Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "europy środkowej i wschodniej" na angielski

Wyszukaj europy środkowej i wschodniej w: Definicja Słownik Synonimy
Central and Eastern European of central and eastern Europe
central and east European
Eastern and Central Europe

Sugestie

Na mocy negocjacji przed przystąpieniem do UE wspomniane państwa Europy Środkowej i Wschodniej otrzymały finansowanie służące wsparciu likwidacji przestarzałych reaktorów.
Under the terms of EU accession negotiations, these Central and Eastern European States were provided with funding to help with the decommissioning of outdated reactors.
To powiedziawszy należy zauważyć, że oczywiście nie wszystkie gospodarki Europy Środkowej i Wschodniej jednakowo odczuły skutki kryzysu.
Having said this, it is also obvious that not all the economies of Central and Eastern European countries have been equally affected.
Rada następnie rozszerzyła tę pomoc na inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej na mocy odpowiednich aktów prawnych.
The Council subsequently extended such aid to other countries of Central and Eastern Europe under relevant legal acts.
Dla państw Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo ustanawia się Partnerstwo dla Członkostwa stanowiące część wzmocnionej strategii przedakcesyjnej.
As part of the enhanced pre-accession strategy, Accession Partnerships shall be established for the applicant States of central and eastern Europe.
Rada Europejska w Luksemburgu (grudzień 1997 r.) uczestniczy w programach i agencjach wspólnotowych przez przyspieszanie strategii przedakcesyjnej dla państw Europy Środkowej i Wschodniej.
The Luxembourg European Council (December 1997) made participation in the Community programmes and agencies a way of stepping up the pre-accession strategy for the central and east European countries.
Od momentu dokonania dokonają finansowego wkładu w instrument LIFE, pozostałe kraje kandydujące mogą uczestniczyć w instrumencie na warunkach równych z warunkami ustalonymi dla krajów kandydujących z Europy Środkowej i Wschodniej.
The other accession candidate countries may, where they make a financial contribution to LIFE, participate under conditions equivalent to those laid down for the accession candidate central and east European countries.
Dodatkowo ValDeal zamierzał także świadczyć swoje usługi przedsiębiorstwom mającym siedzibę w innych państwach Europy Środkowej i Wschodniej.
In addition, ValDeal also intended to provide the services to companies established in other Central and Eastern European countries.
Ponadto chciałbym powiedzieć, i mam tu przede wszystkim na myśli państwa członkowskie z Europy Środkowej i Wschodniej, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na kompleksowe i konstruktywne ramy regulacyjne.
Furthermore, I would like to say, and here I am thinking mainly of Central and Eastern European Member States, that there is a great need for a comprehensive and constructive regulatory framework.
Jednym z rozwiązań zaproponowanych w oświadczeniu Międzynarodowego Funduszy Walutowego dotyczącym możliwości unijnych państw Europy Środkowej i Wschodniej na szybsze wyjście z kryzysu jest wprowadzenie euro.
One of the measures given in the statement issued by the International Monetary Fund on opportunities for the EU's Central and Eastern European countries to exit the crisis more swiftly is the introduction of the euro.
Chciałbym zakończyć apelem do rządów państw europejskich, zwłaszcza z Europy Środkowej i Wschodniej o większą kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy.
I would like to end by calling on European governments, especially those from Central and Eastern European countries, to tighten controls over compliance with labour legislation.
Z niepokojem odniósł się również do informacji o utworzonej przez holenderską partię PVV stronie internetowej, na której mają być zbierane skargi na mieszkających w Holandii pracowników z Europy Środkowej i Wschodniej.
He also expressed his concern at the items posted on an internet site created by the Dutch political party PVV to collect complaints from the public about Central and Eastern European workers living in the Netherlands.
operatorów kolejowych w nowych Państwach Członkowskich Europy Środkowej i Wschodniej.
rail operators in the new Central and Eastern European Member States.
współpracy z krajami Europy Środkowej i Wschodniej;
cooperation with central and eastern European countries;
Dlatego, argument że przeniesienie produkcji rowerów do krajów Europy Środkowej i Wschodniej wyjaśnia spadek sprzedaży przemysłu Wspólnoty na jego rynku krajowym jest odrzucony.
Therefore, the argument that the relocation of bicycle production to Central and Eastern European Countries explains the fall in sales volume of the Community industry in its domestic market is rejected.
stowarzyszone państwa Europy Środkowej i Wschodniej zgodnie z warunkami ustalonymi na mocy odpowiednich Układów Europejskich;
the associated central and eastern European countries in accordance with the conditions established pursuant to their respective Europe Agreements;
Szczególną uwagę zwraca się na projekty w odniesieniu, do których jest zapewnione współfinansowanie przez organy lokalne lub podmioty gospodarcze lub w ich imieniu w państwach Europy Środkowej i Wschodniej.
Special attention will be given to projects in relation to which co-financing by, or on behalf of, the local authorities or economic operators in the countries of central and eastern Europe is provided.
Zalecenia w odniesieniu do projektów będą przekazywane Komisji przez rząd danego państwa Europy Środkowej i Wschodniej na podstawie propozycji przedstawionych przez właściwe organy.
Recommendations for projects will be transmitted to the Commission by the Government of the country of central and eastern Europe concerned on the basis of the proposals submitted by the relevant authorities.
Należy odnotować, że kwestie językowe są szczególnie istotne biorąc pod uwagę rozszerzenie zasięgu geograficznego programu na kraje Europy Środkowej i Wschodniej.
It should be noted that the language issues are particularly relevant when taking into account expansion in geographical coverage of the programme in the central and eastern European countries.
Jak wynika z raportu Bank Watch, małe i średnie przedsiębiorstwa, szczególnie w państwach członkowskich Europy Środkowej i Wschodniej, nie są w stanie skorzystać z przeznaczonej dla nich pomocy.
As stated in the Bank Watch report, SMEs, particularly those in Central and Eastern European Member States, are unable to take advantage of the assistance intended for them.
Niemniej jednak pobudzając dostawy wewnętrzne w krajach Europy Zachodniej, bodziec ten sprawił, że rynek pozostał źródłem wzrostu poprzez zewnętrzny popyt z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
Nevertheless, by encouraging internal supply in Western European countries, these stimuli have enabled the market to continue to be a source of growth through external demand for Central and Eastern European countries.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 178. Pasujących: 178. Czas odpowiedzi: 94 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo