Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "finansowania publicznego" na angielski

Wyszukaj finansowania publicznego w: Definicja Synonimy

Sugestie

Modele finansowania publicznego powinny obejmować zarówno większe zaangażowanie państw członkowskich, jak i stały wkład Wspólnoty po 2013 r.
Public funding models should include both an increased contribution by the Member States and a continuous Community contribution after 2013.
Czyniąc z tego rodzaju wkładu warunek finansowania publicznego, zasada ta wyrażona jest w bardziej jasny sposób.
By making such contributions a condition to the public funding this principle is expressed more clearly.
W takich przypadkach uzasadnione mogłoby być zapewnienie ograniczonego finansowania publicznego projektów - przez państwo członkowskie lub ze środków unijnych.
In such cases it could be justified to provide limited public financing for the projects from Member State or EU resources.
W rezultacie nastąpiły problemy z osiąganiem wyników, zmiany oczekiwanego zapotrzebowania i coraz większe ograniczenia krajowego lub lokalnego finansowania publicznego.
Consequences were problems in delivery of results, changes in expected demands and growing restrictions in national or local public financing.
Potwierdza to fakt, że po zakończeniu otrzymywania finansowania publicznego Ryanair zlikwidował połączenia.
This is confirmed by the fact that Ryanair gave up the routes when public funding ended.
Koszty włączone do podstawy obliczania finansowania publicznego.
Costs included in base for calculating public financing.
Jedynie zatwierdzone usługi szpitalne, które spełniają warunki programowania, kwalifikują się do otrzymania finansowania publicznego.
Only authorised hospital services that meet the programming conditions are eligible for public financing.
Wytyczne w sprawie sektora lotnictwa zawierają konkretne i szczegółowe zasady dotyczące finansowania publicznego portów lotniczych obejmujące pomoc operacyjną.
The Aviation Guidelines contain specific and detailed rules for the public funding of airports, including operating aid.
Z powodu kryzysu finansowego zrealizowanie projektu bez finansowania publicznego stało się jednak niemożliwe.
However, due to the financial crisis, it became impossible to carry out the project without public funding.
Wytyczne te nie dotyczą finansowania publicznego na rzecz podmiotów zarządzających infrastrukturą.
These guidelines do not concern public financing intended for infrastructure managers.
Ponadto Niemcy twierdziły, że uwagi osób trzecich potwierdzają też konieczność i proporcjonalność finansowania publicznego.
Moreover, Germany argued that the third party comments also confirmed the necessity and proportionality of the public funding.
Istnieje potrzeba zwiększenia finansowania publicznego i opracowania większej liczby narzędzi i programów, które wspomagałyby efektywność energetyczną.
There is a need to increase public funding and develop more tools and programmes to encourage energy efficiency.
Kwota ta odpowiada średniej rocznej nadwyżce finansowania publicznego w wysokości 1,2 mln GBP.
This amount corresponds to an annual average excess public funding of GBP 1,2 million.
podkreśla, że oprócz finansowania publicznego należy silniej wspierać finansowanie ze środków prywatnych;
Emphasises that, alongside public funding, more stimulus must be provided for financing from the private sector;
W związku z tym Urząd wyraził wątpliwość co do tego, czy kwota całkowitych kosztów przedsięwzięcia nie została zawyżona, celem uzyskania wyższego finansowania publicznego.
Therefore it questioned whether the figures for the total project costs had been inflated to seemingly obtain more public financing.
Po drugie, odniósł się pan do reformy już istniejących środków przeznaczonych na reklamę oraz finansowania publicznego.
Secondly, you have singled out the reform of existing advertising resources and public funding.
W sekcji D. 2.3 należy podać szczegółowe informacje zawarte w decyzji(-ach) w sprawie finansowania publicznego, pożyczek itd.
The details of the decision(s) on national public financing, loans, etc., should be provided in Section D..3.
W tej kwestii Urząd zauważa, że na razie znaczna większość portów lotniczych w EOG korzysta z finansowania publicznego na pokrycie kosztów inwestycji i kosztów operacyjnych.
In this respect the Authority notes that for the moment, a large majority of EEA airports benefit from public funding to cover investment and operating costs.
Łączna wysokość finansowania publicznego była niższa od kwoty początkowo przewidywanej w zgłoszeniu z 2011 r., a okres jednoczesnego nadawania programów również został skrócony [53].
The total amount of public funding was lower than the one originally foreseen in the 2011 notification and the duration of simulcast was shortened as well [53].
Ogólna ocena zgodności finansowania publicznego, z którego korzystają te szpitale, z zasadami pomocy państwa wymaga najpierw krótkiego opisania ram legislacyjnych i regulacyjnych mających zastosowanie do szpitali IRIS.
A comprehensive assessment of the compliance with State aid rules of the public financing from which they benefit requires at the outset a brief description of the legislative and regulatory framework as it applies to the IRIS-H.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 136. Pasujących: 136. Czas odpowiedzi: 142 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo