Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "firma audytorska" na angielski

Wyszukaj firma audytorska w: Definicja Synonimy
audit firm
firm of auditors

Sugestie

Sprawozdanie z przejrzystości podpisuje biegły rewident lub firma audytorska.
The transparency report shall be signed by the statutory auditor or the audit firm.
Biegły rewident lub firma audytorska nie powinni zatem przedstawiać swojego sprawozdania z badania aż do zakończenia kontroli jakości wykonania zlecenia.
Therefore, the statutory auditor or the audit firm should not issue his, her or its audit report until such an engagement quality control review has been completed.
Ta sama firma audytorska nie może jednak być wyznaczona na dłużej niż na trzy kolejne lata.
However, the same firm of auditors cannot be appointed for more than three consecutive years.
biegły rewident lub firma audytorska przestrzegają zasad niezależności ustanowionych w dyrektywie 2006/43/WE.
the principles of independence laid down in Directive 2006/43/EC are complied with by the statutory auditor or the audit firm.
Przy spełnianiu wymogów określonych w ust. 1 niniejszego artykułu biegły rewident lub firma audytorska uwzględniają skalę i stopień złożoności swoich działań.
The statutory auditor or the audit firm shall take into consideration the scale and complexity of his, her or its activities when complying with the requirements set out in paragraph 1 of this Article.
Jeżeli kontrolowany biegly rewident lub firma audytorska nie zastosowali się odpowiednio do zaleceń, organ nadzoru publicznego powinien ujawnić główne niedociągnięcia wykryte w wewnętrznym systemie kontroli jakości.
If the inspected statutory auditor or audit firm did not give the appropriate follow up to the recommendations, the public oversight authority should disclose major deficiencies found in the internal quality control system.
Państwa Członkowskie zapewniają, że każdy biegły rewident i każda firma audytorska są identyfikowani w rejestrze publicznym pod indywidualnym numerem.
Member States shall ensure that each statutory auditor and audit firm is identified in the public register by an individual number.
Biegły rewident lub firma audytorska poddani inspekcji wdrażają zalecenia z inspekcji w rozsądnym terminie określonym przez właściwy organ.
Recommendations of inspections shall be implemented by the inspected statutory auditor or audit firm within a reasonable period set by the competent authority.
Należy także przewidzieć odpowiedni okres, przez który dany biegły rewident lub firma audytorska nie mogą przeprowadzać badania ustawowego tej samej jednostki.
It is also important to provide for an appropriate period within which such statutory auditor or audit firm may not carry out the statutory audit of the same entity.
Jeżeli ich niezależność jest zagrożona, biegły rewident lub firma audytorska stosują w odpowiednich przypadkach zabezpieczenia w celu ograniczenia zagrożeń spowodowanych takim świadczeniem usług w państwie trzecim.
If his, her or its independence is affected, the statutory auditor or the audit firm shall apply safeguards where applicable in order to mitigate the threats caused by such provision of services in a third country.
Biegły rewident lub firma audytorska muszą być w stanie wykazać wobec właściwych organów istnienie takiego zagrożenia.
The statutory auditor or the audit firm shall be able to demonstrate to the competent authority the existence of such threat.
Państwa członkowskie zapewniają, aby biegły rewident lub firma audytorska przechowywali dokumentację dotyczącą wszelkich naruszeń przepisów niniejszej dyrektywy i, w stosownych przypadkach, rozporządzenia (UE) nr 537/2014.
Member States shall ensure that the statutory auditor or the audit firm keeps records of any breaches of the provisions of this Directive and, where applicable, of Regulation (EU) No 537/2014.
firma audytorska zachowali niezależność od badanej jednostki i nie byli zaangażowani w
the audit firm is independent from the audited entity and is not involved in
Biegły rewident lub firma audytorska muszą informować komitet ds. audytu o kluczowych zagadnieniach związanych z badaniem, a w szczególności o istotnych słabościach kontroli wewnętrznej nad procesem sprawozdawczości finansowej.
The statutory auditor or audit firm must report to the audit committee on key matters arising from the statutory audit, in particular on material weaknesses in internal control in relation to the financial reporting process.
Państwa Członkowskie zapewniają, aby wszystkie informacje i dokumenty, do których biegły rewident lub firma audytorska ma dostęp w trakcie przeprowadzania badania ustawowego, były chronione na podstawie odpowiednich przepisów dotyczących poufności i tajemnicy zawodowej.
Member States shall ensure that all information and documents to which the statutory auditor or audit firm has access when carrying out a statutory audit are protected by adequate rules on confidentiality and professional secrecy.
Jeżeli waga zagrożeń w porównaniu do zastosowanych zabezpieczeń jest taka, że niezależność zostaje naruszona, biegły rewident lub firma audytorska nie prowadzą badania ustawowego.
If the significance of the threats compared to the safeguards applied is such that the independence is compromised, the statutory auditor or audit firm shall not carry out the statutory audit.
Niemniej jednak biegły rewident lub firma audytorska poleceni przez organ administrujący lub nadzorczy muszą wziąć udział w procedurze wyboru opisanej w ust. 3.
However, the statutory auditor or audit firm recommended by the administrative or supervisory body must have participated in the selection procedure described in paragraph 3.
Biegły rewident lub firma audytorska ustanawiają odpowiedni mechanizm stopniowej rotacji w odniesieniu do najwyższego rangą personelu biorącego udział w badaniu ustawowym, obejmujący przynajmniej osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów.
The statutory auditor or the audit firm shall establish an appropriate gradual rotation mechanism with regard to the most senior personnel involved in the statutory audit, including at least the persons who are registered as statutory auditors.
Biegły rewident lub firma audytorska powinni - na wniosek - omówić z komitetem ds. audytu kluczowe kwestie poruszone w dodatkowym sprawozdaniu.
Upon request, the statutory auditor or the audit firm should discuss key matters which have been mentioned in the additional report with the audit committee.
Powinny one przestrzegać zasady regulowania i sprawowania nadzoru przez państwo członkowskie, w którym biegły rewident lub firma audytorska zostali zatwierdzeni, oraz w którym badana jednostka ma swoją siedzibę statutową.
They should respect the principle of home-country regulation and oversight by the Member State in which the statutory auditor or the audit firm is approved and in which the audited entity has its registered office.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 103. Pasujących: 103. Czas odpowiedzi: 76 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo