Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "holandia" na angielski

Wyszukaj holandia w: Definicja Synonimy
Szczególnie dużo do życzenia pozostawiają Niemcy i Holandia.
The Netherlands and Germany, in particular, leave something to be desired.
Od tego czasu Holandia ratyfikowała traktat lizboński.
In the meantime the Netherlands has ratified the Treaty of Lisbon.
Mnie została Holandia, - gdyby jeszcze wynikło z tego coś dobrego.
I am left with Holland... for all the good that will do us.
Holandia nie jest aż tak daleko.
I have my pass, Holland is not far.
Holandia importuje więcej mięsa drobiowego niż którekolwiek inne państwo członkowskie.
More poultry meat is imported by the Netherlands than any other Member State.
Holandia jest przecież jednym z członków założycieli UE.
The Netherlands is, after all, one of the founder members of the EU.
Cała Holandia jest w rękach Niemców.
All of Holland is in German hands.
W końcu Holandia to część Niemiec.
Holland is after all a piece of Germany.
Podgłośnij... Holandia, czarny, wystawa, rezultaty, orientacja.
Turn it up... Holland, black, display, results, oriented.
Mnie została Holandia... I całe dobro, które z tego wyniknie.
I am left with Holland... for all the good that will do us.
Wielka Brytania i Holandia to dwa kraje spośród tych, które proponują obniżenie budżetu europejskiego.
The United Kingdom and the Netherlands are two of the countries that have proposed cutting the European budget.
W istocie Holandia zawarła 98 dwustronnych umów inwestycyjnych przewidujących bardzo wysoki poziom ochrony.
Indeed, the Netherlands has entered into 98 bilateral investment agreements with a very high level of protection.
Wiele państw członkowskich - na przykład Holandia - wyraźnie przed tym ostrzega.
Many Member States, the Netherlands for example, have expressly warned against this.
Mój kraj, Holandia, dokonał wyboru.
My country, the Netherlands, has made a choice.
Mój kraj, Holandia, jest przykładem tego, jak nie należy postępować.
My country, the Netherlands, is an example of how not to do things.
Holandia i Belgia nie mogą skończyć jako "kozły ofiarne" tego wszystkiego.
The Netherlands and Belgium cannot end up being the 'dupe' of all this.
Dotychczas uczyniły to tylko cztery państwa, wśród nich Holandia.
To date, only four countries have done so, one of which is the Netherlands.
Francja i Holandia nie ratyfikowały konstytucji, więc ta upadła.
France and the Netherlands failed to ratify so the Constitution fell.
Dla kobiet bawiących się w domu, Holandia jest Paryżem.
For women entertaining in the home, Holland is Paris.
Wiesz... jest jedno miejsce na świecie gdzie Holandia i Francja dzielą granicę.
You know... there is one place in the world where holland and France share a border.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 453. Pasujących: 453. Czas odpowiedzi: 100 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo