Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "gleba" na angielski

Wyszukaj gleba w: Definicja Synonimy
soil
earth

Sugestie

glebą 136
Dzisiaj gleba pokrywa 40% lądu planety.
Today, soil covers 40% of the planet's land.
Cienka i delikatna gleba powstała z żywej materii.
Thin and fragile, soil is made by living matter.
w przypadku karpia dno powinna stanowić naturalna gleba.
in the case of carp the bottom shall be natural earth.
Zdefiniowana sztuczna gleba używana jest jako podstawowy substrat testowy.
A defined artificial soil is used as a basic test substrate.
Ta sama gleba jest jednak podstawą bioróżnorodności i naszej żywności.
However, this same soil is the foundation of biodiversity and our food.
Dobra gleba winna być kluczowym elementem tej nowej polityki.
Good soil should be a key element in this new policy.
Dla rolnika gleba jest najcenniejszą wartością.
Soil is a farmer's most precious asset.
Ta gleba jest najlepsza na tych terenach.
This soil is the best in the land.
Najczęściej stosowane określenia to grunt, gleba, ziemia.
Subject is most commonly refer to as soil, dirt or Earth.
No cóż, gleba jest zbyt zatruta.
Well, soil's too poisoned.
Skamieniała dżungla, jałowa gleba i to, że nie czujemy się najlepiej.
Ajungle turned to stone, the barren soil and the fact that we're not feeling well.
Miękka mokra gleba, piasek, pył i/lub pozostała materia ziemna.
Soft wet soil, sand, dust, and/or other earthy matter.
Ponadto należy określić wrażliwość mikroorganizmu na pewne elementy środowiska (np. promieniowanie UV, gleba, woda).
In addition, any particular sensitivity of the micro-organism to certain compartments of the environment (e.g. UV light, soil, water) must be stated.
Zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości niewydobyta zanieczyszczona gleba powinna być uznawana za odpady.
According to the European Court of Justice, unexcavated contaminated soil should be considered as waste.
Dlatego idealnie działające ekosystemy, żyzna gleba, stabilne zasoby wodne i dalsza dywersyfikacja gospodarki wiejskiej są najwyższymi priorytetami.
Therefore, perfectly functioning ecosystems, fertile soil, stable water resources and further diversification of the rural economy are the highest priorities.
Ta gleba jest dosyć ciężko zbita, więc jeśli był inny pojazd, prawdopodobnie nie będziemy wiedzieć.
Now, this soil's pretty hard packed, so even if there was another vehicle out here, we probably wouldn't know it.
Ziemia stanowi zmienną pożywkę, dlatego też do tego badania wykorzystywana jest starannie określona sztuczna gleba.
Soil is a variable medium, so for this test a carefully defined artificial loam soil is used.
To jest napływowa, osadowa gleba wulkaniczna.
It's alluvial, sedimentary, volcanic soil.
Funkcje, jakie spełnia gleba, mają podstawowe znaczenie dla działalności człowieka, w tym dla przemysłu.
Soil performs crucial functions for human activities, including industry.
(12a) Żyzna gleba jest podstawą życia.
(12a) Fertility of the soil is the basis of life.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 501. Pasujących: 368. Czas odpowiedzi: 129 ms.

glebą 136

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo