Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "encyklopedia" na angielski

Wyszukaj encyklopedia w: Definicja Synonimy
encyclopedia
encyclopaedia
To prawdziwa chodząca encyklopedia drużyny Niedźwiedzi.
He's like a walking Bears encyclopedia.
0 to internetowa encyklopedia fantastyki dla zidiociałych tłumów.
0 is the online encyclopedia fantastica for the mouth breather crowd.
Mieszkałam kiedyś z facetem, który był jak encyklopedia baseballu.
I used to live with a guy who was like a baseball encyclopaedia.
328 a.C., jak mówi encyklopedia.
328 B.C., encyclopaedia said.
E-mail, encyklopedia, strona z komiksami.
E - mail, encyclopedia, some comic book site.
Ta encyklopedia należy do mojej żony.
This encyclopedia belongs to my wife.
Naturalnie, encyklopedia ta będzie dostępna tylko w krajach skandynawskich.
Of course, this encyclopedia will only be sold in Scandinavian countries.
Jest to encyklopedia internetowa do której powstania przyczyniło się tysiące biologów z całego świata.
It is an encyclopedia that lives on the Internet and is contributed to by thousands of scientists around the world.
W 1962 roku Charles Van Doren, późniejszy redaktor naczelny Britanniki, powiedział, że idealna encyklopedia powinna być radykalna: nie powinna być ostrożna.
Charles Van Doren, who was later a senior editor of Britannica, said the ideal encyclopedia should be radical - it should stop being safe.
Encyklopedia Brown Vs. Wielki Mózg... do śmierci.
Encyclopedia Brown versus The the death.
Pamiętasz... kiedy Encyklopedia Brown, pojechał do Teksasu rozwiązać zagadkę wielkiej strzelaniny?
Remember... when Encyclopedia Brown, he went on down to Texas to solve the mystery of the Great Shootout?
Alf jak wyglądała ta encyklopedia?
What does this encyclopedia look like?
Leo jest jak chodząca encyklopedia.
Leo's like a walking encyclopedia.
Nawet słowniki języka włoskiego i encyklopedia Treccani wymieniają szczególnie "Pizza Napoletana", a sama nazwa "Pizza Napoletana" wymieniana jest w licznych tekstach literackich.
Even Italian-language dictionaries and the encyclopaedia Treccani expressly mention the 'Pizza Napoletana'. The expression 'Pizza Napoletana' is also quoted in numerous literary texts.
Encyklopedia Britannica nie przewidziała Wikipedii.
Encyclopedia Britannica didn't see Wikipedia coming.
"Światowa Audiowizualna Encyklopedia Rozrodczości"
"The World Audiovisual Encyclopedia of Reproduction"
World Look Encyklopedia "Odkrycia czekają".
World Look Encyclopedia Discovery awaits.
O co chodzi EncyklopediA-bom b-ica?
What about the Encyclopedia A-bom b-ica?
Cała Encyklopedia Britannica zawarta w jednym tomie dla celów podróży i połowa nagrobka, dla tych, którzy jeszcze nie umarli.
The entire Encyclopedia Britannica bound in a single volume, for travel purposes. And the half tombstone, for people who are not dead yet.
Czym jest "Encyklopedia Życia" -- ideą, która się rozwija i jest warta rozpowszechniania i naszych starań.
What is the "Encyclopedia of Life?" A concept that has already taken hold and is beginning to spread and be looked at seriously?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 251. Pasujących: 55. Czas odpowiedzi: 256 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo