Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "finansowy" na angielski

Wyszukaj finansowy w: Definicja Synonimy

Sugestie

195
168
104
Pogrążą wiele osób i odkryją rozległy finansowy przekręt.
They implicate lots of people and uncover an elaborate financial fraud.
Obecny kryzys finansowy i gospodarczy nasila ten problem.
The current financial and economic crisis is exacerbating the problem.
Wkład finansowy Wspólnoty może również przybrać formę stypendiów lub nagród.
The Community financial contribution may also take the form of scholarships or prizes.
Teraz jednak Komisja pragnie zwiększyć pułap finansowy EBI.
Now, however, the Commission wants to increase the EIB's financial ceiling.
Kryzys finansowy ujawnił brak skuteczności istniejących zasad ładu korporacyjnego.
The financial crisis has highlighted the lack of effectiveness of the current corporate governance principles.
Obecny kryzys finansowy miał na nie negatywny wpływ.
The current financial crisis has had a negative impact on these companies.
A teraz chcemy zreformować cały system finansowy.
And now we want to reform the entire financial system.
Kryzys finansowy i gospodarczy wpłynął również na sektor rolny.
The financial and economic crisis has also had an impact on the agricultural sector.
Do tej pory główny ciężar finansowy kryzysu gospodarczego ponosili europejscy podatnicy.
Until now, the European taxpayer has borne the main financial brunt of the economic crisis.
Niektóre z nich mogą mieć charakter finansowy.
Some of them may be of a financial nature.
Będzie to finansowy przejaw naszej solidarności.
That will be the financial expression of our solidarity.
Kryzys finansowy pokazał potrzebę dalszego doskonalenia uzgodnień UE w zakresie nadzoru.
The financial crisis has demonstrated the need to further strengthen EU supervisory arrangements.
Kryzys finansowy wywarł niewątpliwy wpływ na politykę transportową.
The financial crisis has had an impact on transport policy.
Międzynarodowy kryzys finansowy nie zaczął się gdzieś daleko.
The international financial crisis did not start on the islands.
Państwa te przedłożyły również wnioski o wkład finansowy Wspólnoty.
Those Member States have also submitted applications for a financial contribution by the Community.
Zawiera również orientacyjny plan finansowy obejmujący okres ram finansowych.
It shall also contain an indicative financial plan covering the period of the financial framework.
Kryzys finansowy obnażył słabe punkty naszego systemu nadzoru finansowego.
The financial crisis has revealed the weak points in our financial supervision system.
Finansując realną gospodarkę sektor finansowy przyczynia się do tworzenia dobrobytu.
In financing the real economy, the financial industry contributes to creating wealth.
Nadzór finansowy zostanie wzmocniony zgodnie z odpowiednim prawodawstwem UE.
Financial supervision will be strengthened in line with the relevant EU legislation.
Chyba możemy wykluczyć przymuszenie albo motyw finansowy.
Guess we can rule out coercion or financial motivation.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3926. Pasujących: 3926. Czas odpowiedzi: 97 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo