Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "dzika przyroda" na angielski

Wyszukaj dzika przyroda w: Definicja Synonimy
wildlife
wilderness
Należy zrozumieć, że środowisko naturalne i dzika przyroda w tym regionie są delikatne i wrażliwe.
It needs to be understood that nature and wildlife in the region are delicate and vulnerable.
Muły bogate w minerały nanoszone były w głąb pustyni, w górę rzeki gdzie kwitnęła dzika przyroda.
Mineral-rich silt was carried toward the desert of Egypt from lands upstream where wildlife flourished.
W północno-zachodnim zakątku USA, zaraz przy granicy z Kanadą, znajduje się miasteczko Libby w stanie Montana. Otaczają je sosny i jeziora oraz niesamowita dzika przyroda i ogromne drzewa pnące się aż do nieba.
In the northwest corner of the United States, right up near the Canadian border, there's a little town called Libby, Montana, and it's surrounded by pine trees and lakes and just amazing wildlife and these enormous trees that scream up into the sky.
Więc tym razem dzika przyroda uratuje nas.
So this time, endangered wildlife will save us.
Nie sądzę, by dzika przyroda o tym wiedziała, panie Riley.
I don't think the indigent wildlife has heard about this, Mr Riley.
Wiesz, Stuart, mnie ta dzika przyroda nie podoba się tak jak tobie.
You know, Stuart, I'm just not into this outdoorsy stuff like you are.
Nasza dzika przyroda zapiera dech w piersiach.
We have some extraordinary wildlife in these parts you know.
Wie pan, dzika przyroda, robale, różowe delfiny, przeróżne gatunki węży...
You know, to see wildlife... sloths, pink dolphins all kinds of snakes.
Oczywiście nie można tego zrobić bez zdefiniowania pojęcia "dzika przyroda", dlatego też apeluję do Komisji Europejskiej o podjęcie działań na tym polu.
Of course, this cannot be done without defining 'wilderness', therefore I urge the European Commission to take action in this field.
Dzika przyroda wyglada tu nieco inaczej.
Welcome. The wildlife here is not like you're used to.
Dzika przyroda to nie mój żywioł.
The wilderness is not exactly my cup of tea.
Dzika przyroda powinna pozostać w dziczy.
The great outdoors should stay outdoors.
"Dzika przyroda" to określenie na naturalne środowisko, które nie zostało w znaczny sposób zmienione przez działalność ludzką.
The term wilderness refers to a natural environment that has not been significantly altered by human activity.
W sprawozdaniu "Dzika przyroda w Europie" wymieniono 10 parków narodowych, występujących w poszczególnych regionach Europy.
According to the 'Wilderness in Europe' report, there are 10 national parks in several regions of Europe.
20090202STO47940 Sprawozdanie: Dzika przyroda w Europie Natura 2000 Natura 2000 - przykłady dobrych praktyk Transmisja z Parlamentu Europejskiego
20090202STO47940 Wilderness in Europe Natura 2000 network Natura 2000 - good practice Watch live
Dzika przyroda w środku miasta.
Having a wildlife park in the center of a city.
Dzika przyroda jest postrzegana w dwojaki sposób.
Wilderness has a double perception.
Serię "Dzika przyroda wszechświata" Wytwórni Omicronu sponsorowane przez Stowarzyszenie Omicronu... ubezpieczamy Twój świat i dopilnowujemy jego zniszczenia.
Mutual of omicron's wild universe brought to you by mutual of omicron... insuring your world, and its destruction.
To był najbiedniejszy dystrykt w prowincji, a dzika przyroda uległa całkowitej zagładzie.
This was the poorest district in the whole province and it was a total extinction of wildlife.
Termin "dzika przyroda" może odnosić się zarówno do terenów lądowych, jak i morskich.
Wilderness may refer to both land and sea.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 26. Pasujących: 26. Czas odpowiedzi: 38 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo