Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "godziny otwarcia" na angielski

Wyszukaj godziny otwarcia w: Definicja Synonimy
opening hours
Ponadto w okresie przechodzenia na nową walutę godziny otwarcia banków powinny zostać przedłużone.
Furthermore, bank opening hours should be extended during the period of the changeover.
Dotyczy przypadków, kiedy godziny otwarcia ograniczają możliwość skontaktowania się konsumenta z podmiotem handlowym.
Refers to cases where opening hours limit the consumer's opportunities for contacting the trader.
Miejsca są, ale godziny otwarcia nie są odpowiednie
Places available but opening hours not suitable
Umawiające się Strony zobowiązują się do wprowadzenia kar za niedozwolone przekraczanie granic zewnętrznych w miejscach innych niż przejścia graniczne lub w godzinach innych niż ściśle ustalone godziny otwarcia.
The Contracting Parties undertake to introduce penalties for the unauthorised crossing of external borders at places other than crossing points or at times other than the fixed opening hours.
Oznacza to również, że państwa, które wprowadzają reformy strukturalne lub zmiany w polityce fiskalnej lub, na przykład, analizują godziny otwarcia sklepów w niedzielę, muszą również przeanalizować, czy takie środki przyczynią się do rozwoju systemu zatrudnienia oraz zwiększenia wskaźnika zatrudnienia.
This also means that all countries that introduce structural reforms or changes in fiscal policy or, for example, review the Sunday opening hours of shops, must also examine whether such measures facilitate the development of the employment system and contribute to increasing the employment rate.
"Kto bezprawnie przekracza granice zewnętrzne w miejscach innych niż przejścia graniczne lub w czasie innym niż ustalone godziny otwarcia, podlega karze określonej przez ustanowione prawo krajowe.";
"The unauthorised crossing of external borders at places other than border crossing points or at times other than the fixed opening hours is punishable by the penalties provided for by national law.";
Godziny otwarcia są wyraźnie wskazane na przejściach, które nie są otwarte przez całą dobę.
The opening hours shall be clearly indicated at border crossing points which are not open 24 hours a day.
godziny otwarcia dla budynków użytkowych;
opening hours for non-domestic buildings;
godziny otwarcia posterunków granicznych,
opening hours of frontier posts,
godziny otwarcia dla budynków niemieszkalnych;
opening hours for non-domestic buildings;
B. Godziny otwarcia sekretariatu
B. Opening hours of the Registry
Godziny otwarcia Archiwum EBC jest zwykle czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00, za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy w EBC.
Opening hours The ECB Archives are normally open from Monday to Friday between 9 a.m. and 5 p.m., on ECB working days.
Późne godziny otwarcia, nielegalne gry, niebezpieczna broń, prochy,...
Late hours, illegal gaming, dangerous weapons, drugs,...
Zamknięte. Cóż, teraz musisz zmienić godziny otwarcia.
I bet you know the answer to're closed.
Godziny otwarcia... nocnego lokalu nie od niej zależą.
Well the hours... they keep in her nightclub are no fault of Mrs. Burstner's.
Oto godziny otwarcia dla Oceanarium.
These are the opening times for Sea World.
Jakie macie godziny otwarcia?
What are the hours here?
Jest to powód, dla którego uważamy, że konieczne jest bardzo szybkie znalezienie rozwiązań, aby zapewnić godziny otwarcia żłobków w instytucjach kulturowych dostosowane do harmonogramu prób i spektakli.
Therefore we consider it imperative to find solutions very quickly for opening crèches in cultural undertakings with hours adapted to rehearsal and performance times.
Oni marudziliby na godziny otwarcia pubów, gdzie drink kosztuje więcej niż zatrudnienie 14-letniej pokojówki.
while they complained bitterly about the new pub timings, where a drink often cost more than what they'd paid their 14-year-old maid.
Dziś w nocy sprawdzimy to z zegarkiem w ręku przyjrzymy się ruchowi w budynku, sprawdzimy godziny otwarcia sklepu, wszystko bardzo fachowo.
Tonight we're sorting out the watches to study the movements in the building, the store's hours, very scientific you know.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 34. Pasujących: 28. Czas odpowiedzi: 53 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo