Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "gasić" na angielski

put out
extinguish
quench
douse
fighting fires
turn off
Jak poszedłeś, pomogłam gasić ogień.
After you left, I got to help put out the fire.
Kilku chłopaków wspięło się po schodach w budynku niedaleko miejsca nie po to, by gasić ogień lub ratować cywilów.
Some of the guys hiked up the stairs in a building near the site... but not to put out a fire or rescue civilians.
Jeśli tu wybucha pożar, będę go gasić.
If it's set on fire, I'll extinguish it.
P377 - W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.
P377 - Leaking gas fire: Do not extinguish, unless leak can be stopped safely.
Muszę szukać gdzie indziej, by gasić Blaze.
I must look elsewhere to quench the Blaze.
Nie potrafię gasić mego pragnienia wodą, więc wyruszam do baru.
l couldn't quench my thirst with water so I set off for the bar.
Jestem tu, żeby gasić ogień.
I'm here to put out the fire.
Jako dorosła wiem, że najlepiej gasić pożar z elektryczności wodą.
As an adult, I know the best way to put out an electrical fire is with water.
Więc to my mamy gasić mniejsze pożary?
So they need us to put out one more brush fire.
Będziesz miał okazję pracować z najlepszymi. Nauczysz się profesjonalnie zarządzać biurem i szybko "gasić pożary".
You will have an opportunity to work with the best and learn how to manage the office in a professional way and "put out the fire" quickly.
Z drogi, idę gasić ogień!
Out of the way. I have to put out a fire.
Więc to my mamy gasić mniejsze pożary?
So we get to put out another fire.
nie może gasić długu na takich samych warunkach? - W takiej sytuacji Banku
can not extinguish the debt on the same terms? - In such a situation Bank
Przestań rozniecać ogień, który muszę gasić.
Starting fires that I have to put out?
To w dużej mierze prawda i jest tak także tym razem, kiedy to w krótkiej perspektywie musimy działać jak strażacy i gasić szalejące obecnie pożary, które zagrażają finansowej stabilności Europy.
That is largely true, and that is also the case this time, in the short term, while we have to be like the fire brigade and put out the fires that now blaze and threaten financial stability in Europe.
Ostatni tydzień był również udział wolontariuszy w pożarze lasu na wyspie na Nortjärnsgårdarna i Vike. Korzystanie wypożyczyć łódkę wieśniaków, aby dostać się na wyspę mógłbyś z wiadrem wody i praktycznie całą gasić pożar przed przybyciem służb ratowniczych.
Last week was also attended by volunteers at a forest fire on an island at Nortjärnsgårdarna i Vike. Using borrow a boat of villagers to get to the island you could with a bucket and water virtually extinguish the entire fire before the arrival of rescue services.
Szukajmy tego, co nas łączy - teraz próbujemy jedynie gasić pożary... A może integracyjna energia tkwi w regionach i trzeba skupiać się na tworzeniu wielu "europ" połączonych wspólnymi ideami i projektami?
We seek what unites us - but for now, we are only trying to put out the fires... Or, maybe the integration energy resides in particular regions and we should thus focus on creating many 'Europes' united by common ideas and projects?
Zostań bohaterem w Pilot Hero, aby gasić pożary, unikać zderzeń z drzewami, ścigać samoloty i wykonywać mnóstwo innych zadań.
Be a Pilot Hero and extinguish fires, avoid trees, chase other planes and a whole bunch of other missions!
Gasić pożary i zgarnij monet, aby zarabiać pieniądze, aby odblokować lepsze możliwości.
Put out the fires and grab coins to earn money to unlock better abilities.
Nie powinniśmy pomóc gasić ogień?
Doctor, shouldn't we have helped put out the fire?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 142. Pasujących: 142. Czas odpowiedzi: 82 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo