Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "fundusz inwestycyjny" na angielski

Wyszukaj fundusz inwestycyjny w: Definicja Synonimy
investment fund
investment company
equity fund
mutual fund

Sugestie

Myślałem, że to fundusz inwestycyjny.
I thought it was some kind of investment fund.
Po trzecie, jak wspomniał poseł Salafranca chcemy uruchomić fundusz inwestycyjny oraz utworzyć fundację UE na rzecz Ameryki Łacińskiej i Karaibów.
Thirdly, as Mr Salafranca said, we want to launch the Investment Fund and to establish the EU-Latin America and Caribbean Foundation.
Do celów niniejszego artykułu, przez "spółkę zarządzającą" należy rozumieć "fundusz inwestycyjny".
For the purpose of this Article 'management company' shall be construed as 'investment company'.
fundusz inwestycyjny może nabywać majątek ruchomy i nieruchomy, mający istotne znaczenie dla bezpośredniego prowadzenia jego przedsiębiorstwa;
(c)an investment company may acquire movable and immovable property which is essential for the direct pursuit of its business;
przedsiębiorstwo KKR: prywatny fundusz inwestycyjny,
for KKR: private equity fund;
przedsiębiorstwo PAI: prywatny fundusz inwestycyjny,
for PAI: private equity fund;
Wysokość rat inwestycji prowadzonych przez fundusz inwestycyjny nie przekracza 1,5 mln EUR na jedno przedsiębiorstwo docelowe w okresie dwunastu miesięcy.
The tranches of investment to be made by the investment fund shall not exceed EUR 1,5 million per target undertaking over any period of twelve months.
Należy wypracować rzeczywistą europejską politykę inwestycji publicznych w zakresie infrastruktury, finansowaną również z nowych instrumentów finansowych, takich jak Eurobond czy Europejski fundusz inwestycyjny.
Efforts must be made to introduce a genuine European infrastructure public investments policy, funded partly by new financial instruments such as Eurobond or a European Investment Fund.
w przypadku Ahlström Capital: fundusz inwestycyjny;
for Ahlström Capital: investment fund;
w przypadku Rettig Capital: fundusz inwestycyjny;
for Rettig Capital: investment fund;
w przypadku TPG Partners IV: fundusz inwestycyjny,
for TPG Partners IV: investment fund;
w przypadku T3 II: fundusz inwestycyjny,
for T3 II: investment fund;
Niespekulacyjny fundusz inwestycyjny w celu zapewnienia swojej trwałości musi dywersyfikować czynniki ryzyka w swoim portfelu inwestycyjnym.
A non-speculative investment fund must diversify the risks in its investment portfolio in order to ensure its longevity.
fundusz inwestycyjny albo inne narzędzie inwestycyjne lub jego zarządca.
investment fund or other investment vehicle and/or its manager.
Jeśli fundusz inwestycyjny posiada zarówno zarządcę jak i zarządcę finansowego, któremu przekazano usługi zarządzania, KBC przekazują szczegółowe dane o zarządcy.
If an investment fund has both a manager and an investment manager to whom the management services have been contracted out, NCBs must provide details of the manager.
Co najmniej 70 % całkowitego budżetu funduszu zainwestowanego w docelowe MŚP fundusz inwestycyjny przekazuje w formie inwestycji kapitałowych i quasi-kapitałowych.
The investment fund shall provide at least 70 % of its total budget invested into target SMEs in the form of equity or quasi-equity.
przedsiębiorstwo Invesindustrial: fundusz inwestycyjny specjalizujący się w małych i średnich przedsiębiorstwach we Włoszech i Hiszpanii,
for Investindustrial: investment fund specialised in medium and small undertakings in Italy and Spain;
[19] Komisja przyczyniła się do wyłonienia się technologii VOIP w 2003 r. za pomocą instrumentu finansowego Programu wieloletniego (MAP) zarządzanego przez Europejski fundusz inwestycyjny.
[19] The Commission contributed to the emergence of VOIP technology in 2003 through the financial instrument of the Multi-Annual Programme (MAP) managed by the European Investment Fund.
Ponadto fundusz inwestycyjny lub fundusz powierniczy może nabyć nie więcej niż:
Moreover, an investment company or unit trust may acquire no more than:
L alternatywny fundusz inwestycyjny zarządzany przez ZAFI, który otrzymał zezwolenie lub został zarejestrowany zgodnie z dyrektywą 2011/61/UE;
L Alternative investment fund managed by AIFMs authorised or registered in accordance with Directive 2011/61/EU;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 150. Pasujących: 150. Czas odpowiedzi: 115 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo