Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "europy wschodniej" na angielski

Wyszukaj europy wschodniej w: Definicja Synonimy

Sugestie

Kraje Europy Wschodniej doznały po upadku komunizmu prawdziwego demograficznego wstrząsu.
Eastern European countries experienced a true demographic shock after the fall of the communism.
Mam nadzieję, że Pańska prezydencja w Radzie zwiększy wpływ Europy Wschodniej.
I would like to see your Council Presidency exerting a greater Eastern European influence.
A teraz Eric Kriegler, zeszłoroczny mistrz Europy Wschodniej.
And now, Erich Kriegler... last year's East European champion.
Zmiany te mają negatywny wpływ także na postrzeganie całej UE i jej otwartości na mieszkańców państw Europy Wschodniej.
These changes are having a negative impact on perceptions of the EU as a whole and its openness to people from East European countries.
Nie możemy szczególnie zapominać o europejczykach z krajów bałkańskich i europy wschodniej.
In particular, we cannot forget about Europeans in the Balkan countries and in eastern Europe.
Paskudny gang uliczny z Europy Wschodniej.
It's a nasty street gang from Eastern Europe.
Większość dziewczyn jest z Europy Wschodniej.
Most of the girls are from Eastern Europe.
Wyszedł z białą kobietą z Europy Wschodniej.
He left with a white woman from Eastern Europe.
Segmentacja Europy Wschodniej w wielu miejscach doprowadziła do fragmentacji.
The segmentation of Eastern Europe has led to fragmentation in many places.
Istnieje ciągły napływ fałszywych banknotów doskonałej jakości z Europy Wschodniej.
There is a constant stream of fake banknotes of excellent quality from Eastern Europe.
Przemyca do hotelu dziewczyny/z Europy Wschodniej.
He ships in girls from Eastern Europe for the hotel.
Naraziłeś cały ruch na rzecz wolności i niezależności Europy Wschodniej.
You jeopardized the entire movement for a free and independent Eastern Europe.
Sprawdźmy to założenie na przykładzie Europy wschodniej.
Let's test this assumption by heading over to Eastern Europe.
Lot do Europy Wschodniej, do Budapesztu.
It's a flight to Eastern Europe - to Budapest.
To wiosna w wielkich rozległo listnych lasach Europy Wschodniej i azjatyckiej Rosji.
It's spring in the great broad leaved forests of Eastern Europe and Asiatic Russia.
Myślałeś kiedykolwiek o odwiedzeniu Pragi albo Europy wschodniej?
Have you ever thought about maybe checking out Prague or Eastern Europe?
Chcę powiedzieć, że rezyznuję z Europy Wschodniej.
I wanted to tell you that I'm turning down Eastern Europe.
Tę wiarygodność mają ci, którzy dokonali rewolucji w krajach Europy Wschodniej.
That credibility is provided by those who carried out the revolutions in the countries of Eastern Europe.
Ta druga sytuacja dotyczy państw z Europy Wschodniej.
Eastern European countries are in the latter situation.
Jeśli chodzi o ENPI dla Europy Wschodniej wzrost WPB (+13,38%) został potwierdzony przez Radę.
As far as ENPI Eastern Europe is concerned, the PDB increase (+13,38 %) is confirmed by the Council.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 316. Pasujących: 316. Czas odpowiedzi: 102 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo