Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ilość" na angielski

Wyszukaj ilość w: Definicja Synonimy

Sugestie

214
135
Równoważna ilość produktu wybrana losowo z próbki pierwotnej.
An equal quantity of produce taken at random from the primary sample.
Wyprodukowana ilość nie przekracza 1/10 całego zbioru.
The quantity produced does not exceed 1/10 of the whole harvest.
Odpowiednia ilość roztworu zostanie wstrzyknięta domięśniowo.
The correct amount of solution will be injected into your muscle.
Zmniejsza ilość tlenu dostępnego do oddychania.
It reduces the amount of oxygen available for breathing.
Zazwyczaj ilość dwóch litrów uważana jest za wystarczającą.
Normally a volume of two litres can be regarded as satisfactory.
Limit migracji specyficznej jest to maksymalna dozwolona ilość substancji w żywności.
The specific migration limit is a maximum permitted amount of a substance in food.
Minimalizuje się ilość i szkodliwość pozostałości.
Residues shall be minimised in their amount and harmfulness.
Przetestowaliśmy już znaczną ilość bez wykrycia.
We already tested a modest amount without detection.
Niewielką ilość szlamu należy zważyć i osuszyć.
A small amount of the sludge is weighed and dried.
Odpowiednią, odważoną ilość substancji badanej rozpuszcza się w wybranym rozpuszczalniku.
A suitable, weighed amount of test substance is dissolved in the chosen solvent.
Właściwą ilość niniejszego roztworu dodaje się do materiału nośnikowego.
An appropriate amount of this solution is added to the support material.
Należy zatem zmniejszyć ilość rtęci używanej w takich zastosowaniach.
It is therefore appropriate to reduce the amount of mercury that may be used in those applications.
Sprawdzamy, czy sprzedano gdzieś dużą ilość farby.
We're seeing if any blue paint's been sold in quantity.
Jeżeli całkowita oferowana ilość przekracza ilość dostępną, należy zastosować współczynnik przyznawania ilości.
Since the total quantity offered for intervention exceeds the quantity available, an award coefficient should be applied.
Jeśli statek przekroczy maksymalną ilość wskazaną w licencji, uiszcza opłatę za ilość przekraczającą ilość maksymalną, o której mowa.
In the case where a vessel exceeds any maximum quantity indicated in its licence, it shall pay a fee for the quantity in excess to the maximum quantity indicated in its licence.
W scenariuszu tracisz zatrważającą ilość szczegółów.
Well, you lose an appalling amount of detail in a script.
Ujrzał ogromną ilość padliny zarżniętych koni arabskich.
He saw a huge number of carcasses of slaughtered Arabian horses.
Wewnątrz obozu zobaczyliśmy ogromną ilość gruzów.
Inside the camp we saw a huge amount of rubble.
Gwarantujące Ci określoną ilość randek w roku.
You're guaranteed a certain number of dates per year.
Mała ilość rozpuszczalników została porzucona na ziemi.
Small amounts of solvents were left on the ground.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 11574. Pasujących: 11574. Czas odpowiedzi: 93 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo