Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "elastyczne godziny pracy" na angielski

Wyszukaj elastyczne godziny pracy w: Definicja Synonimy
flexible working hours
flexible hours
flexible working time
hours are flexible
Na turystykę wpływają elastyczne godziny pracy i bezpieczeństwo, podobnie jak zmiany społeczne.
Flexible working hours and safety have an influence on tourism, in the same way as social changes do.
wzywa przedsiębiorstwa do wspierania mobilności pracowników, np. poprzez elastyczne godziny pracy i telepracę;
Calls on firms to support worker mobility, for example through flexible working hours and teleworking;
I mam dwie młode dzieczynki, więc elastyczne godziny pracy byłyby najlepsze.
And I have two young girls, so flexible hours would be good.
Brakowało mi bystrości umysłu, ale miałem elastyczne godziny pracy.
I had no mental acuity to speak of during the day, but I had flexible hours.
Środki te nie powinny dotyczyć wyłącznie podstawowych warunków pracy, ale też drugorzędnych warunków pracy oraz systemów zabezpieczeń społecznych dla pracowników (urlopy, systemy emerytalne, samochody służbowe, opieka nad dziećmi, elastyczne godziny pracy itp.).
Such scrutiny should cover not only primary but also secondary working conditions and occupational social security schemes (rules on leave, pension schemes, company cars, childcare arrangements, flexible working time, etc.).
Proces ten jako całość wpływa na politykę w dziedzinach takich, jak bezpieczeństwo i ochrona socjalna, solidarność między pokoleniami, polityka rodzinna, elastyczne godziny pracy, a także udział kobiet w rynku pracy.
This process is influencing policies in the areas of social security and protection, intergenerational solidarity, family policies, flexible working time and indeed women's participation in the labour market.
Pomimo, że elastyczne godziny pracy, w zależności od charakteru konkretnej pracy i możliwości danej osoby, mogą dać dobre rezultaty, nie mogę nie myśleć o licznych przypadkach wykorzystywania pracowników.
Even though flexible working hours, depending on the specific nature of the work and each person's ability, could produce good results, I cannot help but think about the numerous abuses to which employees are subjected.
Należy zatem wprowadzić elastyczne godziny pracy, stworzyć system świadczenia usług wspierających kobiety oraz umożliwić podejmowanie wyborów i samospełnienie.
What we need is to apply flexible working hours, to develop provision of services which support women and provide opportunities for choice and self-fulfilment.
Szczególną uwagę należy zwrócić m.in. na elastyczne godziny pracy, pracę w niepełnym wymiarze godzin, telepracę, urlop naukowy oraz niezbędne przepisy finansowe i administracyjne regulujące tego typu porozumienia.
Particular attention should be paid, inter alia, to flexible working hours, part-time working, tele-working and sabbatical leave, as well as to the necessary financial and administrative provisions governing such arrangements.
Respondent chciał podjąć pracę na własny rachunek ze względu na elastyczne godziny pracy
Wanted to be self-employed because of flexible working hours
Elastyczne godziny pracy - urlop
mając na uwadze, że wiele gospodarstw domowych ma poważne trudności z pogodzeniem zobowiązań rodzinnych z wymogami zatrudnienia wynikającymi ze zmian aktualnie zachodzących na rynku pracy, takimi jak wymóg pracy w nietypowych godzinach lub elastyczne godziny pracy, a także coraz większa liczba tymczasowych miejsc pracy,
whereas many households have major difficulties in reconciling family obligations with the constraints of work linked to current changes in the labour market, such as the trend for employees to be required to work atypical and flexible hours and the rise of insecure jobs,
4.3 Elastyczne godziny pracy mogą być odpowiednie dla studentów i osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin oraz dla pracowników tymczasowych i dla tych, którzy mają zobowiązania rodzinne lub inną pracę. Bardzo ważną kwestią jest zapewnienie, by osoby takie nie były w żaden sposób dyskryminowane.
4.3 Flexible working hours can be beneficial to students and part-time workers, temporary workers and those who have family responsibilities or other employment. It is most important that no discrimination against part-time workers should apply.
a) elastyczne godziny pracy dla kobiet i mężczyzn;
(a) Flexible working arrangements for women and men;
Świetne zarobki, elastyczne godziny pracy, a w ciągu dnia mogę chodzić na uczelnię.
Money's great, hours are flexible, and I can go to school in the daytime.
Musimy także zapewnić im równe szanse zawodowe, elastyczne godziny pracy i konkretne usługi w zakresie opieki zdrowotnej, jak też w pełni egzekwować obowiązujące prawodawstwo.
We must also give equal access to jobs, provide flexible working hours and specific healthcare services, as well as fully enforce the legislation.
Czyli masz raczej elastyczne godziny pracy.
Wszyscy mieli elastyczne godziny pracy i zainteresowanie językiem.
All these people that had sort of flexible daily hours and an interest in the English word -
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 18. Pasujących: 18. Czas odpowiedzi: 65 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo