Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "gazów spalinowych" na angielski

Wyszukaj gazów spalinowych w: Definicja Synonimy
exhaust gas
flue gas
combustion gases
flue gases
combustion gas
exhaust gases
flue-gas
exhaust-gas
Temperatura rozcieńczonych gazów spalinowych powinna wynosić poniżej 325 K (52 ºC) przed obsadami filtrów.
The temperature of the diluted exhaust gas shall be below 325 K (52 ºC) immediately upstream of the filter holders.
Emisja CO2 wynikająca z przemywania gazów spalinowych jest obliczana na podstawie ilości CaCO3 na wejściu.
CO2 from exhaust gas scrubbing shall be calculated based on the amount of CaCO3 input.
Przepływ suchych gazów spalinowych można określić za pomocą jednej z następujących metod.
The dry flue gas flow can be determined using one of the following methods.
Tak więc skuteczność usuwania siarki poprzez oczyszczanie węgla jest ograniczona w porównaniu z odsiarczaniem gazów spalinowych.
Thus the efficiency of sulphur removal by coal cleaning is limited compared to flue gas desulphurisation.
Urządzenia ujścia muszą być tak zaprojektowane, aby zapewnić bezpieczne ujście gazów spalinowych.
The evacuation devices must be so designed as to ensure the safe evacuation of the combustion gases.
Urządzenia grzewcze i do ogrzewania wody muszą być podłączone do przewodu do odprowadzania gazów spalinowych.
Heating and water-heating appliances must be connected to a duct for evacuating combustion gases.
Dla obliczenia emisji niezbędne jest określenie przepływu gazów spalinowych (patrz sekcja 4.8.1.1).
For calculation of the emission it is necessary to know the exhaust gas flow (see section 4.8.1.1).
Z reguły, w przypadku systemów oczyszczania gazów spalinowych koszty inwestycyjne są dużo wyższe.
As a rule, investment costs of flue gas treatment systems are considerably higher.
Obejmuje to układy chłodzenia powietrza doładowującego oraz recyrkulacji gazów spalinowych.
This includes the charge-air cooling and exhaust gas recirculation systems.
gęstość gazów spalinowych, kg/m3 (patrz: tabela 3)
density of the exhaust gas, kg/m3 (cf. table 3)
dla rozcieńczonych gazów spalinowych bez kompensacji przepływu:
for the diluted exhaust gas without flow compensation:
Podczas przewidzianej sekwencji rozgrzewania warunków eksploatacyjnych silnika wielkości powyższych emisji spalin należy badać nieprzerwanie, poprzez pobieranie próbek z nieczyszczonych lub rozcieńczonych gazów spalinowych.
During a prescribed sequence of warmed-up engine operating conditions the amounts of the above exhaust emissions shall be examined continuously by taking a sample from the raw or diluted exhaust gas.
Natężenie przepływu masy gazów spalinowych należy ustalić zgodnie z przepisami zawartymi w sekcji 4.1.1 lub 4.1.2.
The exhaust gas mass flow rate shall be determined in accordance with section 4.1.1 or 4.1.2.
gromadzenie lub analizę rozcieńczonych gazów spalinowych,
start collecting or analysing diluted exhaust gas,
pomiar ilości rozcieńczonych gazów spalinowych (CVS) oraz wymaganych wartości ciśnienia i temperatury,
start measuring the amount of diluted exhaust gas (CVS) and the required temperatures and pressures,
Palnik ten musi się włączać automatycznie, kiedy temperatura gazów spalinowych po ostatnim wtrysku powietrza spada poniżej 850ºC.
This burner must be switched on automatically when the temperature of the combustion gases after the last injection of combustion air falls below 850 ºC.
gips z odsiarczania gazów spalinowych (FSG)
Flue gas desulphurisation (FGD) gypsum
Stosowanie technik ograniczających emisje tlenków azotu, dwutlenku siarki oraz cząstek stałych z gazów spalinowych może także spowodować eliminację emisji PCDD/F.
The application of techniques to reduce emissions of nitrogen oxides, sulphur dioxide and particulates from the flue gas can also remove PCDD/F emissions.
Kilka nowych procesów odsiarczania gazów spalinowych, takich jak suche wymywanie wiązką elektronów (EBDS) i Mark 13A, nie przeszły jeszcze etapu doświadczalnego.
Several new flue gas desulphurisation processes, such as electron beam dry scrubbing (EBDS) and Mark 13A, have not yet passed the pilot stage.
Wszystkie nowoczesne technologie procesów obróbki gazów spalinowych oparte są na usuwaniu siarki w mokrych, suchych lub półsuchych i katalitycznych procesach chemicznych.
The state-of-the-art technologies for flue gas treatment processes are all based on the removal of sulphur by wet, dry or semi-dry and catalytic chemical processes.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 173. Pasujących: 173. Czas odpowiedzi: 75 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo