Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "globalne ocieplenie" na angielski

Wyszukaj globalne ocieplenie w: Definicja Synonimy
Jednocześnie globalne ocieplenie może stanowić szansę.
At the same time, global warming may present an opportunity.
A teraz jest globalne ocieplenie Al.
And now, it's global warming Al.
To globalne ocieplenie jest takie denerwujące.
It's like, global warming is so upsetting.
Tau Siedem mógłby naprawdę rozbić warstwę ozonową i przyśpieszyć globalne ocieplenie.
Tau Seven could indeed break down the ozone layer and accelerate global warming.
Wymyśliłem sposób by was ocalić i jednocześnie zatrzymać globalne ocieplenie.
I've devised a way to save you and stop global warming at the same time.
Dla odmiany mogłoby być globalne ocieplenie.
You know what I could go for? Global warming.
Te wszystkie sosny zwalczają globalne ocieplenie poprzez produkcję tlenu.
All these pine trees are fighting global warming by producing oxygen.
Zatem globalne ocieplenie musi być rzeczywistością.
As a result, global warming must be real.
Całe to zamieszanie o globalne ocieplenie.
All this fuss about global warming.
Mówi, że brak wody powoduje globalne ocieplenie.
I think that speaks of global warming.
Nie ma dowodów na globalne ocieplenie jako fakt.
You can not prove global warming.
Nie wiem, ale globalne ocieplenie powoduje huragany i powodzie i nieurodzaj.
I don't know, but global warming is causing hurricanes and floods and crop failures.
Winię cię za dziurę ozonową, globalne ocieplenie, ceny benzyny.
I'm blaming you for the ozone layer, global warming, the price on gas.
Dwa słowa, Jake: globalne ocieplenie.
Two words, Jake - global warming.
Które jeszcze bardziej wzmagają globalne ocieplenie.
In turn, they exacerbate global warming.
Jeżeli nie zareagujemy, światowy wolny handel w końcu zrujnuje naszą cywilizację znacznie szybciej niż globalne ocieplenie.
If we do not react, universal free trade will end up ruining our civilisation much more quickly than global warming.
Współpraca z Meksykiem przyniesie korzyści na tle wyzwań ogólnoświatowych takich jak kryzys gospodarczy i globalne ocieplenie.
Against the backdrop of global challenges such as the economic crisis and global warming, cooperation with Mexico will prove to be beneficial.
Rozszerzenie ambicji Europy na całą planetę spowodowałoby globalne ocieplenie w wysokości 4 stopni Celsjusza.
Extending Europe's ambitions to the entire planet would result in global warming of 4 degrees.
Antropogeniczne globalne ocieplenie jest niesprawdzoną teorią, opierającą się na zmanipulowanych statystykach.
Man-made global warming is an unproven theory based on manipulative statistics.
Oczywistą przyczyną tych klęsk jest gwałtowny rozwój niektórych rodzajów działalności, powodujący wzrost emisji dwutlenku węgla i globalne ocieplenie.
The main cause of these disasters is obviously the rampant development of certain groups of activities resulting in a rise in carbon dioxide emissions and global warming.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 386. Pasujących: 378. Czas odpowiedzi: 106 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo