Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "gospodarstwo domowe" na angielski

Wyszukaj gospodarstwo domowe w: Definicja Synonimy
Dostępność należy oceniać w odniesieniu do usług, z których dane gospodarstwo domowe rzeczywiście korzysta.
The access should be determined in relation to the services actually used by the household.
Uwzględnić należy także usługi świadczone w domu, jeśli gospodarstwo domowe rzeczywiście z nich korzysta.
The services provided at home should also be taken into account, if they are actually used by the household.
Dostępność powinna zostać określona w odniesieniu do usług, z których rzeczywiście korzysta dane gospodarstwo domowe.
Access should be determined in relation to the services actually used by the household.
W zakresie usług finansowych przez gospodarstwo domowe rozumie się któregokolwiek członka gospodarstwa domowego.
Where dealing with financial services, the household should be understood as any member of the household.
Wypłata zależy od przyszłego nieznanego stosunku do oszczędzania, prezentowanego przez gospodarstwo domowe lub przedsiębiorstwo.
The payment depends on the future unknown savings attitude of the household or non-financial corporation.
Obszary przeznaczone pod uprawę produktów rolnych, przeznaczonych do konsumpcji przez posiadacza i jego gospodarstwo domowe.
Areas devoted to the cultivation of agricultural products intended for consumption by the holder and his household.
Wszystkie ostateczne wydatki ponoszone przez gospodarstwo domowe na konsumpcję są indywidualne.
All household final consumption expenditure is individual.
Nie - gospodarstwo domowe nie spodziewa się zmiany mieszkania
No - household does not expect any change of the dwelling
Tak - gospodarstwo domowe będzie zmuszone do opuszczenia mieszkania
Yes - household will be forced to leave the dwelling
Tak - gospodarstwo domowe planuje zmianę mieszkania
Yes - household plans to change the dwelling
Ten facet przewidział, że do 2000 roku każde amerykańskie gospodarstwo domowe będzie miało faks.
This guy predicted th by the year 2000, every American household will have a fax machine.
Temat "Tytuł prawny do zajmowanego mieszkania" dotyczy zasad, według których prywatne gospodarstwo domowe zamieszkuje całe mieszkanie lub jego część.
The topic 'Tenure status of households' refers to the arrangements under which a private household occupies all or part of a housing unit.
BBned będzie uiszczać na rzecz GNA opłatę za korzystanie z sieci pasywnej za każde podłączone gospodarstwo domowe.
It will pay a fee per household connected to GNA for the use of the passive network.
Daje to łączne koszty dla warstwy pasywnej wynoszące [...] na jedno gospodarstwo domowe.
This leads to an overall cost for the passive layer of [...] per household.
Dostępność należy więc oceniać niezależnie od tego, w jaki sposób dane gospodarstwo domowe ma dostęp do usługi.
Accessibility has thus to be evaluated regardless of the way(s) the household access to the service.
Przekroczenie rachunku bankowego: dane gospodarstwo domowe ma obecnie ujemne saldo na jednym z posiadanych rachunków bankowych z powodu trudności finansowych (pilnie potrzebne środki, wydatki przekraczające dochody itp.).
Bank account overdraft: the household is currently maintaining a negative balance on one of its bank accounts because of financial difficulties (urgent need of money, output higher than input, etc.).
Dobra trwałego użytku posiadane przez gospodarstwo domowe
Durable consumer goods possessed by the household
Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Szwecji każde gospodarstwo domowe posiadające odbiornik telewizyjny jest zobowiązane do zapłaty abonamentu.
According to Swedish law, each household that owns a television set must pay a television licence fee.
Dodatek na gospodarstwo domowe ustala się na poziomie kwoty bazowej w wysokości 149,39 EUR powiększonej o 2 % przysługującego członkowi personelu wynagrodzenia podstawowego.
The household allowance shall be set at a basic amount of EUR 149,39, plus 2 % of a staff member's basic salary.
Dodatek na gospodarstwo domowe jest przyznawany na rzecz:
The household allowance shall be granted to:
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 163. Pasujących: 163. Czas odpowiedzi: 83 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo