Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "grupa ekspertów" na angielski

Wyszukaj grupa ekspertów w: Definicja Synonimy
Wspomniana grupa ekspertów zaleciła również włączenie władz lokalnych i ekspertów dysponujących określoną wiedzą o miastach w proces normalizacji ITS.
The Expert Group also recommended involving local authorities and experts with specific urban knowledge in the ITS standardisation process.
W oparciu o przygotowane specjalne zalecenia polityczne grupa ekspertów sporządzi ogólne wytyczne dotyczące unijnych instrumentów i mechanizmów gromadzenia danych.
On the basis of the specific policy recommendations produced, the expert group will also draw up general guidelines for Union data collection instruments and mechanisms.
Wypełniając swoje zadania określone w art. 2, grupa ekspertów może powoływać doraźne grupy robocze.
In fulfilment of its mission as set out in Article 2, the Group of Experts may set up ad hoc working groups.
Nowa grupa ekspertów powinna kontynuować doradzanie Komisji, uwzględniając ostatnie zmiany na szczeblu UE.
A new group of experts should continue to advise the Commission, taking into account recent developments at EU level.
W grudniu 2004 r. grupa ekspertów przedłożyła sprawozdanie wraz z zaleceniami w celu opracowania kolejnych propozycji na poziomie europejskim.
The Experts Group in December 2004 submitted the report together with a set of recommendations with a view to launching further concrete proposals at European level.
Jeżeli grupa ekspertów nie przyjmie jednomyślnie opinii lub sprawozdania, powiadamia Komisję o wyrażanych odmiennych poglądach.
When the experts group fails to reach unanimous agreement on an opinion or report, it shall inform the Commission of the dissenting views expressed.
Zasadniczo cieszy mnie poparcie obu państw dla tej europejskiej mediacji, którą prowadziłaby grupa ekspertów wysokiego szczebla pod przewodnictwem pana prezydenta Marttiego Ahtisaariego.
I welcome the endorsement in principle from both countries on such European facilitation, which would be provided by a senior expert group chaired by President Martti Ahtisaari.
Przy przeprowadzaniu takich kontroli ekspertom Komisji może towarzyszyć grupa ekspertów ustanowiona zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 41.
In carrying out such checks, Commission experts may be assisted by a group of experts set up in accordance with the procedure referred to in Article 41.
Międzynarodowa grupa ekspertów finansowana przez Komisję () zakończyła niedawno przegląd stanu badań nad zdrowotnymi skutkami katastrofy w Czarnobylu.
An international group of experts funded by the Commission () has recently completed a review of the status of Chernobyl health research.
Ostatniej interpretacji tego formatu dokonała grupa ekspertów AFIS z Interpolu w październiku 2005 r. (wersja 4.22b).
The latest interpretation of this format was developed by the Interpol AFIS Expert group in October 2005 (version 4.22b).
W październiku 2012 r. grupa ekspertów wysokiego szczebla pod przewodnictwem Erkki Liikanena przyjęła sprawozdanie dotyczące strukturalnej reformy unijnego sektora bankowego.
A high-level expert group chaired by Erkki Liikanen adopted a report on reforming the structure of the Union banking sector in October 2012.
W realizacji swojej misji, jak określono w art. 2, grupa ekspertów może ustanowić grupy robocze ad hoc.
In fulfilment of its mission as set out in Article 2, the experts group may set up ad hoc working parties.
Dlatego taka grupa ekspertów powinna być ustanowiona, jej kadencja określona, a administracja zorganizowana,
Therefore, this experts group should be set up, its term of office defined and its administration organised,
Podczas oceny potencjalnych skutków zawartości SEM w żywności dla małych dzieci grupa ekspertów dokonała analizy aspektów toksykologicznych oraz czynników mikrobiologicznych i odżywczych.
In evaluating the possible consequences of SEM in baby foods, the expert group reviewed toxicological aspects alongside microbiological and nutritional considerations.
W szczególności grupa ekspertów wspomaga Komisję w następujących kwestiach:
In particular, the Expert Group shall assist the Commission in:
Co tyczy się sytuacji prawnej, grupa ekspertów, o których mówi pani poseł Frassoni, przekazała swoją opinię na temat tego wniosku i na jej podstawie zostały wprowadzone poprawki.
As regards the legal situation, the group of experts to which Mrs Frassoni refers submitted its opinion on this proposal, whereupon adjustments were made.
Niektóre wysiłki na rzecz zminimalizowania obciążenia administracyjnego nie obejmowały określania ilościowego. W tych przypadkach skargi i sugestie ze strony grup docelowych zbiera się w drodze publicznych konsultacji; następnie grupa ekspertów wysokiego szczebla dokonuje przeglądu ram prawnych i przedstawia zalecenia dotyczące uproszczenia[4].
Some efforts to minimise administrative burden have not involved those cases, complaints and suggestions from targeted groups are gathered through public consultation; a high level group of experts then reviews the regulatory framework and makes recommendations for simplification[4].
Wymieniona grupa ekspertów będzie kontrolowała kwalifikowanie się do ulgi podatkowej przedsiębiorstwa i gry, charakter kosztów i przestrzeganie kryteriów kulturalnych wymienionych w motywach 19, 20 i 21.
This group of experts will verify the eligibility of the undertaking and of the game, the nature of expenditure and compliance with the cultural criteria described in recitals 19, 20 and 21.
Przede wszystkim grupa ekspertów zaleciła wzmocnienie programów nadzoru już zaplanowanych na rok 2005/2006 poprzez zintensyfikowanie pobierania próbek od migrujących ptaków wodnych na trasach przelotu, na których istnieje ryzyko wprowadzenia choroby.
In particular, the expert group recommended to intensify the surveillance programmes already planned for 2005/2006, by increasing sampling on migratory waterfowl along the flyways that might pose a risk for disease introduction.
Na wniosek Komisji grupa ekspertów będzie również świadczyć porady o charakterze technicznym dotyczące aktualnie ważnych kwestii w zakresie unijnych rynków papierów wartościowych, takich jak agencje ratingowe czy analitycy finansowi.
The expert group will also provide technical advice on the Commission's request on issues of contemporary relevance in the EU securities markets, such as credit rating agencies and financial analysts.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 158. Pasujących: 158. Czas odpowiedzi: 135 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo