Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ich" na angielski

Wyszukaj ich w: Definicja Słownik Synonimy

Sugestie

Zamierzam powidzieć prawdę o ich Ministerstwie Sprawiedliwości.
I am going to tell them the truth about their Ministry of Justice.
Moim zdaniem powinniśmy poważnie potraktować ich obiektywne argumenty.
In my opinion, we should pay very serious attention to their objective arguments.
Należy położyć tamę systematycznemu dyskryminowaniu ich.
A stop must be put to the systematic discrimination against them.
Zabiłeś ich i ocaliłeś wszystkich zakładników.
You killed them all - and saved all of the hostages.
Robiłem reklamę wszystkich ich dziewięciu filmów.
I did the press for all their movies, all nine.
Jednakże śledziłem poczynania ich najlepszych ekologów.
However, I have been monitoring the work of their top environmental scientists.
Ale zacząłem kwestionować interpretację ich słów.
But I have begun to question the interpretation of their words.
Przeprowadziliśmy interesującą konwersacje kiedy czyściliśmy ich podwórko.
We had a very interesting conversation when we were cleaning out their yard.
Ponieważ pomaga ludziom inwestować ich pieniądze.
Because he helps people invest their money, that's why.
Pismo informujące ich zawiera również uzasadnienie odrzucenia.
The letter informing them also includes an explanation of the reasons for rejection.
Poprowadzisz ich wszystkich do ich końca.
You will lead them all to their end.
Cokolwiek spotkało ich surogatów, zabiło ich.
What happened with their robots, him and killed them.
Musimy chwycić ich sanie żeby ich wyciągnąć.
You need to hook their sled up so we can pull them out.
Algi gromadzące się na ich skorupach rzeczywiście ich spowalniają.
When algae accumulates on their shells, it can really slow them down.
Zwrócę ich uwagę i odciągnę ich od włazu.
I'll get their attention and lead them away from the hatch.
I trochę ich ma interesowanie drogi pokazywania ich uznania.
And some of them have interesting ways of showing their appreciation.
Zabijają ich i zaczynają używać ich rzeczy.
Wipe them out and start to use their stuff.
Że kontroluje ich pieniądze, utrzymując ich w śpiączce.
That he was controlling their money by putting them in comas.
Nie powinniśmy ich karać za grzechy ich przywódców.
We should not punish them for the sins of their leaders.
Musimy ich rozdzielić i zdobyć ich broń.
We need to separate them and get their gun.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 230178. Pasujących: 230178. Czas odpowiedzi: 620 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo