Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "fuzji i przejęć" na angielski

Wyszukaj fuzji i przejęć w: Definicja Synonimy
mergers and acquisitions
merger and acquisition
M&A
Sukcesy członków [oferenta 2] oraz ich większe doświadczenie transakcyjne w dziedzinie fuzji i przejęć nie uzasadniały wyboru oferty ze znacznie niższą ceną kupna.
The good track record of the [Bidder 2] members and their larger experience with transactions in the field of mergers and acquisitions could not justify an award to an offer for a substantially lower sales price.
Użytkownicy uważają, że ta sytuacja, charakteryzująca się brakiem konkurencji, powstała na skutek fuzji i przejęć w branży materiałów ogniotrwałych w latach 90.
The users claimed that this situation of a lack of competition developed due to mergers and acquisitions in the refractory industry in the 1990s.
Obserwuje się wzmożoną aktywność w obszarze fuzji i przejęć przedsiębiorstw, zaś rynki krajowe w nowych państwach członkowskich są zdominowane przez podmioty zagraniczne.
Merger and acquisition activity have been high and national markets in new member states are dominated by foreign players.
Jak Komisja ocenia ewentualność konsolidacji, fuzji i przejęć mogących nastąpić w sferze głównych europejskich giełd papierów wartościowych, zwłaszcza tam, gdzie zaangażowane są nie tylko giełdy europejskie, ale i te mające siedzibę w USA?
How does the Commission assess the consolidation and possible merger and acquisition developments around major European stock exchanges, particularly where not only European but also USA based stock exchanges are involved?
wyraża uznanie dla Komisji za jej czujność w sprawie uregulowań dotyczących przypadków fuzji i przejęć, które mogłyby prowadzić do wzmocnienia pozycji dominującej;
Congratulates the Commission on its vigilance with regard to the regulation of mergers and acquisitions that could lead to the strengthening of dominant positions;
Niemcy proponują tymczasowe zwolnienie przedsiębiorstw mieszkaniowych od podatku od transferu nieruchomości w przypadku fuzji i przejęć obejmujących tereny w nowych landach. Powyższy środek ma na celu poprawę pozycji przedsiębiorstw mieszkaniowych, tak by mogły one dokonać koniecznych inwestycji dla spełnienia aktualnych wymogów rynku.
Germany proposes to temporarily exempt housing companies from the real estate transfer tax in case of mergers and acquisitions involving land in the Neue Länder. The measure is intended to put housing companies in a better position to undertake the necessary investments to meet current market requirements.
operacje fuzji i przejęć,
Niemcy nie przedłożyły żadnych danych dotyczących obszaru obejmującego rynek pracy w Berlinie, które potwierdzałyby, że pomoc państwa w celu wspierania fuzji i przejęć przedsiębiorstw oraz spółdzielni mieszkaniowych jest odpowiednim instrumentem skutecznego przezwyciężenia nadpodaży mieszkań w określonych dzielnicach miasta.
Germany did not provide data for the labour market region of Berlin to demonstrate that State aid to support mergers and acquisitions among housing companies (housing associations) is in fact the appropriate instrument for tackling efficiently the oversupply of apartments in certain districts.
Sektor użytkowników twierdzi, że środki przyczynią się do wzmocnienia struktury rynku, którą tworzy bardzo nieliczne grono liczących się producentów. Użytkownicy uważają, że ta sytuacja, charakteryzująca się brakiem konkurencji, powstała na skutek fuzji i przejęć w branży materiałów ogniotrwałych w latach 90.
The user industry claimed that measures would strengthen a market structure consisting of few important producers. The users claimed that this situation of a lack of competition developed due to mergers and acquisitions in the refractory industry in the 1990s.
Inne sektory działalności, jak obsługa dużych klientów/transakcje z zagranicą łącznie z usługami kompleksowego finansowania (structured finance) oraz doradztwo w zakresie fuzji i przejęć zostaną zlikwidowane, inne, jak sektor państwowy, zdecydowanie zredukowane.
Other areas, such as large customers and international business, including structured finance and mergers and acquisitions consultancy, are to be wound up, and others again, such as public sector business, are to be cut back drastically.
Komisja powinna badać wszystkie przypadki fuzji i przejęć między wnioskodawcami, następujące po przyznaniu zezwolenia.
The Commission should investigate any subsequent mergers or takeovers between applicants after authorisation is granted.
Zwiększa się liczba krajowych i transgranicznych fuzji i przejęć pomiędzy bankami w strefie euro.
Domestic and cross-border mergers and acquisitions have increased among banks in the euro area.
Drugi artykuł dotyczy transgranicznych fuzji i przejęć banków w strefie euro w ostatnich latach, ze szczególnym uwzględnieniem roli inwestorów instytucjonalnych.
The second article describes cross-border bank merger and acquisition activity in the euro area in recent years, focusing on the role of institutional investors.
Liczba fuzji i przejęć pomiędzy instytucjami kredytowymi w krajach trzecich
Number of third country M & A between CIs
Liczba fuzji i przejęć jednostek krajowych z udziałem instytucji kredytowych
Number of domestic mergers and acquisitions (M & A) involving CIs
Liczba fuzji i przejęć pomiędzy instytucjami kredytowymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym
Number of European Economic Area (EEA) country M & A between CIs
Ponadto konsolidacja przemysłu farmaceutycznego, która następuje wskutek fuzji i przejęć, prowadzi także do wielu modyfikacji administracyjnych, takich jak zmiany nazw przedsiębiorstw farmaceutycznych czy też ich siedziby.
In addition, consolidation of the pharmaceutical industry via mergers and acquisitions gives rise to many administrative changes, such as changes to the names or addresses of pharmaceutical companies.
"Biura danych" są zazwyczaj wykorzystywane, przykładowo, na etapie przeprowadzenia due diligence dla fuzji i przejęć. Zapewniają one potencjalnym oferentom dostęp do poufnych danych przedsiębiorstwa.
'Data rooms' are typically used, for instance, during the due diligence phase of merger and acquisition transactions and provide access to confidential company data for the prospective bidders.
Komisja jest zdania, że korzyść przyznana w ramach omawianego systemu podatkowego może spowodować nienależne zakłócenia na rynku fuzji i przejęć w włoskim sektorze bankowym.
The Commission considers that the advantage provided by the tax scheme in review is susceptible of unduly altering the market for company acquisitions in the banking sector in Italy.
Program pomocy ogranicza się do wszystkich fuzji i przejęć przedsiębiorstw oraz spółdzielni mieszkaniowych, które mają miejsce między dniem 31 grudnia 2003 r. a dniem 31 grudnia 2006 r.
The scheme is limited to all merger and acquisition activities between housing companies and associations taking place between 31 December 2003 and 31 December 2006.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 30. Pasujących: 30. Czas odpowiedzi: 57 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo