Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "energię odnawialną" na angielski

Wyszukaj energię odnawialną w: Definicja Synonimy
renewable energy
renewable energies
renewables
USA, Chiny, Indie, Niemcy i Hiszpania to najwięksi inwestorzy w energię odnawialną.
The U.S.A., China, India, Germany and Spain... are the biggest investors in renewable energy.
Naszym celem powinno być całkowite przejście na energię odnawialną do roku 2050.
Our objective should be to switch entirely to renewable energy by 2050.
W strategii Europa 2020 położyliśmy, całkiem słusznie, olbrzymi nacisk zwłaszcza na energię odnawialną.
In the 2020 strategy, we have put much emphasis particularly on renewable energies, and that is only right.
Obecnie niezwykle istotne jest rozpoczęcie poważnych rozważań dotyczących kwestii energii oraz inwestowania w energię odnawialną.
It is now vital that we begin to think seriously about the energy issue and about investment in renewable energies.
Zważywszy, że energię odnawialną ujęto obecnie w niniejszej dyrektywie, konieczne jest określenie celów dla innych paliw alternatywnych w odrębnej inicjatywie.
Considering renewables for transport are now tackled as part of this Directive, it is therefore necessary to reformulate the targets for other alternative fuels in a separate initiative.
Jeżeli chodzi o energię odnawialną w transporcie, to branża będzie musiała spełnić surowe kryteria dotyczące biopaliw, co przyjmuję z zadowoleniem.
On renewables in transport, industry has been set stringent criteria for biofuels, which I welcome.
Można przecież pomagać biednym regionom Unii i zarazem dobrymi projektami osłabiać zmiany klimatyczne, redukować emisje gazów, wprowadzać energię odnawialną oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne.
It is surely possible to help poor regions of the EU while, at the same time, using good projects to tackle climate change, reduce gas emissions and introduce renewable energy and modern technological solutions.
Musimy przede wszystkim skoncentrować się na transgranicznych inwestycjach w energię odnawialną.
In particular, we need to focus on cross-border investment in renewable energy.
Ten przypadek pokazał również, że konieczne jest ograniczenie marnotrawstwa energii oraz stopniowe położenie nacisku na energię odnawialną.
This case has also demonstrated that energy wastage must be reduced and the emphasis gradually placed on renewable energy.
Potrzebujemy moratorium na energię jądrową oraz ogromnych inwestycji w zrównoważoną energię odnawialną.
We need a moratorium on nuclear energy, and what is needed is massive investment in sustainable and renewable energy.
Rozwiązaniem na przyszłość jest masowe inwestowanie w energię odnawialną i jej rozwój.
The solution for the future is a massive investment in, and development of, renewable energy.
Jestem Austriaczką i nie uznaję energii jądrowej za energię odnawialną.
As an Austrian, I do not regard nuclear power as renewable energy.
Prezydent Obama także ogłosił dziś swój zamiar zainwestowania 129 miliardów euro w energię odnawialną.
President Obama has also announced today his intention to invest 129 billion in renewable energy.
Należy zapewnić prawdziwe wsparcie lokalnym i regionalnym inicjatywom propagującym energię odnawialną i zachęcającym do jej wykorzystywania.
Genuine support must be given to local and regional initiatives aiming to introduce renewable energy and to encourage its use.
Jeżeli chodzi o energię odnawialną, w zasadzie odpowiada on tekstowi Komisji.
Regarding renewable energy, it is generally in line with the Commission's text.
Musimy stale podtrzymywać perspektywę pokazującą, że inwestycje w energię odnawialną są dla Europy wartościowe.
We must constantly maintain the perspective that investments in renewable energy are an asset to Europe.
Programy rozwoju obszarów wiejskich mogą jednak przewidywać szczególne odstępstwa od tej zasady w przypadku inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową i energię odnawialną.
However, rural development programmes may provide for specific derogations from this rule for investments in broadband and renewable energy.
Powinniśmy raczej nakierować działania na oszczędność energii i energię odnawialną.
We should instead go down the road of energy savings and renewable energy.
W zeszłym roku Chiny zainwestowały więcej w energię odnawialną niż Niemcy i jest to prawda.
In the last year, China invested more in renewable energies than Germany did, that is true.
Strategia ta przewiduje sprzyjanie inwestycjom w tej dziedzinie oraz wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na energię odnawialną.
The strategy involves encouraging investment in this field and promoting initiatives focused on renewable energies.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 128. Pasujących: 128. Czas odpowiedzi: 100 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo