Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "go wyeliminować" na angielski

eliminate him
take him out
vote him out
eliminate it
him out of the picture
be eliminated
eradicate
Więc nie powinno być trudno go wyeliminować.
Then it shouldn't be difficult to eliminate him.
Wszystko co masz zrobić, to go wyeliminować.
All you do is eliminate him.
Szara eminencja miał go wyeliminować z gry.
The Kingmaker was hired to take him out of play.
Ktoś próbował go wyeliminować.
Someone tried to take him out.
Martwi się tym, równie dobrze możemy go wyeliminować.
He's worried about it, we might As well vote him out.
Zmieniłem strategię, podszedłem do Boston Roba i przeprosiłem go, bo na pierwszej Radzie Plemienia chciałem go wyeliminować.
I changed my strategy and I went to Boston Rob and apologized to him because I was going to vote him out at that first tribal council.
Ludzi brutalnych, którzy nie cofną się przed niczym, by go wyeliminować.
Violent people who will stop at nothing to eliminate him.
Możemy współpracować, wiesz? Wspólnie go wyeliminować.
We can work together here, you know, eliminate him.
To podstawowa różnica między mną i Munei, a także główny powód, dla którego muszę go wyeliminować.
That is the difference between I and Munei, and the main reason I must eliminate him.
Zadanie utrudnia zespół policji, który musi znaleźć, szefa' i go wyeliminować zanim zdąży uciec.
Difficult task police team, who must find, boss' and to eliminate him before he can escape.
Jeśli mamy go wyeliminować, musimy mieć dowód, że nie było go na miejscu zbrodni.
If we're going to eliminate him... we need proof positive that he wasn't there when Gideon was killed.
Może po raz pierwszy wtedy właśnie przyszło ci do głowy nie by po prostu zdobyć taśmę... ale że po prostu można go wyeliminować.
Maybe for the first time it occurs to you not just to get the tape... but that it's possible to eliminate him.
Elyse, po tym wszystkim przez co Cochran przeszedł, po ostatnich 2 Radach i tej dzisiejszej... Trudno będzie ci go wyeliminować?
Elyse, given everything that Cochran's gone through, the last two tribal councils and again tonight, would it be hard to vote him out?
A co powiesz na to? Andy stanowi problem i musimy go wyeliminować.
How about, andy is a problem and we must eliminate him?
Michael, mam go wyeliminować?
Michael, should I take him out?
Musimy go wyeliminować za wszelką cenę
We must eliminate him at all costs
Może powinniśmy go wyeliminować.
Perhaps we should eliminate him.
Rosjanie chcieli go wyeliminować z gry.
The Russians want him off the game board.
Czasami przyjaciel staje się wrogiem i musisz go wyeliminować.
Sometimes a friend becomes an enemy and you have to take them out.
Kiedy skończysz przesłuchanie, musisz go wyeliminować.
Once you've completed the interrogation, he needs to be eliminated.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 62. Pasujących: 62. Czas odpowiedzi: 94 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo