Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ekspozycja na ryzyko" na angielski

Wyszukaj ekspozycja na ryzyko w: Definicja Synonimy
risk exposure
exposure to risk
Podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych CCP uwzględnia łączną ekspozycję na ryzyko kredytowe wobec poszczególnych dłużników i zapewnia, aby łączna ekspozycja na ryzyko wobec poszczególnych dłużników pozostawała w dopuszczalnych granicach koncentracji.
A CCP shall take into account its overall credit risk exposures to individual obligors in making its investment decisions and shall ensure that its overall risk exposure to any individual obligor remains within acceptable concentration limits.
CDPW zapewnia, by jego ogólna ekspozycja na ryzyko wobec każdej pojedynczej instytucji kredytowej posiadającej zezwolenie lub CDPW posiadającym zezwolenie, w których przechowuje on swoje aktywa finansowe, pozostawała w dopuszczalnych granicach koncentracji.
A CSD shall ensure that its overall risk exposure to any individual authorised credit institution or authorised CSD with which it holds its financial assets remains within acceptable concentration limits.
Warunkiem uznania za kapitał podstawowy jest podwyższona ekspozycja na ryzyko udostępnionego kapitału, co przeważnie znajduje także odbicie w wyższym wynagrodzeniu rynkowym tych instrumentów.
For the capital provided to be recognised as original own funds, there must be greater exposure to risk, which, as a general rule, is also reflected in a higher market remuneration for such instruments.
Kryzys finansowy pokazał, że źródłem zaburzeń globalnego systemu finansowego jest po pierwsze nadmierna ekspozycja na ryzyko, czego przykładem są tego rodzaju fundusze, a po drugie słabość systemów zarządzania tym ryzykiem.
The financial crisis has shown that the origins of the global financial system's dysfunctions are, firstly, excessive exposure to risk - these funds are an example of this - and, secondly, the weakness of the systems for managing this risk.
Łączna ekspozycja na ryzyko wobec kontrahenta EDFI, wynikająca z transakcji pochodnych poza rynkiem regulowanym, umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu lub umów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, nie może przekraczać 5 % wartości kapitału tego EDFI.
The aggregate risk exposure to a counterparty of the ELTIF stemming from OTC derivative transactions, repurchase agreements, or reverse repurchase agreements shall not exceed 5 % of the value of the capital of the ELTIF.
Ponadto ocena ryzyka może w stosownych przypadkach (w zależności od wielkości projektu, dostępnych danych) i powinna, gdy ekspozycja na ryzyko jest w dalszym ciągu wysoka, obejmować probabilistyczną ocenę ryzyka, która składa się z następujących etapów:
In addition the risk assessment may, where appropriate (depending on project size, data availability), and should, where the residual risk exposure is still significant, include the probabilistic risk analysis, which involves the following steps:
transakcje obejmujące kilka powiązanych transakcji, w ramach których następuje przeniesienie aktywów lub pasywów na rzecz podmiotów spoza konglomeratu finansowego, ale ostatecznie ekspozycja na ryzyko zostaje przywrócona w ramach konglomeratu finansowego.
transactions that consist of several connected transactions where assets or liabilities are transferred to entities outside of the financial conglomerate, but ultimately risk exposure is brought back within the financial conglomerate.
Ekspozycja na ryzyko kredytowe (paragrafy 35M-35N)
Credit risk exposure (paragraphs 35M-35N)
Ekspozycja na ryzyko związane z kredytem śróddziennym powinna zatem również obejmować stratę, na którą narażony byłby dostawca usług bankowych właściwych dla CDPW, gdyby uczestnik zaciągający pożyczkę nie wywiązał się z zobowiązania.
Therefore, intraday credit risk exposure should also include the loss that a CSD-banking service provider would face if a borrowing participant were to default.
Łącznie zagregowana maksymalna ekspozycja na ryzyko spółki celowej (podmiotu specjalnego przeznaczenia)
Total of the special purpose vehicle's aggregate maximum risk exposure
Względna waga wskaźników ryzyka, które organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oceniają, aby określić element "ekspozycja na ryzyko", jest następująca:
The relative weight of the risk indicators that resolution authorities shall assess to determine the 'Risk exposure' pillar shall be the following:
W takich przypadkach maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe odpowiada wartości bilansowej powiązanych aktywów finansowych;
In these cases, the maximum exposure to credit risk is the carrying amount of the related financial assets.
Łącznie - Zagregowana maksymalna ekspozycja na ryzyko wynikająca z umowy
Total - Aggregate maximum risk exposure per arrangement
Jak wskazano we wstępie, Komisja uważa również, że ekspozycja na ryzyko zasiedziałego operatora pocztowego zależy w dużym stopniu od właściwości mechanizmu regulacyjnego ustanowionego przez organ publiczny na potrzeby finansowania obowiązku w zakresie usługi publicznej.
As set out in the introduction, the Commission is also of the opinion that the extent to which a postal incumbent is exposed to risk depends to a large extent on the characteristics of the regulatory mechanism established by the public authority to finance the USO.
W przypadku, gdy jednostka posiada aktywa i zobowiązania, których ekspozycja na ryzyko rynkowe znosi się wzajemnie, może stosować średnie ceny rynkowe, jako podstawę do wyznaczenia wartości godziwej dla równoważących ryzyko pozycji, i stosować odpowiednio cenę kupna lub cenę sprzedaży dla otwartej pozycji netto.
When an entity has assets and liabilities with offsetting market risks, it may use mid-market prices as a basis for establishing fair values for the offsetting risk positions and apply the bid or asking price to the net open position as appropriate.
Ekspozycja na ryzyko operacyjne i poniesione straty są na bieżąco monitorowane i objęte regularną sprawozdawczością wewnętrzną.
Operational risk exposures and loss experience shall be monitored on an ongoing basis and shall be subject to regular internal reporting.
Ekspozycja na ryzyko walutowe jest w znacznym stopniu związana z różnymi terminami pasywów i aktywów, a także z zarządzaniem.
Interest rate exposure is substantially linked to the different duration of liabilities and assets and management.
Ekspozycja na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w portfelu handlowym
Exposure to interest rate risk on positions not included in the trading book
Dana ekspozycja na ryzyko walutowe związane z jednostką działającą za granicą może stanowić zabezpieczane ryzyko tylko w jednym powiązaniu zabezpieczającym ujętym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
An exposure to foreign currency risk arising from a net investment in a foreign operation may qualify for hedge accounting only once in the consolidated financial statements.
Ekspozycja na ryzyko kredytowe konkretnego kontrahenta
Exposure to the credit risk of a particular counterparty
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 20. Pasujących: 20. Czas odpowiedzi: 34 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo