Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "funduszu powierniczego" na angielski

Wyszukaj funduszu powierniczego w: Definicja Synonimy
trust fund
unit trust
holding fund
trust-fund
Księgowy otwiera i zamyka specjalny rachunek bankowy funduszu powierniczego.
The specific bank account of the trust fund shall be opened and closed by the accounting officer.
To spora część mojego funduszu powierniczego.
It's a big chunk of my trust fund.
politykę wychodzenia funduszu powierniczego z instrumentów inżynierii finansowej;
an exit policy for the holding fund out of the financial engineering instruments;
sprawozdawczości funduszu powierniczego wobec państwa członkowskiego lub instytucji zarządzającej;
reporting by the holding fund to the Member State or managing authority;
Odłącz się od tego funduszu powierniczego i wejdź w XXI wiek.
Chip off enough of that trust fund, you know, and enter the 21st Century.
To twoja osiemnastka, co oznacza, że jednym z prezentów jest książeczka czekowa funduszu powierniczego Rhodes.
It's your 18th birthday, which means the checkbook To your rhodes trust fund is somewhere In that pile of presents.
UE w późniejszym terminie rozważy stworzenie funduszu powierniczego przeznaczonego na ten cel.
The EU will consider, at a later stage, the creation of a trust fund for these purposes.
Pierwsza transza twojego funduszu powierniczego miała wystarczyć ci do 21 roku życia, Logan.
The first tier of your trust fund was intended to last until your 21st birthday, Logan.
Godzinę temu wyjęła 20 tysięcy z funduszu powierniczego Olivii.
She took 20 grand in cash out of Olivia's trust fund, an hour ago.
zasady i warunki wkładów programu operacyjnego do funduszu powierniczego;
the terms and conditions for contributions from the operational programme to the holding fund;
Najlepszą wyjściem ulokować to na jakiś rodzaj funduszu powierniczego dla Erika.
The best thing would be to set up some kind of trust fund for Erik.
identyfikację funduszu powierniczego jako beneficjenta końcowego;
the identification of the trust fund as final beneficiary;
Art. 150 i 157 nie mają zastosowania do wkładów na rzecz funduszu powierniczego.
Articles 150 and 157 shall not apply to trust fund contributions.
Wpłaty takie są wnoszone do funduszu powierniczego, który zostanie utworzony przez Organizację.
Such contributions shall be paid into a trust fund to be established by the Organisation.
Okres ten może zostać przedłużony decyzją Komisji na wniosek rady właściwego funduszu powierniczego.
This duration may be extended by a decision of the Commission upon request of the board of the trust fund concerned.
Dochody wynikające z wykonania tych nakazów zwracane są na specjalny rachunek bankowy funduszu powierniczego.
Revenue arising from the repayment of these recovery orders shall be returned to the specific bank account of the trust fund.
Ponadto księgowym każdego funduszu powierniczego powinien być księgowy Komisji.
Moreover, the accounting officer of each trust fund should be the accounting officer of the Commission.
cele funduszu powierniczego i okres jego istnienia;
the objectives of the trust fund and its duration;
Mogę iść do mojego funduszu powierniczego.
I can go into my trust fund.
W tym celu zawiera umowy finansowe odpowiednio z OPCW i UNODA jako biurem wykonawczym funduszu powierniczego wspólnego mechanizmu śledczego.
For this purpose, it shall conclude financing agreements with the OPCW and with UNODA as the implementing office of the JIM trust fund respectively.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 150. Pasujących: 150. Czas odpowiedzi: 76 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo