europejskiej lub Republice Kazachstanu, ostatnim dniem na doręczenie dokumentu jest następny dzień roboczy.
If the last date for delivery of a document falls on a Saturday, Sunday or a public holiday for the European Union or for the Republic of Kazakhstan, the last date for delivery shall be the next working day.
Jeżeli we wtorek przypada dzień wolny od pracy, okres przetargowy kończy się o godzinie 13.00 (czasu brukselskiego) poprzedniego dnia roboczego.
If Tuesday is a public holiday the period shall end at 13.00 (Brussels time) on the previous working day.
W przypadku gdy dzień ten przypada na dzień wolny od pracy w danej jurysdykcji, pole powinno pozostać puste (tj. zerowe zyski i straty zgłasza się tylko wtedy, gdy faktycznie nie nastąpiły żadne zmiany w hipotetycznej wartości portfela w danym dniu roboczym).
In case a day is a bank holiday in the relevant jurisdiction, this cell shall be left blank (i.e. a zero P&L shall be reported only if there really was no change in the hypothetical value of the portfolio on a given business day).
Jak upłynął dzień wolny od pracy?
Did you have a good day off?
W dzień wolny od pracy mam rozdawać ulotki?
They think I'll hand out pamphlets on my day off?
Spytaj czy dzień wolny od pracy nie powinien być wolny.
Ask it what a day off feels like?
Dzięki za rozmowę dzień wolny od pracy.
So thanks for taking the day off work.
Czasami bierze dzień wolny od pracy... i idzie przez całe miasto.
Sometimes he takes off from work... and goes all the way uptown.
Gdybym musiała wziąść dzień wolny od pracy
Or not, that's all he's thinking.
Jeżeli ostatni dzień dokonania przesyłki przypada na dzień wolny od pracy w Kolumbii, Peru lub UE, dokument może być przesłany następnego dnia roboczego.
If the last day for delivery of a document falls on a legal holiday of Colombia, Peru or of the EU, the document may be delivered on the next business day.
Wnioski o pozwolenie na przywóz w ramach kontyngentu określonego w art. 1 przedkłada się wyznaczonym w tym celu właściwym władzom we Francji do godz. 13.00 czasu brukselskiego w każdy poniedziałek, a jeśli jest to dzień wolny od pracy, w pierwszy kolejny dzień roboczy.
Applications for import licences under the quota referred to in Article 1 shall be submitted to the competent authority in France designated for this purpose by 1 p.m. Brussels time each Monday and, if this day is not a working day, the first working day thereafter.
Jeśli ostatni dzień danego okresu przypada na dzień wolny od pracy, to okres ten kończy się w pierwszym dniu roboczym przypadającym po ostatnim dniu okresu,
Should the last day of the period fall upon a non-working day, the period shall expire at the end of the first working day following the last day of the period,
jeżeli dzień wolny od pracy następuje przed lub po sobocie lub niedzieli, w dniu poprzedzającym długi weekend na trasie Paryż-Figari oraz w ostatnim dniu tego długiego weekendu na trasie Figari-Paryż,
where the day before Saturday and/or after Sunday is a public holiday, on the day before the long weekend from Paris to Figari and on the last day of the long weekend from Figari to Paris,
g) "tydzień" oznacza okres między godziną 00.00 w poniedziałek i godziną 24.00 w niedzielę; niemniej jednak definicja ta pozostaje bez wpływu na ustawodawstwo krajowe, które uznaje niedzielę za dzień wolny od pracy, co skutkuje zakazem ruchu pojazdów w tym dniu;
(g) 'week' shall mean the period between 00.00 hours on Monday and 24.00 hours on Sunday; nevertheless, this definition shall be without prejudice to national legislation which recognises Sunday as the weekly non-working day with the result that there is a traffic ban;
Mam dzień wolny od pracy.
Będzie lepszy, który rdzewieje dzień wolny od pracy.
It'll be best to tell the rest, the day's off.
Nawet niewolnicy nie pracowali w niedzielę, a dziś zaniedbaliśmy fakt, że niedziela musi zostać uznana w dyrektywie za dzień wolny od pracy.
Even slaves did not work on a Sunday and today we have deleted the fact that Sunday must be included in a worker's days off from the directive.
w ostatnim dniu długiego weekendu, jeżeli dzień wolny od pracy następuje przed lub po sobocie lub niedzieli, po godzinie 18.00, na trasie Korsyka - Paryż,
on the last day of a long weekend where the day before Saturday and/or after Sunday is a public holiday, on a flight after 18.00 from Corsica to Paris,
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 30. Pasujących: 30. Czas odpowiedzi: 58 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo