Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "główny" na angielski

Zobacz także: główny cel główny nurt
Wyszukaj główny w: Definicja Synonimy

Sugestie

Jest to główny wniosek i główne motto tego doskonałego sprawozdania.
This is the main conclusion and motto that can be drawn from this excellent report.
Wkrótce przedstawiony zostanie główny pakiet dokumentów.
The main bulk of documents will be presented shortly.
Pobitym człowiekiem jest główny geolog przedsiębiorstwa Hearsta.
Man beaten is chief geologist in the Hearst operation.
Chuzo, jako mój główny zarządca znasz konsekwencje zdrady.
Chuza, as my chief Steward, you know the consequences of betrayal.
Przecież to był mój główny talent.
After all, it was my major talent.
Wkrótce może to być główny problem w otwarciu rynku kolejowego.
This may soon become a major problem for the opening up of the railway market.
Do tej pory główny ciężar finansowy kryzysu gospodarczego ponosili europejscy podatnicy.
Until now, the European taxpayer has borne the main financial brunt of the economic crisis.
Ostatecznie stanowi główny czynnik powodujący wystąpienie kryzysu finansowego i gospodarczego.
It is ultimately the main factor behind the emergence of the financial and economic crisis.
Mogę je panu wydawać jako główny oficer bezpieczeństwa.
I can give you orders because I'm a Chief Security Officer, Captain.
Przed przejazdem przez sekcje separacji systemów należy otworzyć wyłącznik główny jednostki trakcyjnej.
Before running through system separation sections the traction unit's main circuit breaker shall be opened.
Upowszechnianie TIK w całej gospodarce Unii stanowi główny czynnik podniesienia wydajności i konkurencyjności regionów.
The dissemination of ICT across the Union's economy represents a major lever for improving both productivity levels and the competitiveness of regions.
CYP3A4 (główny), CYP2A6, CYP2C8 i CYP2C9.
The cytochrome P-450 isozymes responsible for metabolism of brinzolamide include CYP3A4 (main), CYP2A6, CYP2C8 and CYP2C9.
Jako główny obserwator nie brałem osobiście udziału w tych konsultacjach.
As chief observer, I have not taken part in these consultations myself.
Stanowi to główny obszar rocznego planu działania.
This is a main area of the annual action plan.
Jest to drugi główny punkt mojej przemowy.
This, then, is the second major point in my speech.
Dr Maura Isles, główny koroner.
Dr. Maura Isles, chief medical examiner.
Ale główny silnik Lexxa nadal nie działa.
But Lexx's main drive still does not work.
Herman Kallenbach... nasz główny stolarz oraz nasz główny ofiarodawca.
Herman Kallenbach... our chief carpenter, also our chief benefactor.
To główny napęd systemu śledzenia statków Replikatorów.
This is the core drive of a replicator ship tracking system.
Proszę by główny oskarżyciel zabrał głos.
I call on the chief prosecutor for his closing argument.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4176. Pasujących: 4176. Czas odpowiedzi: 64 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo