Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "identyczny" na angielski

Wyszukaj identyczny w: Definicja Synonimy
identical
same
one just like it
exact match
exactly
Jest identyczny z wizerunkiem mordercy którego zrobili.
He's identical to the composite they made of the murderer.
To jest prawie identyczny świat Wade.
This is a virtually identical world, Wade.
W szczególności identyczny jest podział na sekcje.
In particular, the breakdown into sections is the same.
Jednak w obu przypadkach końcowy efekt będzie identyczny.
But in all cases, the outcome same.
Analogicznie, w lokalizacjach alternatywnych poziom jakości byłby identyczny.
Similarly, quality levels would be identical in the alternative locations.
Rozmiar tych nakłuć jest niemal identyczny.
The size of the circular pits is nearly identical.
W każdej sytacji wzór jest identyczny.
In each case, the pattern is identical.
To już piąty czy szósty identyczny list.
This is your fifth or sixth identical letter.
Za każdym razem rezultat był identyczny.
Each time the results were identical.
Jak podejrzewałaś, identyczny szklany dysk co u pozostałych, odkryliśmy również w dłoni agenta Scotta.
As you suspected, We discovered a glass disk identical to the others, Embedded in agent Scott's hand.
Tamtejszy klimat jest prawie identyczny jak u was, na powierzchni.
The climate is nearly identical to your overside.
Traktat lizboński jest niemal identyczny z konstytucją europejską, którą bezapelacyjnie odrzucili Francuzi i Holendrzy.
The Lisbon Treaty is almost identical to the European Constitution, which was rejected outright by the French and the Dutch.
Stosunek powietrza do wody w naczyniu powinien być identyczny w grupie kontrolnej i badanej.
Ratio of air/water volume in the vessel should be identical for test and control group.
Badany produkt fermentacji musi być identyczny z tym wykorzystywanym w produkcie handlowym.
The fermentation product tested must be identical to that to be used in the commercial product.
To budżet skąpy, praktycznie identyczny z propozycją Komisji Europejskiej i przyjęty w kontekście oszczędności.
A tight budget, which is virtually identical to that proposed by the European Commission and adopted against a background of austerity.
Wszystkie z nich... mają identyczny kierunek.
All of them... have identical directionality.
Nie oznacza to jednak, że konieczny jest identyczny system.
But this does not mean that every system need be identical.
Formularz zezwolenia powinien być znormalizowany oraz identyczny we wszystkich państwach członkowskich
The authorisation form should be standardised and identical for the Member States.
Produkt rzeczywisty wytwarzany w celu wprowadzenia do sprzedaży na różnych rynkach wydaje się być identyczny.
The physical product manufactured for sale in the various markets appears to be identical.
Dwóch innych lekarzy równolegle wypełniało identyczny formularz i większość decydowała o losie pacjenta.
Two other doctors separately marked identical forms and a majority vote decided the patient's fate.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 563. Pasujących: 563. Czas odpowiedzi: 86 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo