Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "hamulec" na angielski

Zobacz także: hamulec ręczny
Wyszukaj hamulec w: Definicja Synonimy
brake
staying power
braking device
curb
the brakes
emergency cord
These brakes

Sugestie

Nie ma obowiązku wyposażenia wszystkich wagonów w hamulec postojowy.
It is not compulsory for all wagons to be equipped with a parking brake.
Przed sprawdzeniem hamulec bezpieczeństwa musi być jednak zwolniony.
However, prior to the check the emergency brake shall be released.
Można stosować chłodzenie powietrzem przepływającym przez hamulec prostopadle do jego osi obrotu.
Cooling air may be used, flowing over the brake in a direction perpendicular to its axis of rotation.
Ciągła rejestracja ciśnienia lub siły uruchamiającej hamulec.
A continuous recording of brake application pressure or force.
Poza tym nie wiem gdzie jest hamulec.
Besides, I don't know where the brake is.
Jeżeli pojazd jest wyposażony w hamulec postojowy, należy go użyć.
If the vehicle is fitted with a parking brake, it must be applied.
Uruchomić hamulec na urządzeniu do badania hamulców metodą statyczną.
Apply the brake on a static brake testing machine.
Ta ogromna fala działała jak hamulec, i stopniowo spowolniła obracający się Księżyc.
This massive wave acted like a brake and gradually slowed the moon down.
Wyłączany jest jeden zawór rozdzielczy lub równoważne samopodtrzymujące urządzenie sterujące działające na hamulec cierny z jednego lub dwóch wózków.
One distributor valve or equivalent self-supporting control device acting on the friction brake from one or two carrying bogies is deactivated.
Gaz, hamulec, radio, schowek na rękawiczki.
Accelerator, brake, radio, glove compartment.
Możesz mi powiedzieć gdzie jest hamulec?
Can you tell me where the brake is?
Pojazdy przeznaczone do przewozu pasażerów muszą być wyposażone w alarm włączany przez pasażera lub hamulec bezpieczeństwa.
Vehicles intended for passenger use must have either a passenger activated alarm or emergency brake fitted.
W wagonach zbudowanych do transportu wagonów drogowych hamulec postojowy jest obsługiwany z ziemi.
In wagons built for the transport of road vehicles the parking brake is operated from the ground.
Pod warunkiem, że wytrzyma hamulec dynamiczny lokomotywy.
Provided that locomotive's independent brake holds out.
Spuść jego hamulec parkingowy Hilary "Sztuczna" Śmierdzisz jak tata Tia'i.
Release his parking brake, Hilary "Fake." You smell like Tia's dad.
Kop w hamulec tak, jakbyś go nienawidził.
Hit the brake like you hate it.
hamulec dynamiczny modułu silnika trakcyjnego izolowany.
dynamic brake of a motor traction module isolated.
Należy uwzględnić skierowanie powietrza chłodzącego przez hamulec z wydajnością 600 60 m3/h.
Provisions shall be made to direct cooling air across the brake at a rate of 600 ± 60 m3/h.
Niniejszy dodatek opisuje metodę, którą należy stosować do ustalania obciążenia pochłanianego przez hamulec dynamometryczny.
'This Appendix describes the method to be used to determine the load absorbed by a dynamometer brake.
F = powierzchnia hamowania na hamulec (cm2).
F = braking surface per brake (cm 2).
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 520. Pasujących: 520. Czas odpowiedzi: 119 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo