Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dzielenie się informacjami" na angielski

Wyszukaj dzielenie się informacjami w: Definicja Synonimy
sharing of information
information sharing
information-sharing
share information
sharing the information
sharing information
Jednocześnie Europol powinien zwiększyć swoje wsparcie dla państw członkowskich, aby poprawić wzajemną współpracę i dzielenie się informacjami.
At the same time, Europol should increase the level of its support to Member States, so as to enhance mutual cooperation and the sharing of information.
Powinien on również ułatwić skuteczne dzielenie się informacjami o podejrzanych zleceniach i transakcjach przez właściwe organy w ramach transgranicznych czynności wyjaśniających.
It should also facilitate the efficient sharing of information on suspicious orders and transactions between competent authorities in cross-border investigations.
wyznaczają punkt kontaktowy odpowiedzialny za dzielenie się informacjami dotyczącymi niniejszej konwencji;
designate a point of contact responsible for information sharing in relation to this Convention;
Promowanie, komunikacja, dzielenie się informacjami i ich rozpowszechnianie
Promotion, communication, information sharing and dissemination
Dążąc do realizacji celów, o których mowa w ust. 2, państwa członkowskie w ramach swoich programów krajowych mogą wspierać działania w państwach trzecich i dotyczące państw trzecich, w tym poprzez dzielenie się informacjami i współpracę operacyjną.
In pursuit of the objectives referred to in paragraph 2, Member States may support actions in, and in relation to, third countries under their national programmes, including through information-sharing and operational cooperation.
Należy również wspierać inne obszary polityki poprzez zwiększone dzielenie się informacjami pomiędzy administracjami. Cele polityki nie mogą zostać osiągnięte bez zwiększenia współpracy między administracjami, popartej technologiami informacyjnymi zarówno w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, jak i stosunków zewnętrznych oraz polityki bezpieczeństwa.
Other EU policy areas too need to be supported by increased information-sharing between administrations. Policy objectives cannot be attained without increased cooperation between administrations, supported by information technologies, whether in the area of justice and home affairs or of external relations and security policy.
Niniejsze działanie przygotowawcze umożliwi zapewnienie trwałości takim dotacjom poprzez wykorzystywanie wyników projektu pilotażowego dotyczącego europejskich dotacji na badania, aby wspierać transgraniczne dziennikarstwo śledcze i dzielenie się informacjami.
The preparatory action will establish sustainability for that type of grant by drawing on the results of the pilot project on European research grants, encouraging cross-border investigation and sharing of information.
Państwa członkowskie powinny wymieniać między sobą informacje za pośrednictwem odpowiednich sieci wymiany informacji, aby ułatwiać dzielenie się informacjami i zapewnić interoperacyjność.
Member States should exchange the information among each other through relevant information exchange networks to facilitate information sharing and ensure interoperability.
w szczególności poprzez dzielenie się informacjami, doświadczeniami, wynikami oraz dobrymi praktykami, a także poprzez opracowanie komplementarnych podejść i skoordynowane lub wspólne działania.
in particular through sharing of information, experiences, results and good practices, and through developing complementary approaches and coordinated or joint action.
tworzenie sieci kontaktów, wzajemne zaufanie, zrozumienie i uczenie się, identyfikację, wymianę i rozpowszechnianie know-how, doświadczeń i najlepszych praktyk, dzielenie się informacjami, dzielenie się wiedzą na temat sytuacji i perspektyw, planowanie postępowania awaryjnego oraz interoperacyjność;
networking, mutual confidence, understanding and learning, the identification, exchange and dissemination of know-how, experience and best practices, information sharing, shared situation awareness and foresight, contingency planning and interoperability;
Pentagon zmusił Rosjan do zamknięcia wrót w zamian za nieprzerwane dzielenie się informacjami i technologią.
The Pentagon made the Russians deep-six their exchange for continued sharing of information and technology.
współpraca ze strony danego państwa w dziedzinie migracji i egzekwowania prawa oraz dzielenie się informacjami dotyczącymi tych dziedzin jak np. informowanie o przypadkach wydalenia czy prowadzonych śledztwach;
co-operation and information sharing by the country under review on migration and law enforcement issues such as removals and police investigations;
Inne środki wspierające obejmują finansowanie i dzielenie się informacjami.
Other supportive measures include funding and share of information.
Państwom członkowskim należy umożliwić dzielenie się informacjami związanymi z najlepszą praktyką.
Member States should be able to exchange information related to best practice.
Sądzę, że dzielenie się informacjami i dobrymi praktykami ma w tym względzie zasadnicze znaczenie.
I think that sharing information and good practices is essential in this regard.
Oznacza współpracę, dzielenie się informacjami, wiedzą specjalistyczną i zdolnościami, abyśmy mogli działać razem w oparciu o najlepszą posiadaną wiedzę.
It means cooperation, sharing information, expertise and capacity so that we can act together on the basis of the best available knowledge.
Poprawka ma na celu ustanowienie mechanizmu, który umożliwi państwom członkowskim dzielenie się informacjami na temat potencjalnie szkodliwego działania.
To provide a mechanism for Member States to share information on potentially harmful effects.
Jestem tu tylko dlatego Richards ponieważ, mam bezpośrednie rozkazy od zwierzchnictwa. I wcale mi się nie podoba dzielenie się informacjami z cywilnym naukowcem.
I am here Richards because I am under direct orders of the state bosses, personally I don't like the idea of sharing delicate a civil scientist.
Wymiana informacji na polu nauki i technologii, wspólne wprowadzanie programów, wymiana pracowników oraz dzielenie się informacjami w obszarze zarządzania instytucjami naukowymi i badawczymi to cele, których realizację należy w oczywisty sposób wspierać.
The exchange of information in the fields of science and technology, the joint implementation of programmes, worker exchanges and the sharing of expertise in the area of managing scientific and research institutions, these are aims that can only be supported.
Umożliwi to państwu członkowskiemu zarządzanie i dzielenie się informacjami z innymi państwami członkowskimi,
This will allow the MS to manage and share information with other MS,
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 36. Pasujących: 36. Czas odpowiedzi: 61 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo