Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "handel elektroniczny" na angielski

Wyszukaj handel elektroniczny w: Definicja Synonimy
e-commerce
electronic commerce
e-trade
Komisja powinna dodatkowo sprecyzować przepisy prawne dotyczące handlu elektronicznego i usunąć różnice w przepisach krajowych, które utrudniają handel elektroniczny.
The Commission should further clarify the legal framework governing e-commerce and also eliminate those differences in national provisions that hinder e-commerce.
Jednocześnie handel elektroniczny ma kluczowe znaczenie dla wiarygodności europejskich MŚP.
At the same time, e-commerce is crucial to the viability of European SMEs.
Organy celne wykorzystują w największym możliwym zakresie technologie informacyjne i handel elektroniczny w celu poprawy kontroli celnej.
The customs shall use information technology and electronic commerce to the greatest possible extent to enhance customs control.
Chciałabym, aby do zakresu przeglądu włączony został handel elektroniczny, a także inne kwestie, takie jak sprzedaż na odległość usług finansowych, kredyt konsumencki czy nieuczciwe praktyki handlowe.
I want to see electronic commerce included in the scope of the review and other issues like distance marketing of financial services, consumer credit and unfair commercial practices.
Czy Komisja przeprowadziła ocenę wpływu wdrożenia ACTA na handel elektroniczny w UE i na całym świecie?
Has the Commission carried out an impact assessment of the effect of ACTA's implementation on e-trade in the EU and worldwide?
przypomina o potrzebie połączenia agendy cyfrowej z zapewnianiem nowych usług generujących wzrost, takich jak handel elektroniczny, e-zdrowie, nauczanie za pośrednictwem nośników elektronicznych i bankowość elektroniczna;
Recalls the need to connect the Digital Agenda with the provisions of new growth-generating services such as e-trade, e-health, e-learning, and e-banking;
Wystarczy tutaj wspomnieć uznawanie kwalifikacji zawodowych, handel elektroniczny czy lepsze warunki dla małych i średnich przedsiębiorstw, chociaż ta lista oczywiście jest o wiele dłuższa.
It is enough to mention here the recognition of professional qualifications, e-commerce and better conditions for small and medium-sized enterprises, although the list is, of course, much longer.
podkreśla znaczenie otwartego i neutralnego dostępu do szybkiego Internetu, bez którego handel elektroniczny byłby niemożliwy;
Stresses the importance of open and neutral access to a high-speed internet connection, without which e-commerce would be impossible;
Wszystkie przedsiębiorstwa z UE powinny korzystać z dobrodziejstw rynku wewnętrznego, nawet jeżeli wiele obszarów, jak handel elektroniczny, jest jeszcze niewystarczająco rozwiniętych.
All businesses within the EU should be able to benefit from the internal market, even if many areas, such as e-commerce, are still in clear need of development.
To dobra wiadomość dla polskiej prezydencji, bo handel elektroniczny jest jednym z naszych priorytetów, dzięki któremu chcemy zwiększyć konkurencyjność unijnej gospodarki.
This is good news for the Polish Presidency, because e-commerce is one of our priorities and is something we want to use to increase the competitiveness of the EU economy.
podkreśla, że zarządzanie Internetem powinno ułatwić handel elektroniczny i transakcje transgraniczne poprzez decentralizację funkcji samoregulacyjnych, zwłaszcza w ustalaniu warunków wejścia na rynek dla nowych konkurentów;
Emphasises that internet governance should facilitate e-commerce and cross-border transactions by decentralising the self-regulatory roles, especially in setting entry conditions for new competitors;
Należy koniecznie wspierać handel elektroniczny i zwiększyć zaufanie do niego nie tylko konsumentów, ale i przedsiębiorców, którzy czasami niechętnie korzystają z tej formy handlu.
It is necessary to foster e-commerce and also enhance confidence in it not only for consumers but also for businesses that are sometimes reluctant to use it.
Byłoby to niemożliwe dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie dysponują takimi zasobami, jak wielkie przedsiębiorstwa wielonarodowe, a w efekcie powstałaby olbrzymia bariera dla MŚP chcących prowadzić handel elektroniczny na jednolitym rynku.
This would have been impossible for small and medium-sized businesses, which do not have the same resources as the big multinationals, and the result would have been an enormous barrier for SMEs wanting to conduct e-commerce within the Single Market.
Wiemy, że jeżeli propozycja Komisji zostałaby zatwierdzona, miałaby poważny wpływ na handel elektroniczny oraz na małe i średnie przedsiębiorstwa, co miałoby niekorzystny skutek dla podaży towarów i usług dla konsumentów.
Had the Commission's proposal been approved, we know that it would have had quite serious repercussions on e-commerce and on small and medium-sized businesses, and this would have impacted adversely on the supply of goods and services to consumers.
Strony uznają, że handel elektroniczny zwiększa wzrost gospodarczy i możliwości handlowe w wielu sektorach i potwierdzają, że w odniesieniu do handlu elektronicznego mają zastosowanie zasady WTO.
The Parties recognise that electronic commerce increases economic growth and trade opportunities in many sectors and confirm the applicability of the WTO rules to electronic commerce.
Aby osiągnąć ten cel, trzeba wspierać handel elektroniczny, który może pobudzić transgraniczną wymianę handlową, jak też wspierać koordynację polityki fiskalnej oraz dalsze usprawnienie procedur dotyczących transgranicznych zamówień publicznych, gdyż pod tym względem europejskie MŚP pozostają w tyle.
To this end, I agree with the need to encourage e-commerce able to promote cross-border trade, the coordination of fiscal policies and greater streamlining of cross-border public contract procurement, points on which the European SMEs lag behind.
mając na uwadze, że handel elektroniczny ma zasięg międzynarodowy i nie można go ograniczyć do granic UE,
whereas e-commerce is international and cannot be confined within EU borders,
podkreśla, że handel elektroniczny powinien być postrzegany jako dodatkowe narzędzie służące zwiększaniu konkurencyjności MŚP, a nie jako cel sam w sobie;
Points out that e-commerce should be seen as an extra tool for SMEs in increasing their competitiveness, and not as a goal in itself;
z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą przeglądu i aktualizacji dorobku w zakresie praw konsumentów, a szczególnie nacisk położony na handel elektroniczny;
Welcomes the Commission's initiative to review and update the consumer acquis, and particularly the strong focus on e-commerce;
mając na uwadze, że według WTO handel elektroniczny określa się jako "produkcję, reklamę, sprzedaż i dystrybucję produktów za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych",
whereas according to the WTO, e-commerce is defined as "the production, advertising, sale and distribution of products via telecommunications networks",
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 62. Pasujących: 62. Czas odpowiedzi: 89 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo