Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "energia słoneczna" na angielski

Wyszukaj energia słoneczna w: Definicja Synonimy
solar energy
solar power
energy of the sun

Sugestie

Wynalazł praktyczny sposób zbierania energii słonecznej na skalę przemysłową, przez co energia słoneczna była tańsza od węgla.
He had invented a practical way to tap the Sun's energy on an industrial scale, making solar energy even cheaper than coal.
Jednym z obszarów priorytetowych wymienionych w tych wytycznych jest energia słoneczna [47].
One of the priority areas listed in this guidance document is solar energy [47].
Poprze wydajne i odnawialne źródła energii - jak energia słoneczna.
He will endorse energy efficiency and renewable energy - solar power.
YB: Energia wiatru, energia słoneczna, mieliśmy wiele rzeczy do obgadania.
YB: So, wind power, solar power - we had a lot to talk about.
Jak widzisz, obiektywy te są zbierane energia słoneczna i wybuchł pożar.
As you can see, the lens concentrates the energy of the sun, thus creating fire!
W tym przypadku energia słoneczna konkuruje na rynku ze wszystkimi innymi formami energii.
Here, solar energy competes in the market with all other forms of energy.
Środki nie sprawiły jednak, że energia słoneczna straciła na konkurencyjności.
However, the measures did not make solar energy uncompetitive.
W zasadzie ropa to skoncentrowana energia słoneczna.
Basically, oil is solar energy concentrate.
Jest to tym bardziej prawdziwe, gdyż na obecnym etapie energia słoneczna, bioenergia i technologia wodorowa w większości przypadków nie są jeszcze opłacalne ekonomicznie.
This is all the more true because, at the present stage, solar energy, bio-energy and hydrogen technology are in most cases not yet commercially profitable.
Jest energia słoneczna, turbiny wodne i oczywiście, słuchając pana Rossa, Przypomniało mi się o gigantycznym potencjale wiatru, jego ostatni argument nieprawdziwy.
There's solar energy, hydroelectric power, and of course, listening to Mr Ross, one has reminded of the enormous potential of wind, his closing argument alone.
Nie ma tu paliw kopalnych, a energia słoneczna nie daje możliwości takiego sposobu gotowania, jaki lubią.
Fossil fuels are not available, and solar energy doesn't cook the way that they like their food prepared.
Jesteśmy zdania, że energia słoneczna, energia wiatrowa i wodna są lepszymi alternatywami dla biopaliw.
Finally, we are of the opinion that solar energy, wind energy and water energy are better alternatives to biofuels.
Ponadto, energia słoneczna nie konkuruje z roślinnością w strefach pustynnych, nie szkodzi środowisku i pozwala krajom na rozszerzenie energetycznego portfolio z myślą o przyszłych pokoleniach.
Furthermore, solar energy does not compete with plants in desert zones, it does not harm environment and it allows countries to widen their energy portfolio fit for generations to come.
Nasza technologia, nasza energia słoneczna, systemy fotowoltaiczne, systemy energii wiatrowej naprawdę są odpowiednie dla Afryki.
Our technology, our solar energy, photovoltaic systems and wind-energy systems are truly suited to Africa.
Projekt Desertec, w ramach którego będzie wykorzystywana energia słoneczna z Afryki Północnej, obejmował będzie także wdrożenie śródziemnomorskiego planu na rzecz magazynowania energii słonecznej oraz budowę sieci przesyłu energii elektrycznej, która połączy Unię Europejską z Bliskim Wschodem i Afryką Północną.
Desertec will use solar power from North Africa and will also include the implementation of a Mediterranean plan for capturing solar power and the construction of an electricity transmission network, which will link the European Union with the Middle East and North Africa.
Energia jądrowa jest zwłaszcza istotna z punktu widzenia krajów mało zasobnych w źródła energii odnawialnej, takie jak wiatr, energia słoneczna, woda czy biomasa, przy czym wykorzystanie tej ostatniej jest szczególnie kosztowne.
Nuclear energy is particularly important for countries that are not rich in renewable energy resources such as wind, solar energy, water and biomass, the use of the latter being particularly expensive.
Odnawialne źródła energii (energia słoneczna, energia wiatrowa, wodna, energia organiczna-biomasa)
Renewable sources of energy (solar power, wind power, hydroelectricity, biomass)
Energia ze źródeł odnawialnych (które nie są zubażane przez wydobycie, takie jak energia słoneczna, energia wiatrowa, energia wodna, biomasa) lub kogeneracja.
energy from renewable sources (that are not depleted by extraction, such as solar energy, wind, water power, renewed biomass) or co-generation
wzywa Komisję do rozważenia, jako projektu pilotażowego, utworzenia parków energii odnawialnej, gdzie zapotrzebowanie na energię byłoby pokrywane przez połączenie różnych źródeł energii odnawialnej, takich jak biomasa, wiatr i energia słoneczna;
Calls on the Commission to consider, as a pilot project, the establishment of renewable energies parks, where energy needs would be met by a combination of various renewable energy sources, such as biomass, wind energy and solar energy;
Energia słoneczna jest jednym z kluczowych źródeł energii zapewniających możliwość realizacji celów w zakresie klimatu.
Solar power is one of the key energy sources to achieve the climate goals.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 78. Pasujących: 78. Czas odpowiedzi: 87 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo