Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dziedzictwo" na angielski

Zobacz także: dziedzictwo kulturowe
Wyszukaj dziedzictwo w: Definicja Synonimy
heritage
legacy
inheritance
birthright
heirloom
ancestry
legacies

Sugestie

117
Znieważałem twoje dziedzictwo, a teraz jemy kolację.
Well, I was insulting your heritage, and now we're having dinner.
To wielki wkład cywilizacji europejskiej w dziedzictwo ludzkości.
That is one of the great contributions of European civilisation to man's heritage.
To dziedzictwo twojej matki dla ciebie.
It's your mother's legacy to you.
Chcę zostawić mojemu synowi inne dziedzictwo.
I want to leave my son a different legacy.
Poczuł że rodzice ukryli przed nim jego dziedzictwo.
He felt his parents had hid his inheritance from him.
Nieznany kuzyn dostanie wszystko a dziedzictwo Mary pozostanie takie jakie zawsze było.
The unknown cousin gets everything and Mary's inheritance will be the same as it always was.
To było dziedzictwo bliskie jego sercu.
It was a legacy close to his heart.
Jestem królową, która zamierza dać Twojemu ojcu dziedzictwo podboju Anglii.
I am the queen who's going to give your father the legacy of conquering England.
Znajdę sposób, żeby ocalić rodzinne dziedzictwo.
I'll find another way to save my family legacy...
Udzielać szczególnego wsparcia dla filmów niosących treści podkreślające dziedzictwo europejskiej różnorodności kulturowej.
Grant special support to films of interest for the enhancement of Europe's cultural diversity and audiovisual heritage.
Jest to kluczowe dziedzictwo ludzkości na przyszłość.
This is a crucial human legacy for the future.
Całość dziedzictwa audiowizualnego Państw Członkowskich stanowi europejskie dziedzictwo audiowizualne.
The audiovisual heritages of the Member States taken together constitute the European audiovisual heritage.
Pewien człowiek chce kontynuować jego dziedzictwo.
There's a man out there willing to carry on his legacy.
Pracują przez pokolenia, aby stworzyć dziedzictwo, tradycję.
They work for generations to create a legacy, a tradition.
Musieliśmy mu pozwolić samemu odkrywać i poznawać jego dziedzictwo.
We had to let him discover and explore his heritage by himself.
Dzięki tobie, dziedzictwo Burton'ów będzie żyło nadal.
Thanks to you, the Burton legacy will live on.
Co zrobiliśmy dla postronnych uszkodził nasze dziedzictwo.
What we've done to the outsiders has corrupted our legacy.
Nie złapanie żadnego żywego zabójcy to okropne dziedzictwo.
Never bringing in a killer alive is a terrible legacy.
Wyrzuciła nasze rodzinne dziedzictwo przez okno.
She... She threw our family heritage out of the window.
A wybitne dziedzictwo naszego zmarłego przyjaciela, zapamiętane.
And a most distinguished legacy for our fallen friend it is too.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 788. Pasujących: 788. Czas odpowiedzi: 76 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo