Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "informatyka" na angielski

Wyszukaj informatyka w: Definicja Synonimy
computing
computer science
information technology
informatics
computer guy
computer scientist
I.T. guy
IT guy
computer technician
Nauki ścisłe, matematyka i informatyka (bez możliwości rozróżnienia)
Science, mathematics and computing (no distinction possible)
poszczególne umowy dotyczące pomocy technicznej (języki, informatyka itp.) odnoszące się do szczególnych aspektów sprawy.
individual technical assistance contracts (languages, computing, etc.) relating to a specific aspect of a case.
To my, rodzice, czujemy, że informatyka to ezoteryczna, dziwna dyscyplina, która należy do cudotwórców.
It's us parents who feel like computer science is this esoteric, weird science discipline that only belongs to the mystery makers.
Płatny czas pracy w godzinach - informatyka (481) i obsługa komputera (482)
Paid working time in hours - Computer science (481) and computer use (482)
Mimo to w niektórych obszarach, takich jak informatyka, Estonia może konkurować jak równy z równym.
Yet in some areas, such as information technology, Estonia could start on a level playing field.
Oznacza to oszczędności w zakresie zobowiązań umownych oraz w obszarach takich jak konferencje, koszty misji, spotkania i informatyka.
That means savings as regards contractual obligations and savings in areas such as conferences, mission costs, meetings and information technology.
wyraża zdecydowane przekonanie, że należy wprowadzić szczególne środki w zakresie rekrutacji, szkoleń i public relations w celu wspierania i zachęcania do większego udziału kobiet w takich dziedzinach, jak technologia, fizyka, inżynieria, informatyka i inne dziedziny;
Firmly believes that specific recruitment, training and public relations measures need to be introduced in order to promote and encourage greater participation on the part of women in fields such as technology, physics, engineering, computer science and other domains;
Prace dotyczyły każdego obszaru działalności przedsiębiorstwa (obsługa techniczna, obsługa naziemna, informatyka i usługi wspólne (usługi wspólne to: personel i centrum obsługi telefonicznej)), a ich wnioski podano w dalszej części opracowania.
The work focused on each of the firm's activities (maintenance, groundhandling services, information technology and shared services (staff and call centre)) and its findings are set out below.
współpraca w innych dziedzinach, takich jak obsługa ładunków, obsługa pasażerów, utrzymanie, zaopatrzenie, usługi gastronomiczne, informatyka, rozwój i zakup floty, szkolenie personelu i księgowość związana z dochodami.
cooperation in other areas, such as cargo operations, passenger handling, maintenance, purchasing, catering, information technology, fleet development and purchase, crew training and revenue accounting.
Systemy wbudowane, informatyka, przechowywanie i kontrola: silne, bezpieczne i rozproszone systemy komputerowe, przechowywania i komunikacyjne wbudowane w przedmioty i infrastruktury fizyczne oraz będące w stanie kontrolować i dostosowywać się do otoczenia.
Embedded systems, computing, storage and control: powerful, secure and distributed computing, storage and communication systems that are embedded in objects and physical infrastructures and that can control and adapt to their environment.
Artykuł 2 1 0 - Informatyka i telekomunikacja
Article 2 1 0 - Computing and telecommunications
Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT
Computing and telecommunications - business-as-usual operations - Management of ICT applications
Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty
Computing and telecommunications - Investment in projects
ISO/IEC 8859-7 Informatyka - 8-bitowe jednobajtowe zestawy znaków graficznych - część 7: alfabet łaciński/ grecki.
ISO/IEC 8859-7 Information technology - 8 bit single-byte coded graphic character sets - Part 7: Latin/Greek alphabet.
ISO/IEC 8824-1 Informatyka - Zapis składni abstrakcyjnej 1 (ASN.): Specyfikacja notacji podstawowej.
ISO/IEC 8824-1 Information technology - Abstract Syntax Notation 1 (ASN.): Specification of basic notation.
ISO/IEC 8825-2 Informatyka - Reguły kodowania ASN.: Specyfikacja reguł upakowanego kodowania (PER).
ISO/IEC 8825-2 Information technology - ASN. encoding rules: Specification of Packed Encoding Rules (PER).
Drugi rok, informatyka.
Second year, computer science.
Nauka, matematyka i informatyka
Science, Mathematics and Computing
Nauki ścisłe, matematyka i informatyka
Science, mathematics and computing
To nowa informatyka, nowe spojrzenie na wielkie pytania, zadawanie ich w nowej wersji i próba zrozumienia, jak biologia tworzy tyle wspaniałości.
What it's really about is taking computer science and looking at big questions in a new light, asking new versions of those big questions and trying to understand how biology can make such amazing things.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 84. Pasujących: 84. Czas odpowiedzi: 100 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo