Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "indywidualnych przypadkach" na angielski

Wyszukaj indywidualnych przypadkach w: Definicja Synonimy
individual cases
individual case
case-by-case basis
case by case basis

Sugestie

177
Wspomnianą potrzebę większej pewności co do stosowania zasad konkurencji zaspokajają oceny dokonane w kilku indywidualnych przypadkach.
This need for more certainty regarding the application of competition rules is already met by assessments made in several individual cases.
Również w tym kontekście sam charakter korzyści czyni niemożliwym uznanie pomocy za konieczną i proporcjonalną we wszystkich indywidualnych przypadkach.
In this context, too, the very nature of the advantage makes it impossible to consider that the aid is necessary and proportionate in all individual cases.
W takich indywidualnych przypadkach, osoba ubiegająca się o wizę może przedstawić dodatkowe dokumenty, lub też ich dostarczenia możew drodze wyjątku zażądać urzędnik konsularny.
In such individual cases, additional documents can be provided by the visa applicant or exceptionally requested by the consular officer.
Nie chcemy zajmować stanowiska w żadnych indywidualnych przypadkach, ale oczekujemy, że Ukraina wprowadzi zasadnicze zmiany w swoim systemie w celu zagwarantowania bezstronnych, sprawiedliwych i przejrzystych postępowań sądowych.
We do not want to take sides in any individual cases, but we expect Ukraine to bring about fundamental changes in its system in order to guarantee impartial, fair and transparent court proceedings.
Co więcej, w drodze wyjątku, w pewnych indywidualnych przypadkach oraz na podstawie pewnych ściśle określonych warunków proceduralnych i merytorycznych można podjąć działania przeciwko danemu usługodawcy.
Moreover, by way of exception, measures against a given provider may also be adopted in certain individual cases and under certain strict procedural and substantive conditions.
Nawet jeżeli takie przekazanie między organami a odbiorcami mającymi siedzibę w państwach trzecich miałoby się odbywać tylko w konkretnych indywidualnych przypadkach, niniejsza dyrektywa powinna wskazać zasady służące uregulowaniu takich przypadków.
Even if such a transfer between competent authorities and recipients established in third countries should take place only in specific individual cases, this Directive should provide for conditions to regulate such cases.
Zdajemy sobie sprawę, że w wielu indywidualnych przypadkach oczywiście żądanie Wspólnoty egzekwowanie praw zbiorowych wydaje się być dużo bardziej skuteczne niż egzekwowanie tychże praw indywidualnie.
We are aware that in many individual cases, of course, a Community claim for the enforcement of collective rights appears to be more successful than individual enforcement.
Decydując o tym, jaka kombinacja środków stanowi najlepszą praktykę w dziedzinie ochrony środowiska, w ogólnych lub indywidualnych przypadkach, szczególną uwagę należy zwrócić na:
In determining what combination of measures constitute best environmental practice, in general or individual cases, particular consideration should be given to:
Niestety Trybunał, wydając decyzje w tych indywidualnych przypadkach, przyjął rolę ustawodawcy i zignorował interpretację woli prawdziwego ustawodawcy, w tym względzie Parlamentu Europejskiego.
Unfortunately, the Court has, with the decisions it has taken in these individual cases, taken on the role of legislator and ignored the interpretation of the will of a genuine legislator, in this case the European Parliament.
Dlatego właśnie liczymy na to, że również w tych przypadkach, sprawy takie jak pożądany udział ekspertów z ministerstw, udział instytucji społeczeństwa obywatelskiego, czy rozmowy o indywidualnych przypadkach staną się możliwe, gdy kontakty rozwiną się w odpowiednim stopniu.
We are therefore confident that, also in these cases, issues such as the desirable participation of experts from line ministries, involvement of civil society or the consideration of individual cases will eventually become possible once the exercise finds its own solid ground.
Ustalając, czy za podstawę korekty finansowej przyjąć wartość ryczałtową czy ekstrapolowaną, Komisja opiera się na stwierdzonych, indywidualnych przypadkach nieprawidłowości, biorąc pod uwagę systemowy charakter danej nieprawidłowości.
The Commission shall base its financial corrections on individual cases of irregularity identified, taking account of the systemic nature of the irregularity to determine whether a flat-rate or extrapolated correction should be applied.
Właściwe organy krajowe informują EBC o indywidualnych przypadkach wygaśnięcia zezwolenia.
NCAs shall inform the ECB of the individual cases where an authorisation lapses.
Nie mogę mówić o indywidualnych przypadkach.
Ocena każdej substancji chemicznej powinna opierać się na indywidualnych przypadkach, z uwzględnieniem wszystkich dostępnych informacji, mając na uwadze rolę poziomów powyższych ram koncepcyjnych.
The assessment of each chemical should be based on a case by case basis, taking into account all available information, bearing in mind the function of the framework levels.
wyłącznie w szczególnych, indywidualnych przypadkach:
only in individual special cases:
We wszystkich indywidualnych przypadkach wiązania muszą być tak naciągnięte, że opony ulegają odkształceniu do 12 % wysokości ściany opony przed naciągnięciem.
6.2.The lashings must be tensioned in each particular case that the tyres undergo a deflection equal to 12 % of the tyre wall height before tensioning.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 16. Pasujących: 16. Czas odpowiedzi: 44 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo