Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "film dokumentalny" na angielski

Wyszukaj film dokumentalny w: Definicja Synonimy
To ty chciałaś tu zostać na lato i nakręcić swój film dokumentalny.
You're the one who wanted to stay here all summer... and angst it out making your documentary.
Właśnie dostał on nagrodę, na Sundance Film Festival, za najlepszy film dokumentalny i naprawdę nie dziwię się.
It's just won an award, actually, at the Sundance Film Festival, as best documentary, and I'm really- not surprised.
HBO może kupić mój film dokumentalny.
HBO may make an offer on my documentary.
Natknęłam się na bardzo przekonujący film dokumentalny o nich.
I stumbled across a compelling documentary about them.
Oglądałem na kablówce taki film dokumentalny o plemieniu map w Somalii.
I was watching this documentary on cable about this tribe of monkeys in Somalia.
Właśnie dostaliśmy nagrodę Teddy za najlepszy film dokumentalny.
We just won a Teddy Award - best documentary.
Jest taki słynny film dokumentalny o wojnie domowej w Hiszpanii, na którym umiera jeden gość.
There's this famous documentary about the Spanish Civil War where this guy is dying.
Powiedz mi czego ci potrzeba żeby wyprodukować film dokumentalny?
Tell me anything you need To produce documentary?
Nie, ale jeśli twoja całkowita przyszłość zależy od dostania tego stypendium za film dokumentalny,
No, But If Your Whole Future Depends Getting This Grant For Your Documentary,
Czy ktoś z was widział nowy film dokumentalny o dzikich psach i antigurze?
Has anybody seen that new documentary about the wild dogs of antigua?
A nagroda za najlepszy film dokumentalny wędruje do Howarda Fornoy'a za "W poszukiwaniu pączka róży".
And the award for best documentary goes to howard fornoy The search for rosebud.
Żaden film dokumentalny o administracji prezydenta McCallister'a nie byłby kompletny bez wzmianki o tym zdjęciu, zrobionym tuż przed jego wyborem w 2040 roku.
No documentary about President McCallister's administration could be complete without mention of this photo taken just before his election, 2040
Ponadto w odniesieniu do uwag Vereniging Eigen Huis Niderlandy zwracają uwagę, że film dokumentalny dotyczy niderlandzkiego rynku kredytów hipotecznych, i sugerują skontaktowanie się w tej kwestii z niderlandzkim organem ds. konkurencji.
Finally, with respect to the comments of Vereniging Eigen Huis, the Netherlandspoints out that the documentary relates to the Dutch mortgage market and suggests that it contact the Dutch competition authority on that issue.
Podobno telewizja zamierza zrobić film dokumentalny o naszej orkiestrze.
I heard some TV people are coming to do... a documentary about our orchestra.
To będzie film dokumentalny o konkretach pracy policyjnej.
It's going to be a documentary film about the nitty-gritty police work.
Kręcę film dokumentalny... o nocnych zwyczajach ósmoklasistów.
I'm making a documentary on the nocturnal habits of eighth graders.
Robi film dokumentalny o moich poszukiwaniach kamienia.
He's making a documentary about my search for the stone.
Kręci film dokumentalny na potrzeby kampanii.
She's shooting a documentary for the campaign.
Chcieliśmy zrobić film dokumentalny o strażakach.
We wanted to make a documentary about a firefighter.
Kręcimy film dokumentalny o plemieniu Shirishama.
We're making a documentary on the Shirishama Indians.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 115. Pasujących: 113. Czas odpowiedzi: 77 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo