Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "gospodarka rolna" na angielski

Wyszukaj gospodarka rolna w: Definicja Synonimy
farming
agriculture
agricultural economy of those
Z jednej strony gospodarka rolna stanowi trzecie największe źródło zanieczyszczeń po transporcie i przemyśle.
On the one hand, farming is the third-biggest source of pollution after transport and industry.
Moim zdaniem szkodzą oni samym sobie, gdyż gospodarka rolna na przestrzeni dziejów tworzyła nasz krajobraz kulturowy, który obecnie ma szansę zachować.
In my view, they are shooting themselves in the foot, because farming created our cultural landscapes during the course of history and is in a position to maintain them now.
Sektor(-y) gospodarki: Gospodarka rolna, małe i średnie przedsiębiorstwa określone w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 70/2001 w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania na rynek w odniesieniu do wszystkich produktów rolnych
Sector(s) concerned: Agriculture, small and medium-sized enterprises in accordance with Annex I to Regulation (EC) No 70/2001 in the areas of production, processing and marketing of all agricultural products
Problemów przysparza tutaj technologia genetyczna i intensywna gospodarka rolna oparta na monokulturze.
Gen technology and the intensive unilateral agriculture are a problem in this connection.
gospodarka rolna regionów, gdzie dominującą uprawą jest bawełna;
the agricultural economy of those regions where cotton is a major crop;
gospodarka rolna regionów, dla których ważna jest produkcja bawełny;
the agricultural economy of those regions where cotton is a major crop;
Mam nadzieję, że dziś wieczorem, tak jak zrobiliśmy to dziś rano, opowiemy się za takim rodzajem rolnictwa, w którym gospodarka rolna oparta na polowej uprawie roślin oraz przyroda uzupełniają się wzajemnie.
I hope that this evening, as we did this morning, we will commit to a type of agriculture in which arable farming and nature reinforce each other.
Gospodarka rolna - system i praktyki:
Farming system and practises:
Nic lepiej nie chroni gleby niż racjonalna gospodarka rolna, rolnictwo.
The very best way of protecting the soil is through sound agriculture and farming.
hodowlana gospodarka rolna zwierząt na Grenlandii jest prowadzona w warunkach, które różnią się zasadniczo od tych istniejących w innych rejonach Wspólnoty, biorąc pod uwagę warunki ogólne, w szczególności klimat, niską gęstość zaludnienia oraz wyjątkową wielkość wyspy;
Whereas stock-farming in Greenland is carried on in conditions which are fundamentally different from those obtaining in the other regions of the Community on account of the general circumstances and in particular the climate, the low density of population and the exceptional size of the island;
Wspólna gospodarka rolna lub inne możliwości
For share farming or other modes
Wspólna gospodarka rolna lub inne tryby
For share farming or other modes
Tak niewielkie ilości roślin zmodyfikowanych zatwierdzonych w innych krajach nie powinny nieść ze sobą aż tak drastycznych konsekwencji, szczególnie jeżeli nasza gospodarka rolna ma się zmierzyć z konkurencją na skalę światową.
Infinitely small traces of species approved in other countries should not have such unreasonable consequences, especially when European agriculture is up against global competition anyway.
Proces uproszczenia jest nieodzowny, jeśli mamy doprowadzić do sytuacji, w której nasza gospodarka rolna stanie się bardziej konkurencyjna, a także jeśli chcemy utrzymać dotychczasowe miejsca pracy i tworzyć nowe oraz przyczyniać się do zdrowego rozwoju obszarów wiejskich.
The simplification process is essential in order to make our agricultural economy more competitive, to preserve and create jobs and to contribute to the sound development of our rural areas.
Gospodarka rolna powinna być całkiem wydajna.
Husbandry would be quite efficacious.
C/05 Gospodarka rolna - system i praktyki
C/05 Farming system and practices
opracowanie i stosowanie odpowiednich środków i najlepszych praktyk ekologicznych, prowadzących do zmniejszenia zawartości substancji pożywkowych i niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych, szczególnie tam, gdzie głównym źródłem tych substancji jest gospodarka rolna (wytyczne rozwoju najlepszych praktyk ekologicznych przedstawiono w załączniku II do niniejszej Konwencji);
appropriate measures and best environmental practices are developed and implemented for the reduction of inputs of nutrients and hazardous substances from diffuse sources, especially where the main sources are from agriculture (guidelines for developing best environmental practices are given in Annex II to this Convention);
wydzielenie użytków rolnych dla produkcji nierolniczej, tam gdzie gospodarka rolna przy zachowaniu rentowności nie jest możliwa.
to reassign agricultural land to non-agricultural uses where it cannot be farmed under satisfactory conditions of economic viability.

Pozostałe wyniki

Uważamy, że to rozróżnienie - w praktyce i co do zasady - między gospodarstwami rodzinnymi a intensywną gospodarką rolną, powinno być obecne we wszystkich decyzjach.
We consider that this differentiation - in practice and in principle - between family-based holdings and intensive agro-industry should be present in all decisions.
e) działalność organizacji producentów niezwiązana z gospodarką rolną.
(e) producer organisations' non-farming activities.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 30. Pasujących: 18. Czas odpowiedzi: 70 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo