Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "gotowe do użytku" na angielski

Wyszukaj gotowe do użytku w: Definicja Synonimy
ready for use
ready-to-use
ready to use
Niemniej jednak, ponieważ bransoletki wytwarzane są do stanu końcowego i są gotowe do użytku po zaledwie rozdzieleniu ich od siebie za pomocą punktów perforacji, są one "gotowymi" artykułami włókienniczymi w rozumieniu uwagi 7(b) do sekcji XI.
However, since the bracelets are produced in the finished state, ready for use after merely being separated from each other by means of the perforation points, they are 'made-up' textile articles within the meaning of Note 7(b) to Section XI.
Kompletne ŚOI gotowe do użytku
Complete PPE ready for use
W odniesieniu do zastosowań amatorskich należy wydawać zezwolenia jedynie na produkty gotowe do użytku.
For amateur uses, only ready-to-use products shall be authorised.'
GOTOWE DO UŻYTKU FARBY I LAKIERY (z dodatkiem lub bez dodatku rozpuszczalników;
READY-TO-USE PAINTS AND VARNISHES (with or without added solvents;
W przypadku urządzenia przytrzymującego zwróconego tyłem do kierunku jazdy jego konstrukcja musi zapewniać oparcie pod głowę dziecka, gdy urządzenie jest gotowe do użytku.
In the case of a rear-facing restraint, the design shall ensure that support for the child's head is provided whenever the restraint is ready to use.
Kompletne gotowe do użytku ŚOI.
Complete PPE ready for use.
wytworzone do stanu końcowego, gotowe do użytku (lub zaledwie wymagające rozdzielenia przez przecięcie nitek działowych), bez zszywania lub innych operacji (na przykład niektóre ściereczki do kurzu, ręczniki, obrusy, chusty, narzuty);
produced in the finished state, ready for use (or merely needing separation by cutting dividing threads) without sewing or other working (for example, certain dusters, towels, tablecloths, scarf squares, blankets);
Wszystkie farby gotowe do użytku, mogę zapuścić nutę na tym czymś.
All the paints ready to go. I can rock tunes on that music thing.
Istotne jest, aby wszystkie Państwa Członkowskie podjęły wszelkie takie środki i działania, jakie mogą być konieczne dla zapewnienia, że krajowe, skomputeryzowane bazy danych będą w pełni gotowe do użytku w najkrótszym możliwym terminie.
It is important that each Member State take all measures that may still be necessary in order to ensure that the national computerised database is fully operational as quickly as possible.
Aby móc oferować gotowe do użytku hale w całości wykonane w ramach przedsiębiorstwa, w roku 1998 przy współpracy z Jahnke Lenzen utworzono Jahnke Bau GmbH, która ma przejąć prace takie jak np. produkcja fundamentów betonowych dla hali stalowych.
In order to facilitate the in-house production of turnkey hangars, Jahnke Bau GmbH was set up in conjunction with Jahnke Lenzen in 1998 with a view to carrying out work such as the production of concrete foundations for steel hangars.
Państwa Członkowskie, które nie wprowadziły zatwierdzonego systemu sieci nadzoru, zapewniają, że następujące komputerowe bazy danych, zgodne z przepisami ustanowionymi w art. 14, są w pełni gotowe do użytku:
Those Member States which have not introduced an approved surveillance network system shall ensure that a computer database complying with the provisions laid down in Article 14 is fully operational as follows:
Automatyczne ciśnieniowe instalacje tryskaczowe powinny być gotowe do użytku przez cały czas przebywania ludzi na pokładzie.
The automatic pressurised water sprinkler shall be ready for service at all times when there are persons on board.
Nie wierzymy, aby rakiety były już w pełni gotowe do użytku.
We do not believe that the missiles are as yet operational IRONBARK reports that the SS-4 can deliver a 3-megaton nuclear weapon 1, 000 miles
Nie wierzymy, aby rakiety były już w pełni gotowe do użytku.
We do not believe that the missiles are as yet operational
Kiedy te cyfrowe urządzenia dotrą do gabinetów lekarskich i będą gotowe do użytku, co stanie się z osobami, które nie mają do nich dostępu?
As these digital tools find their way into medical rooms, and they become digitally ready, what happens to the digitally invisible?
Gumy do wycierania, z gumy (innej niż ebonit), gotowe do użytku (inne niż tylko pocięte na kształt prostokątny lub kwadratowy)
Erasers, of vulcanised rubber (excl. hard rubber), conditioned (excl. those simply cut to rectangular or square shape)
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 16. Pasujących: 16. Czas odpowiedzi: 55 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo