Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "finansowanych przez państwo" na angielski

Wyszukaj finansowanych przez państwo w: Definicja Synonimy
state-funded
government-sponsored
financed by the State
Finlandia wyjaśnia teraz, że cena ta została prawdopodobnie obliczona na podstawie danych stosowanych w odniesieniu do finansowanych przez państwo mieszkań czynszowych w regionie i w związku z tym była znacznie niższa od ceny rynkowej.
Finland has now explained that this figure was probably based on the figure used for state-funded social housing in the region and was well below the market price.
"Ustawa o zastrzykach kapitałowych finansowanych przez państwo" (lov om statsligt kapitalindskud) oznacza ustawę nr 67 z dnia 3 lutego 2009 r. oraz dekrety wydane na mocy tej ustawy.
'Act on State-Funded Capital Injections' (lov om statsligt kapitalindskud) means the Act Number 67 of 3 February 2009 and executive orders issued under it.
W oparciu o wyniki niedawnego audytu zewnętrznego istniejących finansowanych przez państwo linii kredytowych i na podstawie zestawu zaleceń dotyczących polityki władze przedłożyły plan obejmujący środki mające na celu poprawę skuteczności działania i ładu administracyjnego tych instrumentów.
Building on the recent external audit of the existing government-sponsored credit lines and on a set of policy recommendations, the authorities submitted a plan with measures aiming to improve the performance and governance of those instruments.
W oparciu o zalecenia przeprowadzonego w 2013 r. zewnętrznego audytu istniejących finansowanych przez państwo linii kredytowych władze wdrażają środki mające na celu poprawę skuteczności działania i ładu administracyjnego tych instrumentów, dotyczące możliwości i praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem.
Building on the recommendations of the 2013 external audit of the existing government-sponsored credit lines, the authorities are implementing the measures aiming to improve the performance and the governance of those instruments including risk management capabilities and practices.
Wszystkie te środki są finansowane przy użyciu zasobów państwowych, jako że składają się one z pożyczek rządowych, dotacji i gwarancji finansowanych przez państwo [33].
All those measures are financed through State resources as the measures consist of government loans, grants and guarantees financed by the State [33].
W dniu 2 lipca 2012 r. FIH zwrócił kapitał w kwocie 1,9 mld DKK, który otrzymał w 2009 r. na mocy ustawy o zastrzykach kapitałowych finansowanych przez państwo [5].
On 2 July 2012 FIH paid back the capital of DKK 1,9 billion it had received in 2009 under the Danish Act on State-Funded Capital Injections [5].
Europejskie Centrum Konsumenckie w Austrii opublikowało aktualną analizę, z której wynika, że wiodące i najlepiej znane na świecie przedsiębiorstwa włókiennicze nie są w stanie zagwarantować, że w ich procesie produkcji nie używa się surowców z finansowanych przez państwo przedsiębiorstw wykorzystujących pracę dzieci.
The European Consumer Centre in Austria has published an up-to-date analysis, which indicates that the world's leading and most prominent textile businesses are unable to guarantee that raw materials from state-sponsored companies involving child labour are not used in their production.
W przypadku wszystkich pozostałych rodzajów transferu technologii finansowanych przez państwo Urząd nie jest w stanie, na podstawie posiadanych obecnie informacji, podjąć ogólnej decyzji dotyczącej charakteru finansowania tej działalności pod względem pomocy państwa.
For all remaining kinds of technology transfer receiving State funding, the Authority does not consider itself in a position, on the basis of its current knowledge, to decide in a general manner upon the State aid character of the funding of such activities.
W pełni zgadzam się co do tego, że istnieje potrzeba stosowania bardziej rygorystycznych środków, takich jak skanery ciała, finansowanych przez państwo, a nie pasażerów, zwłaszcza że w dalszym ciągu toczy się debata na temat potrzeby wykorzystywania tych środków i powiązanych zagrożeń dla zdrowia.
I fully agree with the demand for more stringent measures, such as body scanners, to be financed by the state and not by passengers, especially as the debate is still continuing over the need for them and the associated health risks.
W możliwym zakresie strategie te umożliwiają uzupełnianie działań finansowanych przez państwo AKP oraz przez innych donatorów przebywających w tym kraju;
These shall, to the extent possible, enable complementarity with operations financed by the ACP State itself and by other donors present in the country;
Pełniąc funkcję banku dotującego, BayernLabo udziela BayernLB pożyczek finansowanych przez państwo.
BayernLabo has a mandate to provide subsidised loans in its capacity as BayernLB's development bank.
Ocenia się możliwość wprowadzenia ewentualnych usprawnień funkcjonowania i zarządzania finansowanych przez państwo linii kredytowych.
The scope for improving the performance and governance of existing government-sponsored credit lines is being assessed.
Wzrost konkurencji przy jednoczesnej obecności nadawców finansowanych przez państwo spowodował również nasilanie się wątpliwości odnośnie do zachowania jednolitych warunków gry rynkowej, na które prywatni nadawcy zwracali uwagę Urzędu.
The increased competition, together with the presence of State-funded operators, has also led to growing concerns for a level playing field, which have been brought to the Authority's attention by private operators.
Dzięki takiemu wsparciu zapewniona jest stała oferta filmów finansowanych przez państwo, które to filmy do swojej oferty mogą włączyć także dostawcy zagraniczni.
This support ensures a constant supply of German-funded films which the foreign providers may include in their offer.
Są jednak miejsca, gdzie obecnie widzimy tendencje odwrotne: obniżanie granicy wieku obowiązku szkolnego oraz zmniejszanie liczby placówek szkolnictwa wyższego finansowanych przez państwo.
There are places where nowadays, we see exactly opposing tendencies: a decrease in the age limit for compulsory education and a reduction in the number of state-funded higher education places.
Decydujący skutek takiej zmiany odnosi się do nieoprocentowanych (finansowanych przez państwo) pożyczek, które są udzielane przez BayernLabo w ramach państwowych dotacji mieszkaniowych oraz rozwoju miast [39].
A decisive impact of the changeover relates to interest-free loans (State-subsidised loans) provided by BayernLabo in the context of residential construction and urban development [39].
Należy doprecyzować, że zwrotowi podlegają nie tylko koszty pokrywane przez ustawowe ubezpieczenie społeczne, lecz także te z finansowanych przez państwo systemów opieki zdrowotnej lub systemów mieszanych.
Clarification that not only the costs to be covered by the statutory social security system but also those to be covered by the State-financed health systems or mixed systems are to be reimbursed.
Biorąc pod uwagę, że ogromny odsetek obywateli jest w znacznym stopniu uzależniony od swoich systemów emerytalnych, jako od głównego źródła środków do życia, chciałbym podkreślić znaczenie finansowanych przez państwo systemów emerytalnych opierających się na zasadzie solidarności.
Given that a large percentage of citizens are highly dependent on their pension schemes for their livelihood, I would like to emphasise the importance of the state-financed pension schemes based on the principle of solidarity.
oceni możliwość wprowadzenia ewentualnych usprawnień funkcjonowania i zarządzania finansowanych przez państwo linii kredytowych, ustanowi kwartalny mechanizm kontroli i sprawozdawczości w zakresie przydziału finansowanych przez państwo linii kredytowych mających na celu ułatwienie dostępu do źródeł finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw; przeprowadzi zewnętrzną kontrolę krajowych systemów gwarancyjnych.
assess the scope for improving the performance and governance of existing government-sponsored credit lines, establish a quarterly monitoring and reporting mechanism on the allocation of the government sponsored credit lines aimed at facilitating access to finance to SMEs; conduct an external audit of the National Guarantee System.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 19. Pasujących: 19. Czas odpowiedzi: 60 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo