Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "egzamin na prawo jazdy" na angielski

Wyszukaj egzamin na prawo jazdy w: Definicja Synonimy
driving test
driver's test
driving examiner
Naprawdę zdałeś ten egzamin na prawo jazdy?
Did you really pass your driving test?
W tym celu powinien zostać określony zakres wiedzy, umiejętności i zachowań związanych z kierowaniem pojazdami silnikowymi, a egzamin na prawo jazdy powinien opierać się na tym zakresie, oraz powinno się ponownie ustalić minimalne wymagania dotyczące fizycznej i psychicznej zdolności do kierowania takimi pojazdami.
To this end the knowledge, skills and behaviour connected with driving motor vehicles should be defined, the driving test should be based on these concepts and the minimum standards of physical and mental fitness for driving such vehicles should be redefined.
Z drugiej strony zdałaś wczoraj swój egzamin na prawo jazdy.
On the other hand, you did pass your driver's test yesterday.
Tato, jak już zdałam mój egzamin na prawo jazdy czy nadal dostane kabrioleta?
Daddy, now that I've finally passed my driver's test can I still get a convertible?
Nie, mamo, co to jest nie fair to, że ja powinnać wziąć fair mój egzamin na prawo jazdy i nie mieć zamiaru unikania w inny sposób bo powiedziałaś, że chcesz mnie nauczyć, i nawet nie wziełaś mnie raz.
No, Mom, what's not fair is that I'm supposed to take my driving test and there's no way I'm going to pass because you said that you'd teach me, and you haven't even taken me out once.
Zdałem swój egzamin na prawo jazdy.
I passed my driver's license exam.
A ja mam egzamin na prawo jazdy.
Pani Marge, zdawałem egzamin na prawo jazdy.
Mrs. Marge, I took my driver's test.
Mama, Sandro zdał egzamin na prawo jazdy.
Mama, Sandro passed his driving test.
Przeprowadzono go jak egzamin na prawo jazdy.
It was done like driver's training.
Wiesz, że będzie dzisiaj powtarzał egzamin na prawo jazdy.
You know he's taking his driver's test again today.
To tylko egzamin na prawo jazdy.
It's just a driver's test.
Ślub jest jak egzamin na prawo jazdy.
Think of your wedding as a driving test.
Nazywam się Pani Suggs a będę twój egzamin na prawo jazdy.
My name is Ms. Suggs and I'll be your driving examiner.
Stephen zabrał go na egzamin na prawo jazdy.
Stephen took him to take his driver's test this morning.
Osoba przeprowadzająca egzamin na prawo jazdy innych kategorii:
A driving examiner for the other categories:
A że i wasze papiery musza być w porządku, musicie zdać wietnamski egzamin na prawo jazdy.
It's as well your papers are in order, you will therefore take a Vietnamese driving test.
Słuchaj, to nie twoja wina, że oblałam egzamin na prawo jazdy.
Look, it's not your fault that I failed my driving test.
Trzy razy oblałaś egzamin na prawo jazdy.
You failed drivers ed like three times.
Szczególnie te, które rozpaczliwie pragną zdać egzamin na prawo jazdy przy trzecim podejściu.
Especially the ones who are desperate to pass their driving test at the third try.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 34. Pasujących: 34. Czas odpowiedzi: 34 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo