Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "grupę ekspertów" na angielski

Wyszukaj grupę ekspertów w: Definicja Synonimy
expert group
group of experts
experts group
experts' group
Wdrażanie nowych lub zmienionych kodów jest koordynowane przez grupę ekspertów ds. ERI.
Implementation of new or changed codes to be co-ordinated by the ERI Expert Group.
W tym kontekście należytą uwagę przywiązuje się do prac prowadzonych przez grupę ekspertów.
In this context, due account shall be taken of the work of the expert group.
Dobrze, zebrałem tę grupę ekspertów, i zaczęliśmy przesiewać dowody.
Well, all right, I collected this group of experts, and we began to sift through the evidence.
Pod koniec czerwca ministrowie tych państw zgodzili się stworzyć grupę ekspertów, która będzie prowadzić rozmowy z Komisją.
At the end of June the ministers of these countries agreed to set up a group of experts, which will be involved in talks with the Commission.
Kwestie omówione z Dyrektorami Generalnymi zostały następnie zbadane przez grupę ekspertów ds. kontroli zwołaną przez Komisję dnia 8 listopada 2005 r. Państwa członkowskie miały wówczas możliwość przedstawienia komentarzy do tabel przygotowanych przez służby Komisji.
The issues discussed with the Directors General were examined subsequently within a control experts group convened by the Commission on 8 November 2005. On this occasion, Member States had the opportunity to comment on the tables prepared by the Commission services.
Komunikat Komisji z dnia 18 października 2005 r."Zwalczanie handlu ludźmi - spójne podejście i wnioski dotyczące planu działania" [3] był w znacznej części oparty na sprawozdaniu i zaleceniach opracowanych przez grupę ekspertów.
The Commission Communication of 18 October 2005'Fighting trafficking in human beings - an integrated approach and proposals for an action plan' [3] was largely based upon the report and the recommendations developed by the Experts Group.
ustanawiająca grupę ekspertów ds. bezpieczeństwa europejskich systemów GNSS
establishing an expert group on the security of the European GNSS systems
Należy zatem ustanowić grupę ekspertów w dziedzinie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz określić jej zadania i strukturę.
It is therefore appropriate to set up an expert group in the field of recognition of professional qualifications and to define its tasks and its structure.
powołująca grupę ekspertów ds. mobilności klientów w zakresie rachunków bankowych
setting up an expert group on customer mobility in relation to bank accounts
Minister wyznaczył ponadto grupę ekspertów mających dokonać przeglądu ram prawnych i regulacyjnych dla całej działalności finansowej w Islandii.
The Minister furthermore appointed an expert group to review the legal and regulatory framework for all financial activities in Iceland.
W związku z tym sprawozdawca proponuje, by zgromadzone dane były oceniane przez grupę ekspertów oraz pod kątem ich wpływu na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne.
Your rapporteur is therefore proposing that an expert group evaluate the data collected and assess it in terms of impact on human health and the environment.
W takich zmianach specyfikacji technicznych należy uwzględnić w należyty sposób prace prowadzone przez grupę ekspertów ds. komunikatów dla kierowników statków.
Amendments to the technical specifications shall take due account of the work carried out by the expert group on Notices to Skippers.
Bardzo się cieszę, że będzie ona przedstawiona przez grupę ekspertów, składającą się z czeskich i słowackich naukowców.
I am delighted that it will be introduced by an expert group of Czech and Slovak scientists.
Niniejszym powołuje się przy Komisji na odnawialną, pięcioletnią kadencję "grupę ekspertów do spraw demograficznych", dalej zwaną "grupą".
An 'expert group on demographic issues' (hereinafter referred to as 'the group') shall be set up under the auspices of the Commission for a period of five years (renewable).
ustanawiająca grupę ekspertów ds. handlu elektronicznego
establishing an expert group on electronic commerce
Niniejszym ustanawia się grupę ekspertów ds. handlu elektronicznego (zwaną dalej "Grupą").
An expert group on electronic commerce (hereinafter referred to as the Group) is established.
Komisja ustanowiła roboczą grupę ekspertów, z Międzynarodowego Komitetu Kontroli Pojazdów Silnikowych (CITA) i z innych właściwych organizacji, która spotykała się w roku 2000.
A working group of experts from the International Motor Vehicle Inspection Committee (CITA), and from other relevant organisations was established by the Commission and met during year 2000.
Niniejszym ustanawia się grupę ekspertów ds. ochrony transportu lądowego, zwaną dalej "grupą".
The Expert Group on Land Transport Security, hereinafter referred to as called 'the Group' is hereby set up.
Komisja informuje grupę ekspertów o postępach w realizacji rocznych i wieloletnich programów prac, o których mowa w art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1316/2013.
The Commission shall inform the Expert Group on the progress made in implementing the annual and multiannual work programmes referred to in Article 17 of Regulation (EU) No 1316/2013.
Dokumentacja ta została zbadana przez grupę ekspertów do spraw doradztwa technicznego w zakresie produkcji ekologicznej ("EGTOP").
Those dossiers have been examined by the Expert group for technical advice for organic production (hereinafter 'EGTOP').
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 145. Pasujących: 145. Czas odpowiedzi: 106 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo